Buradasınız

İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME SÜRECİNDE SOSYALLEŞTİRME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ

PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS’ LEVEL OF USE OF SOCIALIZATION STRATEGIES IN THE PROCESS OF ORGANIZATIONAL SOCIALIZATION

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of the present study is to identify new primary school teachers’ perceptions about principals’ level of use of socialization strategies in the process of organizational socialization. New primary school teachers (N:130) working in the city center and in the provinces of Kastamonu in the 2011-2012 academic year formed the population of the study. In order to collect the data, “The Strategies Used By School Administratiors’ For The Socialization Of Teachers Scale” developed by Garip (2009) was used. For the analysis of the data, the frequency, percentage, mean and standart deviation scores of the items in the scale were calculated, and t-test and One Way Anova were used. The findings of the study indicated that teachers point out that school principals seldom used socialization strategies. Also, even though no significant difference was observed in the perceptions of teachers about primary school principals’ level of use socialization strategies when the subject-area variable was concerned, significant differences were observed in the perceptions of teachers about primary school principals’ level of use socialization strategies when gender and age variables were concerned.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı; ilköğretim okullarında göreve yeni başlayan öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme sürecinde, yöneticilerin sosyalleştirme stratejilerini kullanma düzeylerine ilişkin görüşlerini saptamaktır. Bu araştırmanın çalışma evrenini, 2011- 2012 öğretim yılında Kastamonu ili ve ilçelerinde göreve yeni başlayan 130 ilköğretim okulu öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Garip (2009) tarafından geliştirilen “Okul Yöneticisinin Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşmesini Sağlamak İçin Kullandığı Stratejiler” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizi için ölçekteki maddelerin; frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri hesaplanmış ve t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin ilköğretim okulu yöneticilerinin sosyalleştirme stratejilerini kullanma düzeylerini “ara sıra” olarak belirttikleri görülmüştür. İlköğretim okulu yöneticilerinin sosyalleştirme stratejilerini kullanma düzeylerine ilişkin öğretmenlerin görüşleri arasında; cinsiyet ve yaş değişkenine göre bir farklılığa rastlanırken, branş değişkenine göre herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır.
333
355

REFERENCES

References: 

