You are here

Search Publications

Displaying 1 - 9 of 9

ADALET ALGISI – İÇ GİRİŞİMCİ DAVRANIŞLAR İLİŞKİSİNDE KONTROL ODAĞININ ŞEKİLLENDİRİCİ ROLÜ

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ÖRGÜTSEL ADALET İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNDE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: BAYAT ÖRNEĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Kamu Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri İle Örgütsel Adalet Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Sakarya SGK Örneği

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ İŞ TATMİNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

FARKLILIK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: İÇ ANADOLU VE AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

HASTANE ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ ÖRGÜTE BAĞLILIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Lider-Üye Etkileşiminin İşgören Performansına Etkisinde Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Rolü

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi