Buradasınız

İZMIR LİMAN’INDAN AVRUPA’YA ZEYTİNYAĞI İHRACATI (1869- 1912)

OLIVE OIL EXPORT FROM THE PORT OF IZMIR TO EUROPE (1869- 1912)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Turkey has many different kinds of geographic and climatic characteristics. As a result of this rich ecological structure, there are various agriculture crops. Olive, in harmony with this geographical condition, is a vital importance for İzmir and its environment. At the same time, olive oil is one of the most important export goods that represent the port of İzmir which has agricultural export product. In this respect, İzmir and its hinterland has very suitable ecology for olive production. This study has presented annual values of İzmir olive oil exports for the period 1869- 1912. The findings resulted from the survey (are) based on data provided by statistics of the Commercial Reports from Consular Offices in Turkey from 1869 to 1912.
Abstract (Original Language): 
Türkiye çeşitli coğrafik ve iklimsel özelliklere sahiptir. Bu zengin ekolojik yapısının bir sonucu olarak, çeşitli tarım ürünleri bulunmaktadır. Zeytin, bu coğrafi durumla uyumlu olarak, İzmir ve çevresi için büyük bir önem taşımaktadır. Bununla birlikte zeytinyağı İzmir Limanı’nın sahip olduğu tarımsal ürün ihracatını temsil eden en önemli ihraç ürünlerinden biridir. Bu bağlamda İzmir ve hinterlandı zeytin üretimi için çok uygun bir ekolojiye sahiptir. Bu çalışmada 1869- 1912 döneminde İzmir zeytinyağı ihracatının yıllık değerleri sunulmuştur. Bulgular, 1869’dan 1912'ye kadar Türkiye'deki Konsolosluk makamlarının Ticaret raporlarından elde edilen istatistiklere dayanmaktadır.

REFERENCES

References: 

Aydın İl Yıllığı (1967). Aydın İl Yıllığı, Aydın: Ticaret Matbaası.
Başaran, M. (2000). Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Tire. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
Emiralioğlu, M. (1997). Otoman State Intervention in Agriculture: Beginning of Credit Banking Within the Nineteenth Century Ottoman Empire. A Thesis Presented to The Institute of Economics And Social Sciences in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of History, Bilkent University, Ankara.
Faroqhi, S. (1987). “Agriculture and Rural Life in the Ottoman Empire (ca 1500- 1878).” New Perspectives on Turkey, Volume 1: 3- 34
Güran, T. (1980). “Tanzimat Döneminde Tarım Politikası (1839-1876)”. Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920). (Ed.) Osman Okyar- Halil İnalcık, Ankara: 271- 292
Issawi, C. (1980). The Economic History of Turkey (1800- 1914). London: The University of Chicago Press.
Kasaba, R. (1993). Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi. İstanbul: Belge Yayınları. Kurmuş, O. (1982). Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi. Ankara: Savaş Yayınları.
Martal, A. (1999). Değişim Sürecinde İzmir’de Sanayileşme. İzmir: DEÜ Yayınları.
Muñoz, R. (2011). “Foreıgn Markets For Medıterranean Agrıcultural Products: An Annual Serıes Of World Olıve Oıl Exports (1850- 1938)”, Universitat de Barcelona Departament d’Història i Institucions Econòmiques Centre d´Estudis ‘Antoni de Capmany’ d´Economia i Història Econòmica, Paper prepared to be presented at the First Quantitative Agricultural and Natural Resources History Workshop –Agricliometrics, University of Zaragoza, June 2-4, Barcelona.
Oguz, O. and Tabakoğlu, A. (1991). “An Historical Approach to Islamic Pricing Policy: A Research on the Ottoman Price System and its Application”. JKAU: Islamic Econ., Vol. 3: 63- 79
Ortaç, H. vd. (2010). Değişim Sürecinde Aydın. Aydın: Aydın Ticaret Odası Yayınları.
Özgün, C. (2011). İzmir ve Artalanında Tarımsal Üretim ve Ticareti, Basılmamış Doktora Tezi. E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Pamuk, Ş. (1992). “Anatolia and Egypt During the Nineteenth Century: A Comparison of Foreign Trade and Foreign Investment”. New Perspectives on Turkey, No. 7: 37- 56.
Pamuk, Ş. (2010). Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları- Seçme Eserler 1. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
Quataert, D. (1993). “Agricultural Trends and Government Policy.” Workers, Peasants and Economic Change In the Ottoman Empire 1730- 1914. İstanbul: 17- 30.
Quataert, D. (2008). Anadolu’da Osmanlı Reformu ve Tarım (1876- 1908). Çev. Nilay Özok Gündoğan- Azat Zana Gündoğan. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
Ravndal, G. B. (1926). Turkey- A Commercial and Industrial Handbook. Washington: Government Printing Office.
Rolleston, G. (1856). Smyrna, London.
Scherzer, K. (2001). İzmir- 1873. Çev. İlhan Pınar, İzmir: İ.B.B. Kent Kitaplığı yayınları. Sönmez, A. (1970). “Ottoman Terms of Trade (1878- 1913)”, METU Studies in Development, Number 1: 111- 148
Tozduman, A. (1992). Aydın Güzelhisarı’nın Sosyal ve İktisadi Durumu (1844). Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Türk Ziraat Tarihine Bir Bakış (1938). Türk Ziraat Tarihine Bir Bakış, İstanbul: Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Yayını.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com