Buradasınız

SİLİVRİ CEZA İNFAZ KURUMLARI YERLEŞKESİNDE BULUNAN AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN OKUMA ALIŞKANLIKLARI

READING HABITS OF ARRESTED AND CONVICTED SECONDARY STUDENTS ENROLLED AT OPEN EDUCATION SECONDARY SCHOOL AT SILIVRI PENITENTIARIES CAMPUS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to find out the reading attitudes of secondary students enrolled at open education secondary school at Silivri Penitentiaries Campus and to see if there is difference among reading attitudes in terms of age, place of birth, type of crime and marital status variables. 224 students from 8 prisons at Silivri Penitentiaries Campus participated in the study. In collecting the data, ‘Reading Habit Attitude Scale (a=0.88)’ developed by Gömleksiz (2004) and containing 30 items, 21 of which positive and 9 of which negative was used in the study. According to the findings, in the love subdimension married students’ love points (x=25,878) and habit points (x=15,102) were found to be higher than single students love points (x=24,230) and habit points (x=14,135). According the analyses of correlation values, there was positive correlation between habit and love; eagerness and love; effect and love; benefit and love; eagerness and habit; effect and habit; benefit and habit; necessity and eagerness; effect and necessity; benefit and necessity; effect and eagerness; benefit and eagerness; benefit and effect: and a positive correlation between general attitude point in reading and love-habit-necessity-eagerness-effect-benefit.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan Açık Öğretim Ortaokulu öğrencisi hükümlü ve tutukluların kitap okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarını belirlemek ve öğrencilerin tutumları arasında yaş, doğum yeri, suç türü ve medeni durum değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemektir. Çalışmaya Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde yer alan 8 cezaevinden 224 öğrenci katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Gömleksiz (2004) tarafından geliştirilen ve 21’i olumlu, 9’u olumsuz 30 maddeden oluşan “Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği (a=0.88)” kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu sevgi alt boyutunda evli Ceza İnfaz Kurumları Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin sevgi puanları (x=25,878) ile alışkanlık puanları (x=15,102), bekâr Ceza İnfaz Kurumları Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin sevgi puanlarından (x=24,230) ve alışkanlık puanlarından (x=14,135) yüksek bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin okuma tutum düzeyleri arasındaki ilişkinin korelasyon analizi ile incelenmesi sonucunda alışkanlık ile sevgi; istek ile sevgi; etki ile sevgi; yarar ile sevgi; istek ile alışkanlık; etki ile alışkanlık; yarar ile alışkanlık; istek ile gereklilik; etki ile gereklilik; yarar ile gereklilik; etki ile istek; yarar ile istek; yarar ile etki ve okuma alışkanlığına ilişkin tutum genel puanı ile sevgi-alışkanlık-gereklilik-istek-etki-yarar arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
453-489

REFERENCES

References: 

Balcı, A. (2009). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlık ve İlgileri Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Baymur, F. (1983). Genel Psikoloji. İstanbul: İnkılâp ve Aka Yayınları.
Çeçen, M.A. Ve Aydemir, F. (2011). Okul Öncesi Hikâye Kitaplarının Okunabilirlik Açısından İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), 185-194.
Demir, G. (2011). Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri ve Türkiye’de Durum. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Dökmen, Ü. (1994). Okuma Becerisi, İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma. İstanbul: MEB Yayınları.
Gömleksiz, M.N. (2004). Geleceğin Öğretmenlerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 1-21.
Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Karatay, H. (2011). Okuma Eğitimi. Ankara: Berikan Yayınevi.
Özçelebi, O. S. Ve Cebecioğlu, N.S. (1990). Okuma Alışkanlığı ve Türkiye: Türkiye’de Okuma Alışkanlığının Olmaması. İstanbul: Milliyet Yayınları.
Türkçe Sözlük-2005-TDK Yayınları-Ankara.
http://www.cte.adalet.gov.tr/mevzuat/genelge/46_1.doc 07/10/2012 tarihli erişim ile alınmıştır.
http://www.cte.adalet.gov.tr/mevzuat/yonergeler/kitap_kutuphane.doc) 07/10/2012tarihli erişim ile alınmıştır.
http://aio.meb.gov.tr/sayfa.php?id=53 08/10/2012 tarihli erişim ile alınmıştır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com