Buradasınız

İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinin Öğrencilerin Cebir Öğrenme Alanındaki Başarı, Tutum ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkileri

THE EFFECTS OF COOPERATIVE LEARNING TECHNIQUES ON THE STIDENTS’ ACHIEVEMENT IN ALGEBRA LEARNING, THEIR ATTITUDES, AND ON THEIR CRITICAL THINKING SKILLS

Journal Name:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to investigate the effects of Student Team Achievement Division (STAD), Team Assisted Individualization (TAI), and Team Game Tournament (TGT) techniques on the academic achievement of seventh grade students in algebra learning, their attitudes toward the mathematics course, and on their critical thinking skills. The study is experimental by design with a control group and pre- and post-tests, and for six weeks the experiment group was instructed using the STAD, TAI, and TGT techniques, and the control group was instructed using the traditional teaching method. The sample which was formed, using convenience sampling consists of 154 students in 4 different classes of an elementary school (STAD: 37, TAI: 42, TGT: 37, and traditional method: 38). For data collection Algebra Achievement Test, Scale of Attitudes towards Mathematics Course, and Critical Thinking Skills Test were administered to both groups as pre- and post-tests. As a result of the data analysis done, by using multi-variance of covariance (MANCOVA), it was found that for academic achievement and attitude towards mathematics, the TAI and TGT techniques were more effective than the traditional method. Furthermore, a statistically significant difference in favor of TAI was found between the TAI and STAD techniques on students’ critical thinking skills scores.
Abstract (Original Language): 
Çalışmanın amacı işbirlikli öğrenme tekniklerinden Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri (ÖTBB), Küme Destekli Bireyselleştirme (KDB) ve Takım Oyun Turnuva (TOT) tekniklerinin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme alanındaki akademik başarı, tutum ve eleştirel düşünme becerilerine etkilerinin incelenmesidir. Araştırma ön-test son-test kontrol gruplu yarı deneysel desen modelinde tasarlanmış, 6 hafta boyunca deney gruplarında ÖTBB, KDB ve TOT teknikleriyle, kontrol grubunda ise Geleneksel Öğretim Yöntemi (GÖY) ile yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini uygun örnekleme yöntemiyle belirlenen bir ilköğretim okulunun 4 şubesinde öğrenim gören 154 öğrenci (ÖTBB=37, KDB=42, TOT=37 ve GÖY=38) oluşturmaktadır. Veri toplamada Cebir Başarı Testi, Matematik Dersine Karşı Tutum Ölçeği ve Eleştirel Düşünme Becerileri Testi ön ve son test olarak uygulanmıştır. Verilerin ortak değişkenli çoklu varyans analizi (MANCOVA) ile değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin cebir öğrenme alanındaki kazanımları öğrenmelerinde ve olumlu tutum geliştirmelerinde KDB ve TOT tekniklerinin GÖY’e göre daha etkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca KDB’nin ÖTBB’ye göre öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmede daha etkili olduğu bulunmuştur.
9-32

REFERENCES

References: 