Açıkalın, A. (1999). Toplumsal, kurumsal ve teknik yönleriyle okul yöneticiliği.
Ankara: Pegem A Yayıncılık
Adkins, C.L. (1995). Previous work experince and organizational socialization: a
longitudinal examination. Academy of management journal, 38 (3), 839- 862.
Alkan, C. (2000). İkibinli yıllarda öğretmenlik mesleğinin yeniden yapılandırılması
ve öğretmen adaylarının yetiştirilmesi. Çağdaş eğitim dergisi, 271, 12–14.
Allen, N.J, & Meyer, J.P. (1990). Organizational socialization tactics;
longitudinal analysis of links to newcomers’ commitment and role orientation.
Academy of management journal, 33 (4), 847- 858.
Angelle, P.S. (2002). Socialization experiences of beginning teachers in
differentially effective schools. Annual meeting of the american educational
research association, New Orleans, LA, April, 1-5.
Arslantürk, Z, ve Amman, T.M. (1999). Sosyoloji. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
Balcı, A. (2003). Örgütsel sosyalleşme kuram strateji ve taktikler. Ankara:
Pegema Yayıncılık.
Balcı, A . (2000). Örgütsel sosyalleşme: kuram, strateji ve taktikler. Ankara:
Pegem A Yayıncılık.
Blau, G. (1988). An investigation of the apprenticeship organizational
socialization strategy. Journal of vocational behaviour, 32, 176- 195.
Başaran, İ. E. (2000). Eğitim yönetimi. Ankara: Feryal Matbaası.
Browne-Ferrigno, T. (2003). B ecoming a principal: role conception,
initial socialization, role-identity transformation, purposeful engagement. Educational
administration quarterly, 39 (4), 468- 503.
Bullis, C. (1993). Organizational socialization research: enabling, constraining,
and shifting perspectives. Communication monographs, 60, 10-17.
Bursalıoğlu, Z. (2005). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara:
Pegema Yayıncılık
Can, H. (1994). Organizasyon ve yönetim. Ankara: Siyasal Kitapevi.
Can, H, Akgün, A ve Kavucubaşı, Ş. (2001). Kamu ve özel kesimde insan
kaynakları yönetimi. Ankara: Siyasal Kitapevi.
Chatman, J. A. (1991). Matching people and organizations: selection and
socialization in public accounting fims. Administrative science quarterly, 36, 459-
İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME ….
353
484.
Cheng, M. H, & Pang C.K. (1995). Teacher socialization: ımplications for the
design and management of initial teacher education programmes. Education and
training, 9 (5), 195-204.
Crow G. M. (2007). The professional and organizational socialization of
new english headteachers in school reform contexts. Educational management
administration and leadership, 35 (1), 51-71.
Cooper, T.H, & Anderson N. (2002). Newcomer adjustment: the relationship
between organizational socializational tactics, information acquisition and attitudes.
Journal of occupational and organizational psychology, December, 75, 423.
Çalık, C. (2006). Örgütsel sosyalleşme sürecinde eğitimin değişen rolü ve
önemi. Kastamonu eğitim fakültesi dergisi, 14 (1), 1-10.
Çapar, D. (2007). İlköğretim okulu sınıf ve branş öğretmenlerinin örgütsel sosyalleşme
düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Antalya.
Çelik, V. (1998). Alan dışından gelen öğretmenlerin örgütsel sosyalleşmesi. Kuram
ve uygulamada eğitim yönetimi, 4 (14), 191-208.
Deal T.E, & Chatman R.V. (1994). Learning the ropes alone: socializing new
teachers. İn P. Hallinger and B. Habschmidt (Eds.). Leadership and school
culture, 2, 71-79.
Demirtaş, H, ve Güneş, H. (2002). Eğitim yönetimi ve denetimi sözlüğü. Ankara:
Anı Yayıncılık.
Finkelstein, L.M, Kulas J.T, & Dages K.D. (2003). Age differences ın
proactive newcomer socialization strategies ın two populations. Journal of business
psychogy, 17 (4), 170-181.
Fisher, C.D. (1986). Organizational socialization: an ıntegrative review.
Research in personel and human resources management, K.M. Rowland and G.R.
Ferris (Eds.) Greenwich.
Garip, N.C. (2009). Okul yöneticilerinin, göreve yeni başlayan öğretmenlerin
örgütsel sosyalleşme sürecinde, sosyalleştirme stratejilerini kullanma düzeylerinin
incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Edirne.
Güçlü, N. (2004). Öğretmenlik mesleğine başlarken yeni öğretmenlerin örgütsel
sosyalleşmeleri”. İlk günden başöğretmenliğe, (Ed. Erçetin, Ş.) 17 – 39. Ankara: Asil
Dağıtım.
Güçlü, N. (1996). Öğretmen olma süreci: sosyalleşme. Eğitim ve bilim, 20
(99), 70–81.
Günbayı, İ. (2000). Örgütlerde iş doyumu ve güdüleme, Ankara: Özen Yayımcılık.
Hoy, W. K, & Woolfolk A. E. (1990). Socialization of student teachers.
American educational research journal, 27 (2), 279-300.
İshakoğlu, G. (1998). Örgüt birey uyumunun sağlanmasında personel seçimi
ve sosyalleşmenin önemi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül ÜniversiteKaya
YILDIZ
354
si Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Jones, G. R. (1986). Socialization tactics, self efficacy, and newcomer
adjustments to organizations. Academy of management journal, 29 (2), 262-279.
Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara, Nobel Yayıncılık.
Kartal, S. (2003). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin örgütsel sosyalleşme
düzeyleri (Ankara İli Örneği).Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Kartal, S. (2007). Eğitimde örgütsel sosyalleşme. Ankara: Maya Akademi Yayın
Dağıtım.
Kartal, S. (2008). Eğitim çalışanlarının örgütsel sosyalleşmelerinde ilköğretim
okulu yöneticilerinin katkıları ve iki örnek olay. İnönü üniversitesi eğitim fakültesi
dergisi, 9 (15), 75–88.
Kuşdemir, Y. (2005). İlköğretim okulu müdürlerinin öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme
sürecinde sosyalleştirme becerilerini kullanma becerileri (Kırıkkale İli Örneği).
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Kırıkkale.
Kuzmic, J. (1994). A beginning teacher’s search for meaning: teacher
socialization, organizational literacy, and empowerment. Teacher and teachere
education, 10 (1), 15-27.
Louis, M. R. (1980). Suprise and sense making what newcomers experience
in entering unfamiliar organizational settings. Administrative science quarterl,. 25, 226-
251.
McAfee, R. B, & Champagne, P. J. (1987). Organizational behavior a manager’s
view. St. Paul: West Publishing,
Menduhoğlu, H.B. (2008). Örgütsel sosyalleşme ve türk eğitim sisteminde örgütsel
sosyalleşme süreci. Yüzüncü yıl üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 5 (2), 137-
153.
Mutlu, B. (2008). İstanbul ortaöğretim okullarında okul kültürü ve öğretmenlerin
örgütsel sosyalleşmeleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Morrison, E. W. (1993). Longitudinal study of the effects of ınformation
seeeking on newcomer socialization. Journal of applied psychology, 78 (2), 173-183.
Nelson, D.L, & Quick, J.C.(1997). Organizational behavior: foundations,
realities, and challenges. New York: West Publishing Company
Özkan, Y. (2004). Göreve yeni başlayan öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme sürecinde
okul yöneticilerinin görevlerine ilişkin algıları (Ordu İli Örneği). Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Özkan, Y. (2005). Örgütsel sosyalleşme sürecinin öğretmenlerin örgüte bağlılıklarına
etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Parlak, C. (2005). Stajyer öğretmenlerin formal ve informal sosyalizasyon süreçleri
(Iğdır İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME ….
355
Reichers, A.E. (1987). An ınteractionist perspective on newcomer socialization
rates. Academy of management review, 12 (2), 278-287.
Schein, E. H. (1975). Örgütsel sosyalleşme ve yönetim mesleği. (Çev.Halil
Can). Amme idare dergisi, 8 (2), 167-183.
Taymaz, H. (1997). Uygulamalı okul yönetimi . Ankara: Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını,Yayın No:180.
Tezcan, M. (1997). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık
Wanous, J. P, Reichers, A. E, & Malik, S. D. (1984). Organizational
socialization and group development: toward an integrative perspective. Academy of
management review, 9 (4) 670-683.
Vural, Z, ve Akıncı, B. (2003). Kurum kültürü. İstanbul: İletişim Yayınları.
Zeichner, K. M, & Tabachnick, B.R. (1985). The development of teacher
perspectives: social strategies and institutional control in the socialization of
beginning teachers. Journal of education for teaching, 11 (1): 1-25.
Zoba, A. (2000). İlköğretim Okullarında Varolan Örgütsel Değerlerle Öğretmenlerin
Sosyalleşmesi Arasındaki İlişki (Ankara İli Çankaya İlçesi Örneği). Yayınlanmamış
Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com