Buradasınız

ADIYAMAN AĞZINDA KULLANILAN İKİ ENKLİTİK EDATI: ķe, o’

THE TWO ENCLITIC PREPOSITIONS USING IN ADIYAMAN DIALECT: ke, o’

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The enclitic prepositions ķe and o’ are used very often in the dialect of Adıyaman. These prepositions that have no definite responses in the standard language are getting meanings according to the sentences used. The preposition ķe is used in the sentences, but the preposition o’ is used either at the end of a sentence or between two sentences for fastening them. It’s given place to the prepositions frequently in the daily speeches by the people who speak Adıyaman dialect.
Abstract (Original Language): 
Adıyaman ağzında ķe ve o’ enklitik edatlarının yaygın olarak kullanıldığı görülür. Yazı dilinde belirli bir karşılığı bulunmayan bu edatlar, kullanıldıkları cümlelere göre anlam kazanmaktadır. Bunlardan ķe edatı cümle içerisinde, o’ edatı ise tek bir cümlenin sonunda veya iki cümleyi birbirine bağlamakta kullanılmaktadır. Adıyaman ağzını konuşan kişilerin günlük konuşmalarda bu edatlara sıkça yer verdiği görülmektedir.

REFERENCES

References: 

DERLEME SÖZLÜĞÜ, I-XII. cilt, TDK Yayınları, Ankara–1993.
DLT – DİZİN, TDK Yayınları, cilt IV, Ankara–1999.
ERCİLASUN, Ahmet Bican; “La Enklitiği ve Türkçede Bir ‘Pekiştirme Enklitiği ’ Teorisi”, Dil Araştırmaları
Dergisi, Sayı 2, s.35-56, Bahar–2008.
GÜLENSOY, Tuncer; ALKAYA, Ercan; Türkiye Türkçesi Ağızları Bibliyografyası, 2.baskı, Akçağ Yayınları,
Ankara–2003.
GÜLSEVİN, Gürer; “Anadolu Ağızlarında Etnik (Boysal) Özellikler ve Çepni Ağızları Üzerine”,
www.turkishstudies.net, Volume 4/3, Spring–2009.
GÜNAY, Esra Gülin; Adıyaman – Merkez, Kâhta, Gerger, Samsat Yöresi Ağzı (İnceleme-Metin-Sözlük), Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ–2008.
İPEK, Birol; “Divanu Lugati’t-Türk’te Geçen Enklitik Edatları”, www.turkishstudies.net, Volume 4/3, Spring–
2009.
KARAHAN, Leyla; Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, TDK Yayınları, Ankara–1996.
NAKİBOĞLU, Sadi H.; Adıyaman ve Yöresi Ağızları, Niğde Üniversitesi Yayınları, Niğde–2001.
NALBANT, Mehmet Vefa; Türkçe Enklitik Edatı lA, V.Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, cilt II,
s.2157-2174, TDK Yayınları, Ankara–2004.
REDHOUSE SÖZLÜĞÜ, Redhouse Yayınevi, İstanbul–1990.
SARI, Mustafa; “Karışık Dilli Eserlerde Kelime > Enklitik > Ek Sürecinde Bir Biçim Birimi: -dAvUK/-
dAyUK”, www.turkishstudies.net, Volume 5/1, Winter–2010.
TÜRKÇE SÖZLÜK, TDK Yayınları, Ankara–2005.
YAĞINLI, Ahmet Âkil; Adıyaman Ağzı ve Kültürü; Adıyaman Belediyesi Yayınları, Adıyaman–2006.
www.adiyaman.gov.tr (Adıyaman Valiliği)
ASLAN, Zekiye, Ev Hanımı, Yaş 66, Adıyaman.
BALCI, Ahmet; Emekli Belediye İşçisi, Yaş 59, Adıyaman.
BEREKET, Rüştü; Gazeteci, Yaş 41, Adıyaman.
BİLEN, Hasan; Emekli, Yaş 58, Adıyaman.
ÇALIM, Hasan; Emlakçı, Yaş 57, Adıyaman.
ERDEM, Abuzer; Minibüsçü, Yaş 48, Adıyaman.
OĞUL, Nurettin; Terzi, Yaş 45, Adıyaman.
ÖZER, Hamit; Adıyaman Devlet Hastanesi Çalışanı, yaş 44, Adıyaman.
TAŞAN, Hayriye; Ev Hanımı, Yaş 65, Adıyaman.
TAŞAN, Muhittin; Emekli, Yaş 71, Adıyaman.
TOPRAK, Abdurrahman; Terzi, Yaş 58, Adıyaman.
TUNCER, Asiye; Ev Hanımı, Yaş 82, Adıyaman.
YAPICI, Abdurrahman; Fırıncı, Yaş 66, Adıyaman.
YERLİ, Ayşe; Ev Hanımı, Yaş 84, Adıyaman.
YERLİ, Mekki; Öğretmen, Yaş 30, Adıyaman.
YÜCEL, Esra; Ev Hanımı, Yaş 55, Adıyaman.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com