Aizikovitsh, E. & Amit, M. (2010), Evaluating an İnfusion Approach to The
Teaching of Critical Thinking Skills Through Mathematics, Procedia Social and
Behavioral Sciences, 2, 3818- 3822.
Andersen, T. (2009), Using Cooperative Learning in a Sixth Grade Math
Classroom. Math in The Middle Institute Partnership, Action Research Projects,
Universty of Nebraska, Lincoln.20 Ocak 2011 tarihinde http://digitalcommons.unl.
edu/mathmidactionresearch/12 adresinden alınmıştır.
Arslan, A. ve Şahin, T. Y. (2004), Oluşturmacı Yaklaşıma Dayalı İşbirlikli Öğrenmenin
Öğrencilerin Duyuşsal Öğrenmelerine Etkileri, 13. Ulusal Eğitim Bilimleri
Kurultayı, 6–9 Temmuz, İnönü Üniversitesi, Malatya.
Artz, A. F. & Newman, C. M. (1993), How To Use Cooperative Learning in
The Mathematics Class, (Third Printing). Virginia: The National Council of Teachers
of Mathematics.
Aziz, Z. & Hossain, A. (2010), A Comparison of Cooperative Learning and
Conventional Teaching on Students’ Achievement in Secondary Mathematics, Procedia
Social and Behavioral Sciences, 9, 53–62.
Baykul, Y. (1990), İlkokul Beşinci Sınıftan Lise ve Dengi Okulların Son Sınıflarına
Kadar Matematik ve Fen Derslerine Karşı Tutumda Görülen Değişmeler ve Öğrenci
Yerleştirme Sınavındaki Başarı ve İlişkili Olduğu Düşünülen Bazı Faktörler. Ankara:
ÖSYM Yayınları.
Bilgin, İ. ve Geban, Ö. (2004), İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ve Cinsiyetin Sınıf
Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Dersine Karşı Tutumlarına, Fen Bilgisi
Öğretimi 1 Dersindeki Başarılarına Etkisinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 26, 9–18.
Bilgin, İ. ve Karaduman, A. (2005), İşbirlikli Öğrenmenin 8. Sınıf Öğrencilerinin
Fen Dersine Karşı Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi, İlköğretim Online, 4(2), 32–
45. 19 Ocak 2011 tarihinde http://ilkogretim-online.org.tr adresinden alınmıştır.
Bilgin, T. (2004), İlköğretim Yedinci Sınıf Matematik Dersinde (Çokgenler
Konusunda) Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniğinin Kullanımı ve Uygulama
Sonuçları, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 19–28.
Brahmer, K. & Harmatys, J. (2009), Increasing Student Effort in Complex Problem
Solving Through Cooperative Learning and Self Recording Strategies. (ERIC No:
ED504865 İnternet Erişim Tarihi: 21.02.2011)
Carlan, V., Rubin, R., & Morgan, B. (2004), Cooperative Learning,
Mathematical Problem Solving, and Latinos, Paper Presented at The Annual Meeting of
The American Educational Research Association, San Diego, CA.
Çırakoğlu, C. (2009), İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemi İle Geleneksel Öğretim
Yaklaşımının İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Geometri Dersindeki Akademik
Başarılarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Dede, Y. ve Argün, Z. (2003), Cebir Öğrencilere Niçin Zor Gelmektedir?, Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 180–185.
Ennis, R.H. & Millman, J. (1985), Cornell Critical Thinking Test (Level X).
Pacific Grove, CA: Critical Thinking Press & Software.
Eskitürk, M. (2009), Sosyal Bilgiler Dersinde Eleştirel Düşünme Becerilerini
Temel Alan İşbirlikli Öğrenme Etkinliklerinin Akademik Başarı Düzeyine Etkisi, Yüksek
Lisans Tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
Gillies, R.M. (2006), Teachers’ and Students’ Verbal Behaviours During
Cooperative and Small-Group Learning, British Journal of Educational Psychology, 76,
271–287.
Gillies, R.M. (2004), The Effects of Cooperative Learning on Junior High
School Students During Small Grup Learning, Learning and Instruction, 14, 197–213.
Gokhale, A. A. (1995), Collaborative Learning Enhances Critical Thinking,
Journal of Technology Education, 7 (1).
Hevedanlı, M. ve Akbayın, H. (2006), Biyoloji Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme
Yönteminin Başarı, Hatırda Tutma ve Derse Yönelik Tutum Üzerindeki Etkileri, D.Ü.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 6. 21–31.
Ifamuyiwa, S.A. & Akinsola, M. K. (2008), Improving Senior Secondary School
Students’ Attitude Towards Mathematics Through Self and Cooperative-Instructional
Strategie, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology,
39 (5), 569–585.
İflazoğlu, A. (2000), Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Temeleğitim
Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı ve Matematiğe İlişkin Tutumları Üzerindeki
Etkisi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6( 6), 159–172.
Jacobsen, A. D. , Egen P. & Kauchak, D. (2002), Methods for Teaching
Promoting Student Learning. 6th Edition, Ohio: Merrill Prentice Hall.
Kale, N. (2007), Drama Temelli Öğrenme İle İşbirlikli Öğrenmenin Yedinci Sınıf
Öğrencilerinin Geometri Başarıları, Geometriye Yönelik Tutumları ve Van Hiele Geometrik
Düşünme Düzeylerine Göre Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi, Ankara.
Klein, J. D. , Erchul, J. A. & Pridemore, D. R. (1993), Effects of Cooperative
Learning And Type of Reward on Performance And Continuing Motivation. (ERIC No:
