Buradasınız

41 NOLU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 41), VERGİ USUL KANUNU VE TEKDÜZEN HESAP PLANI AÇISINDAN KÜÇÜK VE BÜYÜKBAŞ CANLI VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLEME İŞLEMİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

DIFFICULTIES AND SOLUTION SUGGESTION OF SMALL AND GREAT CATTLE BIOLOGICAL ASSETS VALUATION AND ACCOUNTING ACCORDING TO THE UNIFORM CHART OF ACCOUNTS WITH 41 NUMBER TURKISH ACCOUNTING STANDARD (TAS 41) AND TURKISH TAX LAW

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Small and great cattle biological assets are living animals like a cown, oxen, sheep and goat at hand for used in wool and milk for breeding or growth to sell. Living animals have got characteristics like born, growth, mourn and death owing to biological an organism. These characteristics of small and great cattle biological assets are special being by valuation and accounting. Besides, small and great cattle biological assets are different in valuation and accounting principles of Turkish Tax Legislation and 41 numbers Turkish Accounting Standard (TAS 41) with connection agricultural activities. However, accounting of this kind biological assets are more difficult therefore sufficient in record to value changing of biological assets in first record and valuation periods in The Uniform Chart of Accounts. This study presented solution suggestion for difficulties of biological assets valuation and accounting.
Abstract (Original Language): 
Küçük ve büyükbaş canlı varlıklar yetiştirip satmak veya damızlık olarak ya da yününden ve sütünden yararlanmak amacıyla elde bulundurulan inek, sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlardır. Canlı hayvanlar biyolojik bir organizma olmaları nedeni ile doğma, büyüme, yaşlanma ve ölüm gibi özelliklere sahiptirler. Küçük ve büyük baş canlı varlıkların bu özelliklere sahip olmaları bu varlıkların değerlemesini ve muhasebeleştirilmesini özellikli kılmaktadır. Ayrıca, tarımsal faaliyetler ile ilgili 41 nolu Türkiye Muhasebe Standard (TMS 41) ile Türk Vergi Mevzuatında küçük ve büyükbaş canlı varlıkların değerleme ve muhasebeleştirme ilkelerinin farklı olması ve Tek Düzen Hesap Planındaki hesapların canlı varlıkların ilk kez kaydında ve değerleme dönemlerinde canlı varlıklardaki değer değişikliklerini kaydetmede yetersiz kalması bu tür canlı varlıkların muhasebeleştirilmesini daha da güçleştirmektedir. Bu çalışmada canlı varlıkların yukarıda bahsedilen düzenlemeler çerçevesinde değerlemesinde ve muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlükler ortaya konularak çözüm önerileri sunulmuştur.