You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 1269
sort descending

Lojistik yönetim ve stok kontrolünde silver-meal modelinin uygulanması

Tedarik zincirinde optimizasyon ve bir iplik işletmesinde uygulama

RBC+C Modeline Göre Doğrunun Denklemi Kavramının Soyutlanması Üzerine Bir Çalışma: Özel Bir Durum Çalışması

Akbulut, U. (2007). ODTÜ Teknokent, Üniversite Savunma Sanayi İşbirliği, ODTÜ Seminer Notları, Ankara. Almeida, A., Santos, C. ve Silva, M.R. (2010). Science and technologic parks in regional ınnovation systems: The case of follower regions. Universitetet

Öğretmen Yetiştirmede Kastamonu Kız İlköğretmen Okulu Uygulaması (1956-1975)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gözünden Nükleer Enerji

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

İlk ve Ortaöğretim Okullarında Belge Yönetimi Programları ve Türkiye’deki Durum

Bilgi Dünyası

Belge Yönetiminde Program Geliştirme: Belge Yönetimi Kapasite Değerlendirme Sistemi

Bilgi Dünyası

Elektronik Belge Yönetimi Üzerine InterPARES Projesi ve Türkiye Takımı Faaliyetleri

Bilgi Dünyası

Okul Kütüphanelerinde Derme Geliştirme: Politikalar ve Dermelerin Betimlenmesi

Bilgi Dünyası

TERİM ÜRET(ME)ME SORUNU

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN ÖĞRETİMİNDE ANALOJİ TEKNİĞİ

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY NEDEN BİR TÜRK ÜNİVERSİTESİ DEĞİLDİR? KÜLTÜRLERARASI BİR ANALİZ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

KAMU POLİTİKASI VE POLİTİKA ANALİZİ ÇALIŞMALARININ TEORİK ÇERÇEVESİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERLE AÇIK UÇLU YAZILI YOKLAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

H.GEORGE FREDERİCKSON VE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNDEKİ YERİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

KOBİ’lerde İhracat Performansını Belirleyen Unsurların İncelenmesi: İnegöl’de Faaliyette Bulunan İşletmeler Üzerinde Bir Alan Araştırması

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Türkiye’de Turizm Gelirleri İle Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Regional Disparity and Clusters in Turkey: A Lisa (Local Indicators of Spatial Association) Analysis

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yöneticilerin Yeniden Yapılanma Sürecinde İnovasyona Bakış Açısı: Kardemir Örneği

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Nurettin Topçu’da Milliyetçilik Ve Anadolu Milliyetçiliği

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

A Postcolonial Analysis of J.M. Coetzee’s Two Novels: Waiting for the Barbarians and Life and Times of Michael K.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yerel Yönetimlerde Örgüt Kültürünün Örnek Olay Kapsamında Değerlendirilmesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ekonomik Büyüme İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşımı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Antik Lykaonia’da Yönetim ve Şehirleşme

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Osmanlı Modernleşmesi ve Edebiyat

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Uluslararası Sistemde Güvenlik Kavramının Değişimi Ekonomik Ve Jeopolitik Arka Planı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

EKONOMİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI: SAVUNMA SANAYİİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi