Buradasınız

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARINA İLİŞKİN GÜNCEL BİR DEĞERLENDİRME

Share
AN ASSESSMENT ON RECENT ISSUES OF TURKISH EDUCATION SYSTEM

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
177
Page Number-Last: 
187

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Eğitim sistemimizde yaşanan sorunlar birçok araştırmacı tarafından farklı araştırmalarda açıkça dile getirilmektedir. Eğitim sistemimizin önemli bir öğesi olan öğretmenlerin karşılaştıkları problemlere ilişkin görüşlerinin belirlenmesi geliştirilecek eğitim politikalarının oluşmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin görüşlerine göre Türk Eğitim Sisteminin güncel olarak sorunlarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için araştırmacılar günümüzde Türk eğitim sisteminde en çok karşılaşılan problemler nelerdir? sorusuna yanıt aramışlardır. Bu soruya yanıt bulmak amacıyla, araştırmacılar verileri 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans programında öğrenim görmekte olan 23 öğretmenden toplamışlardır. Veriler nitel olarak elde edilmiştir. Elde edilen bulgular betimsel ve içerik analizine tabi tutularak sunulmuştur. Araştırma genel tarama modelindedir. Araştırmadan elde veriler analiz edildiğinde araştırmacılar öğretmenlerin eğitim sistemimizde en çok değindikleri sorunların başında öğretmenin mesleki gelişimi ve hizmet içi eğitim sorunu ile eğitimde yöneltme (mesleki yönlendirme) sorunu olduğunu ifade ettikleri saptanmıştır. Bunun yanı sıra katılımcılar eğitim sistemimizin diğer önemli sorunlarını eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi ve seçimi, öğretmenlerin yetiştirilmesi ve eğitim sorunu, dershaneler sorunu, fiziksel alt yapı ve donanım olanakların yetersizliği, eğitim politikalarının siyasetin etkisinde kalması ve ideolojik yaklaşım sorunu ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında yükselme konusunda yaşanan sıkıntılar şeklinde sıralamaktadırlar. Elde edilen bulgular Milli Eğitim Bakanlığı’nın yukarıda sıralanan bu sorunlara çözüm yolları bulmalarının Türkiye”nin geleceği acısından oldukça önemli olduğunu göstermektedir.
Abstract (2. Language): 
The issues on Turkish education system has been clearly defined by many researchers. It is expected that determining the perspective of teachers, as one of the most important componentns of Turkish education system, regarding faced issues in education system is very important for making educational policy. The aim of this study is to identify the recent issues on Turkish Education System from teachers’ point of views. For this aim, this study addressed the following research question: “ What are the most common-recent issues on Turkish Education System?”. İn order to answer this question, the researchers have collected data from 23 teachers who pursued their Master’s degree in the department of Classroom Teaching, Graduate School, Amasya University in 2013-2014 academic years. The data had been collected qualitatively. The collected data were anaylzed by employing descriptive and content analysis techniques. In this regard, the study is kind of general screening model. When the researchers analyzed the collected that, they came to the conclusion that issues on teachers’ professional development and inservice training and vocational guidance issue on education are the most common issues on Turkish Education System. İn addition, the participants in this study reported the following themes as the most debated matters on Turkish Education System; issues on training and selection of educational administrators, issues on pre-service training of teachers, issues on private school offering specialized courses, physical infrastructure and deficiencies on hardware facilities, issues on the effects of politics on educational policy and issues on teachers’ promotion in their career. The results of this study demonstrated the vital importance of finding potential solutions to the above mentioned issues by the Ministry of National Education for the future of Turkey.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2279

REFERENCES

References: 

ADA, Ş. (2000) İlköğretim kurumlarında okul yöneticilerinin geliştirilmesi. Pamukkale üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, sayı:7, 132-137.
AKIN, F; ŞİMŞEK, O & ERDEM, T. (2007) Toplumsal aktörlerine göre eğitim sorunlarına bakış. Türk Eğitim sen yayınları.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YAYINLARI. (2004). Eğitim bilimleri bakış açısıyla eğitimin güncel sorunları ve çözüm önerileri. Yayın no: 149.
BROOKS. J.G. & BROOKS, M.G. (1993). In Search of Understanding: the Case for Constructivist Classrooms. Alexandria, VA: American Society for Curriculum Development.
CAN, N. & ÇELİKTEN, M (2000) Eğitim yöneticilerini hizmet içinde yetiştirme programının ve yönetimin değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı:20, 257-271.
ÇEPNİ, S. ( 2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş, 3. Baskı, Trabzon: Celebler Matbaacılık.
GEDİKOĞLU, T. (2005), Avrupa birliği sürecinde Türk eğitim sistemi: sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 66-80.
Türk Eğitim Sisteminin Sorunlarına İlişkin Güncel Bir Değerlendirme 187
GÜR, B. S. & ÇELİK, Z. (2009). Türkiye’de millî eğitim sistemi: yapısal sorunlar ve öneriler. Ankara: SETA.
HIRSH, S. (2001). We’re growing and changing. Journal of Staff Development, 22(3), 255-258.
KEYİFLİ, Ş. (2013). Eğitimde yönlendirme sorunu. 6 Haziran 2013 tarihli köşe yazısı. http://www.ajanskamu.com/yazar/yard-doc-dr-sukru-keyifli_y19.html adresinden 28.01.2014 tarihinde indirilmiştir.
ÖZTÜRK, C. (2010). 21.Yüzyılın Eşiğinde Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme, OĞUZ, O. (Ed) vd. 21.Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi, Ankara: Pegem Akademi, 2. Basım,179-224.
ÖZYILMAZ, Ö. (2013). Türk milli eğitim sisteminin Sorunları ve çözüm arayışları. Ankara: Pegem Akademi.
PALARDY, G. J. & RUMBERGER, R. W. (2008). Teacher effectiveness in first grade: The importance of background qualifications, attitudes, instructional practices for student learning. Educational Evaluation and Policy Analysis, 30(2), 111-140.
PORTER, A. C. & BROPHY, J. (1988). Synthesis of Research on Good Teaching: Insights from the work of the Institute for Research on Teaching. Educational Leadership, 74-85.
SEZGİN, İ. (1989). Mesleki ve teknik eğitimde program geliştirme. Ankara: G. Ü yayını
ŞAHİN, Ç. (2008). Yeni ilköğretim programı çerçevesinde sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişim düzeylerinin değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 101-112.
TAM, M. (2000). Constructivism, Instructional Design, and Technology: Implications for Transforming Distance Learning. Educational Technology & Society, 3(2), 1436-4522.
UYGUN, S. (2013). Türk eğitim sistemi sorunları: geleneksel ve güncel. Ankara: Nobel yayıncılık
YILMAZ, K. & ALTINKURT, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına İlişkin görüşleri. Uluslararası insan bilimleri dergisi,8(1), 942-973. http://sgb.meb.gov.tr/www/milli-egitim-istatistikleri-orgun-egitim-2012-... 29/01/2014 tarihinde adresinden indirilmiştir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com