Buradasınız

ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE TASARLANAN ÖĞRENME ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

AN INVESTIGATION OF THE EFFECTIVENESS OF MATHEMATICS TEACHING IN A LEARNING ENVIRONMENT DESIGNED ACCORDING TO THE THEORY OF MULTIPLE INTELLIGENCES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to evaluate qualitatively the themes emerging from the application of activities designed according to The Theory of Multiple Intelligences. The activities were selected from the learning domains of 7th grade mathematics curriculum. This case study was conducted with two mathematics teachers from different schools and their 54 students and it lasted for a total of 51 hours. Interview and observation methods were used in order to collect data as well as student journals. After a content analysis of the interviews, codes and themes were derived with regard to the purpose of the study. Observations and student journals were presented by directly quoting the parts related with the themes derived from the interviews. As a result of this study, the activities carried out in environments designed according to The Theory of Multiple Intelligences were found to be effective in the context of the theme of "facilitating understanding and providing permanent learning". Since this kind of practices have the role of catalyzing in the displacement process of learning environments based on alternative learning theories by traditional learning environments, the frequent implementation of similar practices in different subject fields and at different levels should be implemented for the widespread use of student centered approaches.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Çoklu Zekâ Kuramı’na göre tasarlanan öğrenme ortamında gerçekleştirilen matematik öğretimini “anlamayı kolaylaştırma ve kalıcı öğrenmeyi sağlama” teması kapsamında değerlendirmektir. Özel durum çalışması yöntemiyle yürütülen araştırma, iki matematik öğretmeniyle toplam 51 ders saati sürmüştür. Veri toplamak amacıyla, mülakat ve gözlem metotlarının yanı sıra öğrenci günlükleri kullanılmıştır. Mülakatlar öncelikle içerik analizi yapılarak çalışmanın amacı doğrultusunda verilerden kodlar ve temalar oluşturularak analiz edilmiştir. Gözlemler ve öğrenci günlükleri ise, mülakat verilerinden oluşturulan temalarla ilgili olan bölümlerden doğrudan alıntılar yapılarak aktarılmıştır. Çalışmanın sonunda Çoklu Zekâ Kuramına göre tasarlanan öğrenme ortamında gerçekleştirilen öğretimin, anlamayı kolaylaştırdığı ve öğrenmenin kalıcı olmasını sağladığı öğretmenler ve öğrenciler tarafından ifade edilmiştir. Bu tür uygulamalar, alternatif öğrenme teorilerine dayalı öğrenme ortamlarının geleneksel öğrenme ortamlarının yerini alması sürecinde katalizör görevi gördüğü için öğrenci merkezli yaklaşımların yaygınlaşması bakımından farklı konularda ve farklı düzeylerde benzer uygulamalar sıklıkla yapılmalıdır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Azar, A., Presley, A. İ. & Baklaya, Ö. (2006). “Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Başarı, Tutum, Hatırlama ve Bilişsel Süreç Becerilerine Etkisi.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30: 45-54.
Baki, A. & Gökçek, T. (2005). “Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki İlköğretim Matematik (1-5) Program Geliştirme Çalışmalarının Karşılaştırılması.” Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5, 2: 557-588.
Baki, A., Gürbüz, R., Ünal, S. & Atasoy, E. (2009). “Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Kavramsal Öğrenmeye Etkisi: Tam Sayılarda Dört İşlem Örneği.” Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2): 237-259.
Başbay, A. (2005). “Çoklu Zekâ Uygulamasına Katılan Öğretmenlerin ve Öğrencilerin Uygulama Hakkındaki Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma.” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 189-206.

Black, P. & Wiliam, D. (1998). “Assessment and Classroom Learning.” Assessment in Education, 5(1): 7-74.
Blythe, T. & Gardner, H. (1990). “A School for All İntelligence.” Educational Leadership, 47(7): 33-37.
Campbell, L. & Campbell, B. (1999). Multiple ıntelligences and student achievement: success stories from six schools. ASCD,Virginia USA.
Campbell, L. (1997). “Variations on A Theme: How Teachers Interpret MI Theory.” Educational Leadership, 55(1), 14-19.
Checkley, K. (1997). “The First Seven and the Eight A Conversation with Howard Gardner.” Educational Leadership, 5(1): 8-9.
Clements, D. H. & McMillen, S. (1996). “Rethinking Concrete Manipulatives.” Teaching Children Mathematics, 2(5): 270-279.
Crook, T. J. (1988). “The Impact of Classroom Evaluation Practice on Student.” Review of Education Research, 58(4): 438-481.
Demirel, Ö., Tuncel, İ., Demirhan, C. & Demir, K. (2008). “Çoklu Zekâ Kuramı ile Disiplinlerarası Yaklaşımı Temel Alan Uygulamalara İlişkin Öğretmen-Öğrenci Görüşleri.” Eğitim ve Bilim, 33(147): 14-25.
Dori, Y. J. & Herscovitz, O. (1999). “Question–Posing Capability as an Alternative Evaluation Method: Analysis of an Environmental Case Study.” Journal of Research in Science Teaching, 36( 4): 411-430.
Ellison, L. (1992). “Using Multiple İntelligences to Set Goals.” Educational Leadership, 50( 2): 69-72.
Emig, V. B. (1997). “A Multiple Intelligences Inventory.” Educational Leadership, 55(1): 47-50.
Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: Multiple intelligence for the 21 st century. New York, NY, Basic Books.
Gardner, H. (1997). “Multiple Intelligences as a Partner in School Improvement.” Educational Leadership, 55(1): 20-21.Gibson, B. P. & Govendo, B. L. (1999). “Encouraging Contrastive Behavior in Middle School Classrooms: A Multiple Intelligence Approach.” Intervention in School and Clinic, 35( 1): 16-22.
Greenhawk, J. (1997). “Multiple Intelligences Meet Standards.” Educational Leadership, 55( 1): 62-64.
Gürbüz, R. (2011). “Positive and Negative Reflections of Maths Teaching Carried out in Learning Environment Designed Based on Multiple İntelligence Theory.” International Online Journal of Educational Sciences, 3(3): 1195-1223.
Gürbüz, R. (2008). Matematik Öğretiminde Çoklu Zekâ Kuramına Göre Tasarlanan Öğrenme Ortamlarından Yansımalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Gürbüz, R. & Birgin, O. (2011). “Öğrenme Ortamına Çoklu Zekâ Kuramını Taşıyan İki Öğretmen ve İki Araştırmacının Yolculuğundan Yansıyanlar.” Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1): 1-19.
Gürçay, D. & Eryılmaz, A. (2005). “Çoklu Zekâ Alanlarına Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Fizik Başarısına Etkisi.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29: 103-109.
Hoerr, T. R. (1996). “Introducing the Theory of Multiple Intelligences.” NASSP Bulletin, 80, 583: 8-10.
Hopper, B. & Hurry, P. (2000). “Learning the MI Way: The Effects on Students’ Learning of Using the Theory of Multiple.” Pastoral Care in Education, 18(4): 26-32.
Işık, D. & Tarım, K. (2009). “The Effects of The Cooperative Learning Method Supported by Multiple İntelligence Theory on Turkish Elementary Students’mathematics Achievement.” Asia Pasific Education Review, DOI 10.1007/s12564-009-9049-5
Kılıç, Ç. (2002). “Çoklu Zekâ Kuramının Amerikan Okullarındaki Uygulamaları Üzerine Ulusal Bir Çalışma (SUMIT Projesi).” Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8: 165-174.
Korkmaz, H. (2001). “Çoklu Zekâ Tabanlı Etkin Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi.” Eğitim ve Bilim, 26(119): 71-78.
Köksal, M. S. & Yel, M. (2007). “Solunum Sistemleri Konusunun Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretiminin 10. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısı, Derse Karşı Tutumu ve Öğretimin Kalıcılık Düzeyine Etkisi.” Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(1): 211-239.
Köroğlu, H. & Yeşildere, S. (2004). “İlköğretim Yedinci Sınıf Matematik Dersi Tamsayılar Ünitesinde Çoklu Zekâ Teorisi Tabanlı Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi.” GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(24): 25-41.
MEB. (2005). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
Nolen, J. L. (2003). “Multiple Intelligences in the Classroom.” Education, 124(1): 115-119.
Özdemir, P., Güneysu, S. & Tekkaya, C. (2006). “Enhancing Learning through Multiple Intelligences.” Journal of Biological Education, 40(2): 74-78.
Ross, R. & Kurtz, R. (1993). “Making Manipulatives Work: A Strategy for Success.” Arithmetic Teacher, 40(5): 254-257.
Saban, A. (2002). “Toward a More Intelligent School.” Educational Leadership, 60(2): 70-73.
Sternbert, R.J. (1999). “Successful Intelligence: Finding A Balance.” Trends in Cognitive Sciences, 3(11): 436-442.
Stiggins, R. J. (1999). “Assessment, Student Confidence, and School Success.” Phi Delta Kappan, 81(3): 191-198.
Strauss, A. & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage.
Talu, N. (1999). “Çoklu Zekâ Kuramı ve Eğitime Yansımaları.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15: 164-172.
Ucak, E., Bag, H. & Usak, M. (2006). “Enhancing Learning Through Multiple Intelligences in Elementary Science Education.” Journal of Baltic Science Education, 2(10): 61-69.
Wu-Tien Wu. (2004). “Multiple Intelligences, Educational Reform and A Succesfull Career.” Teachers College Record, 106(1): 181-192.
Yenilmez, K. ve Bozkurt, E. (2007). “Matematik Eğitiminde Çoklu Zekâ Kuramına Yönelik Öğretmen Düşünceleri.” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13: 90-103.
Yıldırım K, & Tarım, K. (2008). “Çoklu Zekâ Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim Beşinci Sınıf Matematik Dersinde Akademik Başarı ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisi.” İlköğretim Online Dergisi, 7(1): 174-187.
Yıldırım, K., Tarım, K. & İflazoğlu A. (2006). “Çoklu Zekâ Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin Matematik Dersindeki Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi.” Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(2): 81-96.
Yılmaz, G. & Fer, S. (2003). “Çok Yönlü Zekâ Alanlarına Göre Düzenlenen Öğretim Etkinliklerine İlişkin Öğrencilerin Görüşleri ve Başarıları.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25: 235-245.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com