Buradasınız

BİR AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETİ İÇİN BÜTÜNLEŞİK SİPARİŞ VE DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI

Abstract (2. Language): 
The company supplies petroleum products both from domestic and foreign suppliers, stores them in its depots(terminals) all over the country, and sells them to its retail stations, aviation and marine customers, its distributors, andcommercial-and-industrial customers. In this study we focus on the 'commercial-and-industrial customers' segment of thecompany, due to the relative convenience for new system implementations for this customer segment. These customers-including private and public sector customers such as factories or public institutions- expect the company itself to deliverthe so-called black product (like fuel oil) within the time windows they require. The customers place their orders ofvarying sizes usually at random times. The order process begins with the agreement made between the customer and thecompany; then the company assigns one of its third-party carriers to the customer as the second step after which the orderand distribution process goes on between the customer and the third-party carrier. Having observed the problemsinherent in the current order and distribution management system of this customer segment, we propose a "Web-basedOrder Management System" (WOMS), and a "Distribution Management System" (DMS) together with an "IntegrationModule" connecting the two systems. WOMS is designed to handle the order receiving and processing activities, whilstDMS is designed to be an operational decision support system for the logistics activities of the company related to thespecified customer segment. The decision support is provided through an integer programming model, which is to berun by the company on a daily basis over a rolling horizon of five working days (a week). The model aims at minimizingthe distribution logistics costs of the company, while deciding on the heterogeneous fleet size, the delivery quantities anddates, and the routes of the deliveries for the customer orders during the week ahead. We carry out a pilot study byconsidering the Aliağa depot, a representative of the 12 depots of the company, from where the customers in the Aegeanregion only are served. The model and its partitioned (easy-to-solve) version are both run using the software CPLEX forthe six real scenarios, and the results are compared with the current system's actual results. The proposed DMS providesthe company with solutions that result in a savings of 13.5% to 20% in distribution costs and quite a less number of third-party carriers, in about 2 hours of computation time with the gaps in the solution quality between 0.38% - 1.80% bymeans of the main model. By the help of the proposed system on the whole, it is expected that the company's controlover the order and distribution processes can be improved, and that its working style can be changed from a reactive oneto a proactive one.
Abstract (Original Language): 
Şirket; hem yurt içinden hem de yurt dışından sağladığı petrol ürünlerini depolarında stoklar, ve perakende satışistasyonları, havacılık ve denizcilik kuruluşları, distribütörler ile kamu ve tüketici müşterilerine satar. Bu çalışmada, yenisistem uygulamalarının görece daha rahat olabileceği düşüncesiyle şirketin kamu ve tüketici müşteriler grubu üzerindeodaklanılır. Fabrikalar ve kamu kuruluşları gibi kamu ve özel sektör müşterilerini kapsayan bu müşteri grubu, siyah üründenilen akaryakıt (fuel oil) taleplerinin, belirttikleri teslim süresi içinde şirket tarafından kendilerine teslim edilmesinibeklerler. Müşteriler değişik miktarlardaki siparişlerini genellikle belirsiz zamanlarda verirler. Sipariş süreci, müşteri ileşirket arasında yapılan bir anlaşma ile başlar; daha sonra şirket, bir üçüncü-parti taşıyıcı firmayı müşteriye yönlendirir kibundan sonra sipariş ve dağıtım süreci müşteri ile taşıyıcı firma arasında devam eder. İlgilenilen müşteri grubuna ilişkinolarak mevcut sipariş ve dağıtım yönetim sistemimdeki sorunların teşhisinden sonra, "Web-tabanlı Sipariş YönetimSistemi" (WSYS) ile "Dağıtım Yönetim Sistemi" (DYS), bu iki alt-sistemi birleştiren bir "Bütünleşme Modülü" ile birlikteönerilir. WSYS, sipariş kabulü ve sipariş işlem süreçlerini kapsamak üzere tasarımlanırken, DYS odaklanılan müşterigrubuna ait lojistik işler için operasyonel bir karar destek sistemi olarak tasarımlanır. Karar desteği, 5-günlük (bir haftalık)yuvarlanan ufuk bazlı olarak her gün çalıştırılan bir tam-sayı programlama modeli ile sağlanır. Model, bir sonraki haftaiçin gerekli olan karışık (heterojen) araç filosu, müşterilere sevkiyat miktarları ve tarihleri ile sevkiyat rotalarını belirlerken,şirketin dağıtım giderlerini enazlamayı hedefler. Pilot çalışma yapmak üzere, şirketin 12 deposunu temsil eden yalnız EgeBölgesi müşterilerine hizmet vermekte olan Aliağa deposu seçilir. Geliştirilen ana model ve onun kolay çözülebilen'bölünmüş' versiyonu altı değişik senaryo için CPLEX yazılımı kullanılarak çözülür ve sonuçlar, mevcut sistemin ancakhesaplama ile tahmin edilebilen sonuçları ile karşılaştırılır. Önerilen DYS modeli, dağıtım maliyetlerinde %13.5 ila %20arasında değişen bir azalma sağlayan ve çok daha az sayıda taşıyıcı firma ile çalışmayı öneren sonuçlar verir. Model,çözüm kalitesi olarak %0.38 ila %1.80 arasında değişen aralığı ('gap') olan sonuçları yaklaşık 2 saatlik bir hesaplamasüresinde verir. Sonuç olarak, önerilen sistemin yardımıyla, şirketin, sipariş ve dağıtım süreçleri üzerindeki kontrolününiyileşmesi ve çalışma tarzının reaktif olmaktan proaktif olmaya doğru ilerlemesi beklenir.
15-26