You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 94

Yargıtay Kararları Işığında Meşru Savunmada Sınırın Aşılması

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN BİLİM İNSANI YETİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜYLE BULUNAN SURİYE VATANDAŞLARINA YÖNELİK HARCAMALARIN GÜVENLİK EKONOMİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi

Denetime Gösterilen Tepki ve Bu Tepkiyi Azaltma Yolları

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

OKULLARDA BİLGİ UÇURMA: İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Problem Çözme Becerileri ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Aracı Rolü: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Okul Yöneticilerinin Örgütsel Adanmışlık Düzeyleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)

Yabancı Dil Öğretiminde Robot Öğretmenler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ÖĞRETMENLERİN OKULLARINDAKİ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies

AHLAKIN EPİSTEMOLOJİSİ

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

GENERAL ABDURRAHMAN AYGÜN (1878-1943)*'ÜN BARNABA İNCİLİNİ TAHLİLİ

Atatürk Üniversitesi İlâhiyât Tetkikleri Dergisi

DAVID HUME DÜŞÜNCESİNDE AHLAKIN ZEMİNİ OLARAK BENLİK VE KİŞİSEL ÖZDEŞLİK

Turkish Studies

Orta Öğretim Öğrencilerin Psikolojik Belirtilere Göre Sanal Zorba ve Sanal Mağdur Düzeylerinin Yordanması

Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying

Sosyal Bilgiler Etkinliklerinin Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

BİR SAVUNMA SANAYİ FİRMASINDA ÇOK KRİTERLİ ALT YÜKLENİCİ SEÇİM PROBLEMİ VE ÇÖZÜMÜ

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Eğitim Örgütlerinde İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Kullanımına Etik İklim Tipinin Etkisinde Lider Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yakalama ve Gözaltına Alma Uygulamalarında Riskler ve İş Kazaları

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Cumhuriyet dönemi eğitim bütçeleri

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

AKTİF KONTROLLÜ FAYDALI YÜK TAŞIMA SİSTEMLERİNİN ALT SİSTEM BAZINDA TASARIMI, TEST VE METOTLARI

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birinci Ve İkinci Dönem Sinop Milletvekilleri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Havacılıkta Kümelenme Anlayışı ve Eskişehir Havacılık Kümelenmesi Örneği

İşletme Bilimi Dergisi

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISININ İŞE YABANCILAŞMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: İSTANBUL ÖZEL HASTANELERİNDE BİR ÇALIŞMA

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

TÜRKİYE’DE HAVACILIK KÜMELENMELERİ ve FİNANSMAN SORUNLARI

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Amerika Birleşik Devletleri Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Savaş Bonosu Posterleri

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

OTEL İŞLETMELERİNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİ SÜRECİNDE AHP VE BAHP YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: SU ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ÖĞRENCILERIN ÖĞRENILMIŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERI ÜZERINDE KIŞILIK ÖZELLIKLERI VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERININ ETKISINİ BELIRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTıRMA

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ORTA ÖĞRETİM KADEMESİNDE ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KKTC ÖRNEĞİ

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

NİTELİKLİ ÇALIŞANLAR ARASINDA MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞİN İÇ MOTİVASYONA ETKİSİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi