Buradasınız

FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Share
Validity and Reliablity Study of The Scale of Diversity Management

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
283
Page Number-Last: 
312

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, resmi devlet okullarında farklılıkların yönetimine ilişkin öğretmen görüşlerini incelemeyi amaçlayan geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu 2013- 2014 eğitim öğretim yılında Diyarbakır İl Merkez ilçesinde ortaokul ve genel liselerde görev yapmakta olan 328 öğretmen oluşturmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, ölçeğin iki faktörlü bir yapıyı ölçtüğü görülmüştür. Ölçeğin iki faktörlü yapıyı ölçtüğü doğrulayıcı faktör analizi ile de doğrulanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı değeri incelenmiş ve bu değer 0,94 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, farklılıkların yönetimi ölçeğinin, devlet okullarında farklılıkların yönetimine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir.
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to develop a valid and reliable scale purposing to examine the teachers’ opinions about diversity management in official state schools. The workgroup of the study consists of 328 teachers working in secondary and general high schools in the city center of Diyarbakır in 2013- 2014 academic year. Construct validity of the scale has been examined with exploratory factor analysis. According to analysis results, the scale assesses a two- factor structure. That the scale has assessed two- factor structure has been confirmed with confirmatory factor analysis. In order to determine the reliability of scale, Cronbach Alpha internal consistency coefficent value has been examined and this value has been set as 0,94. These results show that the scale of diversity management is a valid and reliable scale which can be used in examining teachers’ opinions about diversity management in official state schools.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Balay, R. ve Sağlam, M. (2004). Eğitimde Farklılıkların Yönetimi Ölçeğinin Uygulanabilirliği.
Süleyman Demirel Üniversitesi. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(8):31-46
Balyer, A. ve Gündüz, Y. (2010). Yönetici ve Öğretmenlerin Okullarında Farklılıkların
Yönetimine İlişkin Algılarının İncelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim
Bilimleri Dergisi. Sayı: 32.
Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. Kariyer Yayıncılık. 1. Baskı.
İstanbul.
Bayram, N. (2009). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi. Ezgi Kitabevi. Bursa.
Buckingham, C. D. E. (2010). “A Case Study Explering the Impact of Managing Workplace
Diversity on Diversity Awareness and Employee Job Satisfaction.” PhD Thesis.
Capella University.
Budak, G. (2008). Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi. İzmir: Barış Yayınları.
Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem Akademi Yayınları.
Ankara.
Can, A. (2013). SPSS ile Nicel Veri Analizi. Pegem Akademi Yayınları. Ankara.
Çetin, N. (2009). “İlköğretim Okullarında Yöneticilerin Öğretmenler Arasındaki Farklılıkları
Yönetme Yeterlilikleri.” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Demir, Y. (2011). Farklılıkların Yönetimi. Karınca Dergisi. Yıl 76. Sayı 890.
Foxman, E. ve Easterling, D. (1999). The Representation of Diversity in Marketing Principles
Texts: An Exploratory Analysis. The Journal of Education For Business. 285-288.
Giffin, R. W. ve Moorhead, G. (2010). Organizational Behavior: Managing People And
Organizations. Cengage Lerning. South Western.
Gilbert, J. A. S, Bette A. ve Ivancevich, J.M. (1999). Diversity Management: A New
Organization Paradigm. Journal of Business Ethics. 21 (1)
Güleş, H. (2012). Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar. The
Journal of Academic Social Science Studies. Cilt: 5 Sayı: 8.
Hankins, K. A. (2005). “The influence of diversity climate on perceived organizational Support
and job satisfaction.” PhD Thesis. Capella University.
Hodge, J. K. (2011). “Four Essential Skills for Managing Differences And Resolving Conflict.”
http://www.gvsu.edu.tr adresinden 15.04.2013 tarihinde indirilmiştir.
Hubbard, E. E. (2004). The Manager’s Pocket Guide to Diversity Management. Published By:
Harward Press. 22 Amherst Road Amherst, U.S. And Canada.
Lopez, C.M. (2008). School Management in Multicultural Contexts. The International Journal
of Leadership in Education. 11(1). 63-82.
H.F. Ergül-M.Kurtulmuş / Farklılıkların Yönetimi Ölçeğinin Geçerlik…
311
Lumby, J. ve Coleman, M.. (2007). “Introduction: Diversity, leadership and education.”
http://www.sagepub.com/upm-data/14398_Lumby_Chapter_1.pdf adresinden
10.04.2013 tarihinde indirilmiştir
Magoshi, E. ve Chang, E. (2009). Diversity Management and The Effects On Employees’
Organizational Commitment: Evidence From Japan and Korea. Journal of World
Business. Cilt 44
Maldonado, R. W., Dreachslin, J. L., Dansky, K.H., Souza, G. D. ve Gatto, M. (2002).
Racial/Ethnic Diversity Management And Cultural Competency: The Case Of
Pennsylvania Hospitals. Journal of Healthcare Management. Cilt: 47: 2. Mart-
Nisan.
Mazur, B. (2010). Cultural Diversity in Organisational: Theory and Practice. Journal of
Intercultural Management. Cilt 2. No. 2.
Memduhoğlu, H. B. (2007). “Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Türkiye’de Kamu
Liselerinde Farklılıkların Yönetimi.” Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara
Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Memduhoğlu, H. B. (2011). Okullarda Farklılıkların Örgütsel Doğurguları: Bir Örnek Olay
İncelemesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30 (2).
Murphy, M. (2005). “Perceptions of Effective Workplace Diversity in the Non-Profit Sector.”
Master’s Thesis. Universtiy of Massachusetts Lowell.
Reichenberg, E. N. (2001). Best Practices in Diversity Management. International Personel
Manameng Association. Mart Dönemi. 1-7.
Rijamampianina, R. ve Carmichael, T. (2005). General Issues in Management: A Pragmatic and
Holistic Approach to Managing Diversity. Problems and Perspectives in
Management. Sayı: 1
Rosado, C. (2006). What Do We Mean By “Managing Diversity”?. Workforce Diversity. Cilt: 3
Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. ve Müller, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural
Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures.
Methods of Psychological Research Online. 8(2), 23-74.
Scholten, C. L., Weheliye, A. J. ve Wolffram, A. (2009). Institutionalisation of Gender and
Diversity Management in Engineering Education. European Journal of Engineering
Education. Cilt: 34. Sayı: 5. Ekim Dönemi
Seçer, İ. (2013). SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi. Anı Yayıncılık. Ankara.
Selome, G. J. (2008). The Relationship Between Diversity Climate Perceptions and Turover
İntentions. Master’s Thesis. University of Pretoria. Gordon Institute of Business
Science.
Sheau-yuen Yeo, M. A. (2006). “Measuring Organizational Climate for Diversity: A Construct
Validation Approach.” PhD Thesis. The Ohio State University.
Şişman, M., Güleş, H. ve Dönmez, A. (2010). Demokratik Bir Okul Kültürü İçin Yeterlilikler
Çerçevesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 3(1).
Thomas, R. R. (1990). From Affirmative Action To Affirming Diversity. Harvard Business
Review. Cilt. 68.
Villamil, A. M. (2007). “Perception of Diversity Management and Organizational
Attractiveness: Exploring the Effects of Gender, Ethnicity and Type of Recruitment
Advertisement.” Master’s Thesis. Kansas University.
Williams, K. Y. ve O’Reilly, C. A. (1998). Demography and Diversty in Organizations: A Review of
40 Years of Research. Research in Organizational Behavior. Sayı: 20
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 312 Dergisi, 22 (2014) 298-312
Ek 1: Ölçekten Çıkarılan Maddeler
26. Öğretmenlerin kültürel birikim, kişilik yapısı gibi farklılıkları doğal kabul edilir.
23. Öğretmenlerin kültürel farklılıklarına saygı duyulur.
20. Öğretmenlerin düşünce veya kültürel birikim gibi farklılıklarının olması anlayışla
karşılanır.
3. Engelli öğretmenlere uygun imkanlar sunulur.
11. Medeni durum veya statü gibi farklılıkları nedeniyle çalışanlara ayrıcalık
tanınmaz.
4. Öğretmenlerin iş yapma biçimleri veya eğitim durumlarını görev dağılımlarında
dikkate alınır.
14. Öğretmenler arasında sendikal farklılıkları nedeniyle ayrımcılık yapılmaz

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com