Buradasınız

Hadis Eğitiminde Usul-Pratik Bütünlüğü "Muaz Hadisi" Örneği

METHODOLOGY AND APPLICATION INTEGRATIONIN HADITH EDUCATION: THE "MUADH HADITH" EXAMPLE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
One of the most important problems in Hadith education is the lack of integration of methodology and practice. In this study we want to sample 'Hadith Criticism' through 'Muadh Hadith'. The majority of Müslim scholars (Jumhur) have agreed that the sources of 'Ahkam' (Islamic orders) are the holy book (The Holy Our'an), the Sunnah (the 'path' or 'practice' of The Prophet Muhammad), ijma' (the consensus of either the ummah or just the Müslim scholars) and qiyas (type of judgement reached by making analogy). One of the hadith (recorded saying or tradition of the Prophet Muhammad) that has been put forvvard as a proof on the determination and the order of the evidences of Islamic law, is a narration known as 'Muadh Hadith'. According to this narration, the Prophet Muhammad, as he was sending him to Yemen, asked Muadh ibn Jabal how he would solve the problems encountered and as a reply Muadh ibn Jabal said that he would adjudge by the Our'an, and he would adjudge by the Sunnah unless he could find the judgement in the Qur'an, and unless he could find the judgement he had been seeking in the Sunnah he would perform ijtihad (personal judgement based on the Our'an and the Sunnah). And the Prophet Muhammad was glad with this reply and he approved it. With the examination made through hadith technigues, paying attention to the criticism that the narration in guestion is in 'ahad' (not agreed upon by many vvitnesses) category and there are anonymous narrators of it, it has been decided that the narration is in 'ahad' category hovvever the facts that there are similar narrations (shaahid), Müslim scholars have approved and accepted it as evidence, its being supported by other practices and narrations has formed the strong sides of the narration. And it is obviously seen that in Hadith education 'criticism' is very important.
Abstract (Original Language): 
Hadis eğitiminin en önemli problemlerinden biri metodoloji ile pratiğin buluşturulamamasıdır. Bu çalışmada "Hadis Tenkidi"ni "Muaz Hadisi" ile örneklemek istedik. İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğu, Ahkâmın kaynaklarının, kitap, sünnet, icma' ve kıyas olduğunda ittifak etmişlerdir. Şer'î delillerin tespiti veya bu tertip ile sıralanmasına delil olarak ileri sürülen hadislerden biri de "Mu'az hadisi" olarak bilinen rivayettir. Bu rivayete göre Hz. Peygamber Mu'az b. Cebel'i Yemen'e gönderirken karşılaşacağı sorunları nasıl çözeceğini sormuş, Muaz b. Cebel de "Kur'an'a göre hüküm vereceğini, orada aradığı hükmü bulamazsa sünnet ile hükmedeceğini, orada da aradığı hükmü bulamazsa ictihad edeceğini söylemiş, Hz. Peygamber de bu cevabı memnuniyetle karşılayıp onaylamıştır" Söz konusu rivayetin "ahad" kategoride olduğu ve meçhul ravileri bulunduğu konusundaki tenkitler dikkate alınarak hadis tekniği açısından yapılan inceleme ile; rivayetin "ahad" olduğu ancak "şahidi" bulunmasının, "başka uygulamalarla ve rivayetlerle desteklenmesinin", ayrıca "âlimlerin kabul ile karşılayıp delil kabul etmelerinin" rivayetin güçlü yönlerini oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca hadis eğitiminde "tenkid"in önemi bir kez daha görülmüştür.
55-64

REFERENCES

References: 

