You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 69

STRATEJİK SAVUNMA VE GÜVENLİK PLANLAMASINDA ORTAK BİR YAKLAŞIM OLARAK SENARYO TEMELLİ PLANLAMA

Güvenlik Bilimleri Dergisi

Mesleki Kıdemleri Farklı Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğrenme- Öğretme Sürecini Düzenleme Biçimlerinin Karşılaştırılması

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: ANKARA İLİNDE İŞ MAKİNELERİ SEKTÖRÜ İŞGÖRENLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

TABERI'YE YONELTILEN TENKITLER BAGLAMINDA YEDI HARF VE KIRAATLERI SAVUNMA REFLEKSI

Mütefekkir Dergisi

ÖĞRENCİLERİN ANNE BABA TUTUMLARINI ALGILAMA BİÇİMLERİ VE ŞİDDETE EĞİLİMLERİ

Turkish Studies

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN AKADEMİK ÇELİŞKİ VE BİRLEŞTİRME II TEKNİKLERİNİN ÖĞRENME ÜRÜNLERİNE ETKİSİ

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Ebû Süleyman Es-Sicistânî'de Mantık

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dört Halife Döneminde Yasama Faaliyetinin !sleyisi ve Bazı Yasama Örnekleri (Hz. Ömer Dönemi)

Atatürk Üniversitesi İlâhiyât Tetkikleri Dergisi

21'İNCİ YÜZYIL ORTAK GÜVENLİK ORTAMI: ASKERÎ STATÜLÜ KOLLUK KUVVETLERİ İÇİN PLÂNLAMA ÖNERİLERİ

Güvenlik Bilimleri Dergisi

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

İş-Aile Yaşam Çatışması, İş Tatmini ve İş Stresi Arasındaki İlişkiler

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Macarların Kahraman Düşmanı Son Budin Valisi Abdurrahman Abdi Paşa

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Amatör Futbolcuların Vücut Kitle İndeksi, Denge ve Çeviklik Özelliklerinin Mevkilere Göre Değerlendirilmesi

International Journal of Sport, Exercise and Training Sciences

STRATEJİK İSTİHBARAT ve GENEL YANILGILAR

Güvenlik Bilimleri Dergisi

ULUSLARARASI POLİTİKA VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİNDE ÖNALICI KUVVET KULLANMA

Güvenlik Bilimleri Dergisi

DÜŞÜNCE TARİHİMİZİN EĞİTİMCİ SİMALARINDAN AYŞE SIDIKA HANIM VE USÛL-I TALÎM VE TERBİYE DERSLERİ ADLI ESERİ

Folklor/Edebiyat Dergisi

Tort (Anchusa azurea Miller var. azurea) Bitkisindeki A, E, C Vitaminleri, Malondialdehit ve Glutatyon Miktarlarının Araştırılması

Adıyaman University Journal of Science

TERÖRİSTLE MÜCADELEDE KULLANILAN SİLAH SİSTEMLERİNİN ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ALGILARIN BELİRLENMESİ

Güvenlik Bilimleri Dergisi

OKUL GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELEMESİ

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

L’Illustration Dergisi Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Süreli Yayın Reklamcılığında Militarizm

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri Ve Stresle Başaçıkma Stratejilerinin İncelenmesi

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Stresle Başa Çıkma Tutumlarının İnsani Değerler Açısından İncelenmesi: Kamu Kurumu Çalışanları Üzerine Bir Çalışma

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

Türkiye’de İtfaiye Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Etkinliği Sorunu

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

HANEFİ MEZHEBİNDE HİLAF LİTERATÜRÜ

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri İle Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Hüseyin Cemal, Yeni Harb: Başımıza Tekrar Gelenler: Edirne Harbi, Muhasarası, Esâret ve Esbâb-ı Felâket, hzl. Aziz Korkmaz, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014, 9751627285, 327 s.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİN, ÖRGÜT İÇİ SOSYAL KONUMA ETKİSİ:KAMU ÜNİVERSİTESİNDE BİR ÇALIŞMA

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi