You are here

Search Publications

Displaying 1 - 18 of 18

İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNDE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ: SAVUNMA SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA

Ege Akademik Bakış Dergisi

ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: SAVUNMA SANAYİSİNDE BİR ARAŞTIRMA

Savunma Bilimleri Dergisi

TSK PERSONELİNİN EMEKLİLİK SONRASINDA YAŞAYACAĞI ŞEHRİN SEÇİMİ

Savunma Bilimleri Dergisi

Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İş-Aile, Aile-İş Çatışması, Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ADALET ALGISI – İÇ GİRİŞİMCİ DAVRANIŞLAR İLİŞKİSİNDE KONTROL ODAĞININ ŞEKİLLENDİRİCİ ROLÜ

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: KURAMSAL BİR ANALİZ

Savunma Bilimleri Dergisi

GELECEĞE YÖNELİK PROJELERİN SENARYO PLANLAMA TEKNİĞİ İLE ANALİZİ

Savunma Bilimleri Dergisi

Örgütsel Ortamda Tükenmişliğin İzlenim Yönetimi Taktikleri ile İlişkisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

AİLE-İŞ ÇATIŞMASI, İŞ STRESİ VE ÖRGÜTSEL SADAKATİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: SAVUNMA SEKTÖRÜNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Savunma Bilimleri Dergisi

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÇALIŞMALARI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR ÇÖZÜMLEME: TELEOLOJİK VE EPİSTEMOLOJİK KAYGILAR

Savunma Bilimleri Dergisi

ASKERİ KRİZ VE DOĞAL AFETLER askeri güçlerin YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN LOJİSTİK PLANLAMA KARAR DESTEK SİSTEMİ

Savunma Bilimleri Dergisi

Duygusal emek ve psikolojik sıkıntı: iş–aile çatışmasının aracılık etkisi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Satınalma Alternatiflerinin Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi: Keskin Nişancı Tüfekleri Üzerine Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

NANOPAZARLAMADA İLK HAREKET ETME AVANTAJI: TÜRK NANOTEKNOLOJİ PAZARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Savunma Bilimleri Dergisi

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Ahp Ve Topsıs'in E-Kitap Okuyucu Seçiminde Uygulanması

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WEB TABANLI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ: AR-GE PROJE YÖNETİMİ "morn" BİR ALAN ÇALIŞMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

YAPISIZ EŞLERARASI AĞLAR İÇİN GENEL MAKSAT BİR SİMÜLATÖR VE UYGULAMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI BEŞERİ KALKINMA ENDEKSİ VERİLERİNİ KULLANARAK DİSKRİMİNANT ANALİZİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİNİN SINIFLANDIRMA PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Savunma Bilimleri Dergisi