Abdulûlâ, Muhammed b. Nizamiddin el-Ensari,(1983) Fevatihu'r-Rahmût bi Şeıh-i Müsellemi's-Sübût, I-II, (Mustasfa ile birlikte), Thk. Muhıbbullah İbn Abdişşekur, (II. Bsk.),Beyrut: Darul Kütübil İlmiyye
Azamî, Hamdi,(1949) el-Mürşid ü İlm-i Usuli'l-Fıkh ve Tarihu'l-Fıkhi'l-İslamî, Bağdat: Matbaatül Maarif
Azîmâbâdî, Ebu Tayyib Muhammed Şemsü'l-Hak,(Tarihsiz) Avnu'l-Ma'bûd Şerhu Sünen-i Ebû Dâvûd, I-XIV, Beyrut: Darul Fikr
Beyhakî, Ebûbekir Ahmed b. Hüseyin b. Ali,(Tarihsiz) es-Sünenü'l-Kübrâ ve G Zeylihi Ca'feru'n-Nakî, BeyrutDaru'l- Ma'rife
Buhari, Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail, (1992) Sahih, I-VIII, İstanbul:Darus Sücun-Çağrı Yayınları
Darimî, Ebu Muhammed Abdullah b. Abdirrahman, (1992) Sünen, İstanbul, Darus
Sücun-Çağrı Yayınları Ebû Dâvûd, Süleyman b. el-Eş'as,(1992) Sünen, I-V, İstanbul: Darus Sücun-Çağrı
yayınları
Ebû Zehra, Muhammed,(1976) İslâm'da Fıkhı Mezhepler Tarihi, Trc. A. Şener, İstanbul: Hisar Yayınları
Gazzalî, Ebu Hamid, (1983) el-Mustasfâ Fî ıhm'l-Usul, I-II, (Fevatihu'r-Rahmut ile birlikte), Beyrut: Darul Kütübil ilmiyye
Hallaf, Abdulvahhab,(1968) îlmu usuli'l-Fıkh, (VIII.Bsk.) İstanbul: Eda Neşriyat
Hamidullah, Muhammed,(1962) İslâm'ın Hukuk İlmine Yardımlan (Makaleler Külliyatı), Trc. S. Tuğ, İstanbul:Milliyetçiler Der. Nşr.
İbn Aşûr, Muhammed Tahir,(1999) İslâm Hukuk Felsefesi, Trc. V. Akyüz-M. Erdoğan, İstanbul:Rağbet Yayınları
İbn el-Cevzî, Ebu'l-Ferec Abdirrahman b. Ali, (Tarihsiz) el-İlelü'l-Mütenahiye Fi'l-Ehadisi'l-Vahiye, İdaratül Ulumil Eseriyye, Faysalabad/Pakistan
İbn Ebî Hatim, Ebu Muhammed Abdirrrahman, (1952) Kitabu'l-Cerh ve't-Ta'dil, I-IX, Beyrut: Darul Kütübil İlmiyye
İbn Haldun,(1989) Mukaddime, I-III, Trc. Z.K. Ugan, İstanbuLMEB.Yay.
İbn Hanbel, Ahmed b. Muhammed, (1992) el- Müsned, I-VI, İstanbul:Darus Sücun-Çağrı Yayınları
İbn el- Kayyım, (1991) el-Cevziyye, İ'lâmu'l-Muvakkun, I-IV, BeyrutDarul Kütübil İlmiyye
İbn Kudâme, Muvaffakuddin Abdillah b. Ahmed, (Tarihsiz) Ravzatu'n-Nazır ve Cünnetü'l-Menazır Fî Usûli'l-Fıkh Alâ Mezhebi'l- İmam Ahmed b. Hanbel, Darul Fikril Arabi (Yayınevi Yok)
İbn Mace, Ebu Abdillah Muhammed b. Yezid,(1992) Sünen, I-II, İstanbul:Darus Sücun-Çağrı Yayınları
İbn Sa'd, Muhammed,(Tarihsiz) et-Tabakâtü'1-Kübıâ, I-IX, Darus Sadr, Beyrut
Kettânî, Muhammed b. Ca'fer, (1994) Hadis Literatürü, Trc ve Ek. Y. Öz-
bek.İstanbul: İz Yayınları Kevserî, Muhammed Zahid, (1994) Makalâtü'l-Kevserî, Mektebetül Ezheriyye et-
Türas
Leknevî, Abdulhayy,(Tarihsiz) Ecvibetü'l-Fâzıla Li Es iletü'l-Aşerati'l-Kâmile, Ta'lik, A.Ebu Gudde, Mektebetül Matbaatil İslâmiyye, Haleb
Mizzî, Cemalüddin Ebul Haccac Yusuf,(1992) Tehzibu'l-Kemal, I-XXXV, Müessesetür Risale, II.Bsk, Beyrut
Müslim b. el- Haccac, (1992) Sahih, I-III, Darus Sücun İstanbul:Çağrı Yayınları
Serahsî, Ebûbekir Muhammed b. Ahmed,(1372) Usulü's-Serahsî, I-II, Cunnetu
Ihyâil Maarif, Haydarabad Suyûtî, Celalüddin Abdirrahman b. Ebibekr, (1996) Tedribü'r-Ravi fi Şerhi Takri-
bi'n-Nevevi (I-II), Şrh.Ebu Abdirrahman Salah b. Muhammed, Darul Kütübil
İlmiyye, Beyrut.
Şafiî, Muhammed b. İdris,(Tarihsiz) er-Risale, Şerh-Thk. A.Muhammed Şakir, Mektebetül İlmiyye, Beyrut,
Şener, Abdulkadir, (1981) İslâm Hukukunda İctihad, c.XXIV, Ankara: AÜİFD
Tahânevî, Zafer Ahmed, (1982) Yeni Usul-i Hadis, Thk.Ebu Gudde, Trc.İ.Canan, İzmir: TÖV.Yayayınları
Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa, (1992) Sünen, I-V, Darus Sücun, İstanbul: Çağrı Yayınları

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com