ED362175 İnternet, Erişim Tarihi: 21.02.2011)
Koçak, R. ve Akın, U. (2008), Kubaşık Öğrenme Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin
Matematik Başarılarına ve Bazı Sosyal Özelliklerine Etkisi, Eğitim Bilimleri
ve Uygulama, 7 (13).
Mecit, Ö. (2006), 7E Öğrenme Evresi Modelinin Beşinci Sınıf Öğrencilerinin
Eleştirel Düşünme Yeteneği Gelişimine Etkisi, Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Ankara.
Mercin, L. (2009), Resim Dersinin İşbirlikli Öğrenme Yöntemi İle Uygulanmasına
Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Milli Eğitim, 181, 302–317.
Milli Eğitim Bakanlığı EARGED (2009), ÖBBS 2008 İlköğretim Öğrencilerinin
Başarılarının Belirlenmesi Raporu, Ankara.
Milli Eğitim Bakanlığı EARGED (2007), PISA 2006 Uluslar Arası Öğrenci Başarılarını
Değerlendirme Programı Ulusal Ön Raporu, Ankara.
Milli Eğitim Bakanlığı EARGED (2005), PISA 2003 Projesi Ulusal Nihai Rapor,
Ankara.
Nichols, J. D. (1996). The Effects of Cooperative Learning on Student
Achievement And Motivation in A High School Geometry Class, Contemporary
Educational Psychology, 21 (4), 467–476.
Özdemir, S. ve Yalın, H. İ. (2007), Web Tabanlı Asenkron Öğrenme Ortamında
Bireysel ve İşbirlikli Problem Temelli Öğrenmenin Eleştirel Düşünme Becerilerine
Etkileri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8 (1), 79–
94.
Özdoğan, E. (2008), İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim 4. Sınıf Matematik
Öğretiminde Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi: Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme
ve Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniği, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi,
İzmir.
Özdoğan, E. (2010), Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenmenin İlköğretim Beşinci
Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Becerilerine Etkisi. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
Sempozyumu (20–22 Mayıs 2010), Elazığ, 1115–1117.
Panitz, T. (1999), The Motivational Benefits of Cooperative Learning, New
Directions For Teaching And Learning, 18, 59–67.
Pınar, S. (2007), “Ölçüler” Konusunun Eğitim Teknolojileri Ve İşbirlikli Öğrenme
Yöntemleriyle Öğrenilmesinin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkisi, Yüksek
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Sezer, A. ve Tokcan, H. (2003), İş Birliğine Dayalı Öğrenmenin Coğrafya Dersinde
Akademik Başarı Üzerine Etkisi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 227–242.
Shachar, H. (2003),“Who Gains What From Co-operative Learning- An
Overview of Eight Studies”.In Gillies, R.M. & Ashman, A.F. (Eds.); Co-operative
Learning: The Social and Intellectual Outcomes of Learning in Groups. New York:
RoutledgeFalmer, pp. 103–118.
Slavin, R. E. (1982), Combing Cooperative Learning And Individualized
Instruction: Effects On Student Mathematics Achievement,Attitudes And Behaviors.
(ERIC No ED 220343 İnternet, Erişim Tarihi: 18.04.2011)
Souvignier, E. & Kronenberger, J. (2007), Cooperative Learning in Third
Graders’ Jigsaw Groups For Mathematics And Science With And Without Questioning
Training, British Journal of Educational Psychology, 77, 755–771.
Tanışlı, D. ve Sağlam, M. (2006), Matematik Öğretiminde İşbirlikli Öğrenmede
Bilgi Değişme Tekniğinin Etkililiği, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2 (2). 47–67.
Tarım, K. ve Akdeniz, F. (2003), İlköğretim Matematik Derslerinde Kubaşık
Öğrenme Yönteminin Kullanılması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
24, 215–223.
Tarım, K. ve Akdeniz, F. (2008), The Effects of Cooperative Learning on
Turkish Elementary Students’ Mathematics Achievement And Attitude Towards
Mathematics Using TAI And STAD Methods. Educational Studies in Mathematics, 67,
77–91.
Ural, A. (2007), İşbirlikli Öğrenmenin Matematikteki Akademik Başarıya, Kalıcılığa,
Matematik Özyeterlik Algısına ve Matematiğe Karşı Tutuma Etkisi, Doktora
Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Ural, A. , Umay, A. ve Argün, Z. (2008), Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri
Tekniği Temelli Eğitimin Matematikte Akademik Başarı ve Özyeterliğe Etkisi, Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 307–318.
Ünlü, M. (2008), İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik
Dersi “Permütasyon ve Olasılık” Konusunda Akademik Başarı ve Kalıcılık Düzeylerine
Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Varank, İ. ve Kuzucuoğlu, G. (2007), İşbirlikli Öğrenmede Birlikte Öğrenme
Tekniğinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve İşbirliği İçinde Çalışma Becerilerine
Etkisi, İlköğretim Online, 6(3), 323–332. 19 Ocak 2011 tarihinde
http://ilkogretim-online.org.tr adresinden alınmıştır.
Whicker, K. M., Bol, L. & Nunnery, J. A. (1997), Cooperative Learning in The
Secondary Mathematics Classroom, The Journal of Educational Research, 91(1), 42–
48.
Zenginobuz, B. (2005), İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımlarının Öğrencilerin Ders
Başarılarına Etkisi (Geometri), Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com