You are here

Search Publications

Displaying 1 - 10 of 10

OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETKİ KULLANIMI KAYGI ÖLÇEĞİ (OYKÖ):GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

The Journal of Academic Social Science Studies

BİR TEKSTİL FABRİKASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI

Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives

IDEOLOGY, RELIGION AND THE ARMY IN TURKEY (TÜRKİYE'DE ORDU, DİN VE İDEOLOJİ)

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

ÖĞRENCILERIN ÖĞRENILMIŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERI ÜZERINDE KIŞILIK ÖZELLIKLERI VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERININ ETKISINİ BELIRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTıRMA

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Meslekten Beklentilerinin Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneğinde İncelenmesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Erkan Göksu, Türk Kültüründe Silah, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2008, 484 sayfa, ISBN 978975377071, 28 TL.

Tarih Okulu Dergisi

Okullarda akran zorbalığı

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Sınıf öğretmeni adaylarının düşünme stilleri ile kontrol odağı durumları arasındaki ilişki

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Türkiye’de Karayollarının Gelişimine Tarihsel Bir Bakış

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Farklı Düzeylerde α- tokoferol asetat ve Defne Ekstratı İçeren Antioksidantlı Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Parametreleri Ve Fileto Yağ Asitlerine Etkileri

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi