You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 65

LEASİNGİN ALTERNATİF BİR TEDARİK YÖNTEMİ OLARAK SAVUNMA TEDARİKİNDE KULLANILMASININ ÖRNEK BİR UYGULAMA İLE İNCELENMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: SAVUNMA SANAYİSİNDE BİR ARAŞTIRMA

Savunma Bilimleri Dergisi

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: KURAMSAL BİR ANALİZ

Savunma Bilimleri Dergisi

ÖRGÜTLER VE KRİZ YÖNETİMİ

Akademik Bakış

YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARINDA KULLANILAN ARAMA ALGORİTMALARININ KIYASLANMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yetki Kullanımında Yaşadıkları Sorunlar

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK VE KONTROL ODAĞI ALGILAMA DÜZEYİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE EĞİTİM VE AVRUPA VATANDAŞLIĞI

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Fizik Eğitiminde 5E Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisinin İncelenmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

21.YÜZYIL İÇİN ABD GÜVENLİK POLİTİKASI VE BÜYÜK ORTA DOĞU GİRİŞİMİ

Savunma Bilimleri Dergisi

MANYETİK ANOMALİ İLE DENİZALTILARIN ALGILANMASI VE YÖNLERİNİN BELİRLENMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

ÇEŞİTLİ ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNİN GÜÇ MESAFESİ, BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA, ERİL-DİŞİL VE BİREYCİ-TOPLULUKÇU KÜLTÜR BOYUTLARINA YÖNELİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

Savunma Bilimleri Dergisi

ANKARA İLİNDE SAVUNMA SANAYİİNDE ÇALIŞAN ORTA KADEME YÖNETİCİLERİN LİDERLİK BİLEŞENLERİNİ ALGILAMALARI: ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHS) İLE BİR ÇALIŞMA

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

KIZ KULESİ’NİN UZUN TARİHİNDEN BİR KESİT: 18. YÜZYILDA “KULE-İ DUHTER”

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi

O2 KULLANARAK PLAZMA ION KAYNAĞI ION ENERJİ ÜZERİNE ETKİLİ PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

KURUMSAL İMAJIN SANAL ORTAMA YANSIMASI AÇISINDAN ALEXA VERİLERİ İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ WEB SİTELERİNİN ANALİZİ

Savunma Bilimleri Dergisi

AKUT EGZERSİZİN FUTBOLCULARDA ANTİOKSİDAN SİSTEM PARAMETRELERİNE ETKİSİ

Spormetre / Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

FUTBOLDA ŞİDDET VE POLİS

Polis Bilimleri Dergisi

FİNLANDİYA POLİS TEŞKİLATI

Polis Bilimleri Dergisi

İYON DESTEKLİ KAPLAMA YÖNTEMİYLE OPTİK İNCE FİLMLERİN BAZI KARAKTERİSTİKLERİNİN OLUŞTURULMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

KABA KÜME YAKLAŞIMI KULLANILARAK VERİ MADENCİLİĞİ PROBLEMLERİNDE SINIFLANDIRMA AMAÇLI YAPILMIŞ OLAN ÇALIŞMALAR

Savunma Bilimleri Dergisi

2006 FIFA DÜNYA FUTBOL KUPASINDAKİ GOLLERİN TEKNİK VE TAKTİK KRİTERLERE GÖRE ANALİZİ

Spormetre / Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

BİLGİSAYARLA ADIM MOTORLARIN KONTROLÜ VE TAHRİBATSIZ TEST UYGULAMALARINA SAĞLADIĞI KAZANIMLAR

Savunma Bilimleri Dergisi

PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNDE ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK ZAMANLARI

Savunma Bilimleri Dergisi

TÜRKİYE’NİN AB’YE ADAY ÜLKE OLMASINI SAĞLAYAN İÇ ve DIŞ FAKTÖRLER ve GELECEĞE İLİŞKİN YÖNELİMLER

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

HAVA GÜCÜ MUKAYESESİ İÇİN BULANIK AHP MODELİ

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi

CENTAUREA CARDUIFORMIS (PEYGAMBER ÇİÇEĞİ)'İN ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi

Dünya’da ve Türkiye’de yeni bir pazarın doğuşu, gelişimi ve paylaşımı: “Hidrojen enerjisi ve hidrojen teknolojisi ürünleri” pazarı

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FUTBOLDA FAİR PLAY’E İLİŞKİN OLUMLU VE OLUMSUZ DAVRANIŞLARA YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi

Öğretmenlerin Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin görüşlerinin sosyolojik incelemesi: Tokat ilköğretim öğretmenleri örneği

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi