Buradasınız

TARİH DERS KİTAPLARINDA SAVAŞ KONULARININ ANLATIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

AN EVALUATION NARRATIVE OF WARS ON HISTORY TEXTBOOKS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of the current study was to investigate how the phenomenon of war was studied at the history books of secondary education. The method of the research depends on document analysis. For that reason, the history course books were investigated and the wars told in the books were determined. In the course book of Modern Turkish and World History, you can find wars and treaties. Establishment of Bolshevist regime led to new wars in the political history. In this book, it is likely to see something about World War II as well. Following the World War II, the cold war between Soviets Union and the USA had a great impact on era. The civil wars told in the Modern World History mostly intensified in the African countries. As for the twenty first century, the wars have mostly been realized as the civil wars and terrorism.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı ortaöğretim tarih ders kitaplarındaki savaşların yer alış tarzını ele almaktır. Çalışma doküman analizi yöntemine dayanmaktadır. Çalışmada ortaöğretim tarih ders kitapları incelenerek anlatılan savaşlar tespit edilmiştir. Bu savaşların önemli noktaları vurgulanmıştır. Çağdaş Türk ve Dünya tarihinin müfredat programına girmesi 20. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren olan savaşları da ders kitaplarına taşımıştır. Bu dönemde Almanya’nın ve Komünist yönetimlerin yayılma politikaları nedeniyle savaşların yaşandığı görülmüştür. Yirminci yüzyılda Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla meydana gelen savaşlar ve Afrika kıtasında iç savaşlar yaşanmıştır. Yirmi birinci yüzyılda savaşların iç savaşlar ve terörizm şeklinde gerçekleşeceği düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

Akad, Mehmet T. (2009). Bir Savaş Nasıl Kaybedilir? İstanbul: Kitap Yayınevi.
Akad, Mehmet T. (2011). Modern Savaşın Temel Kavramları, İstanbul: Kitap Yayınevi.
Özgür AKTAŞ
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 14, Sosyal Bilgiler Öğretimi
Özel Sayısı, 2013
102
Aksan Virgina H. (2011). Osmanlı Harpleri 1700-1870, Çev., Gül Çağalı Güven, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
Akyol, T. (2013). Rumeli’ye Elveda 100. Yılında Balkan Bozgunu, İstanbul: Doğan Kitabevi.
Altınay, A.G. (2003). Militarizm ve İnsan Hakları Ekseninde Milli Güvenlik Dersi. Ders Kitaplarında İnsan Hakları Tarama Sonuçları, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 138-158.
Alibasic, A. (2007). “Images of the Ottomans in History Textbooks in Bosnia and Herzegoniva”. İslam Araştırmaları Dergisi, 17:103-137.
Almold, I. (2013).İki Din Tek Bayrak, Çev., Gül Çağalı Güven, İstanbul: Doğan Kitap.
Ata, B. (2001). "Çanakkale Savaşlarını Nasıl Öğreteceğiz?". Türk Yurdu, 164(23-29).
Barth, J. L. (1995). “Commemorating the and of World War II: How world War II Is Taught in American Classroom.”The International Journal of Social Education, 10 (1): Spring,1-11.
Bayat, M. (1985). Harp ve Sulh (III), Belgelerle Türk Tarih Dergisi, Sayı 5, Temmuz: 66-73.
Chung I. Y. (1995). A study on Teaching About World War II in South Korean Classrooms. The International Journal of Social Education, 10 (1), 37-47.
Clausewitz C. V. (1984). “Harp Üzerine” Birinci” Cilt, (Çev.)H F Çeliker. Ankara: Genel Kurmay Basımevi (Eserin orijinali 1832 Yılında Yayımlandı).
Copeux, L. (2003). “Fransa’da Tarih Yazımında Cezayir-Fransa Savaşı.”Tarih Eğitimine Eleştirel Yaklaşımlar,(Ed.)O. Köymen. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, ss.41–46.
Crawford K. A and Foster S. J. (2007). War, Nation, Memory International Perspectives on World War II in Schol History Textbooks, Charlotte: Information Age Publishing.
Emecen F. M. (2010). Osmanlı Klasik Çağında Savaş, İstanbul: Timaş Yayınları.
Tarih Ders Kitaplarında Savaş Konularının Anlatımı Üzerine Bir Değerlendirme
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 14, Sosyal Bilgiler Öğretimi
Özel Sayısı, 2013
103
Foster, S. and Nicholls, J. (2005). “America in World War II: An Analysis of history Textbooks from England, Japan, Sweden and the United States”. Journal of Curriculum and Supervision, Spring, 20 (3): 214-233.
Grotius, H. (2011). Savaş ve Barış Hukuku, (Çev.) S.L. Meray. İstanbul: Kurtiş Matbaası (Eserin Orijinali 1625 Yılında Yayımlanmıştır).
Gürbüz, Y. E. (2009). “Azerbaycan Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Akkoyunlu Savaşları”. Toplumsal Tarih, 183: 78-83.
Hanson, V. D. (1999). “The Dilemmas of the Contemporary Military Historian, Reconstruction History.” The Emergence of a New Historical Society, 189-201.
Labbe, B and Puech M. (2006). “Savaş ve Barış.” Çev. A. Aslan. Gün Işığı Kitaplığı.
Lee, Stephen J. ( 2002). “Avrupa Tarihinden Kesitler 1789-1980,” Çev. Savaş Aklur, Ankara.
Lin L., Zhao, Y., Ogawa M, Hoge J and Kim, B. Y. (2009). “Whose History ? An Analysis of the Korean War in history textbooks from the United States, South Korea , Japan and China”. The Social Studies, September/ October: 222-232.
Loewen, J.W. (2007). Lies My Teacher Told Me, New York, London, Toronto: A Touchstone Book.
Lutz, P.E. (1929). “Nationalism in German History Textbooks”. Historical Outlook, 20(6), October: 273-279.
Matsuzaki, T. (1979). Corecting Textbook Distortions: An Experimental Record of the Study of Korean History in Japan. Bulletion of Peace Proposals, 419-423.
Millas, H. (1991). History Textbook in Greece and Turkey.History Workshop, Oxford University Press, http://. Jstor.org/stable/4289049, 19 Temmuz 2010 tarihinde alınmıştır.
Nicholls, J. (2006). Beyond the national and the transnational perspectives of WWII in USA, Italian, Swedish, Japanese, and English School History Textbooks. Research in Comparatrive and International Education, 1(1): 89-112.
Özgür AKTAŞ
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 14, Sosyal Bilgiler Öğretimi
Özel Sayısı, 2013
104
Oreşkova, S F. (2003). “Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu Arasındaki Savaşlar: Sebepleri ve Kimi Tarihi Sonuçları, Dünden Bugüne Türkiye ve Rusya.”(Der). Gülten Kazgan, Natalya Ulçenko. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Oruç, Ş. (2002). İlköğretim İkinci Kademede Görev yapan Tarih Öğretmenlerinin Savaş Konularının Öğretimine İlişkin Tutumları, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Pingel, F. (2003). Avrupa Evi (Ders Kitaplarında 20. Yüzyıl Avrupa’sı), İstanbul: Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Vakfı.
Safran, M. (2006). Tarih Eğitimi Makale ve Bildiriler, Ankara: Gazi Kitabevi.
Tolstoy, L. (2010). “Savaş ve Barış”, :Çev., Zeki Baştımar, İstanbul: Can Yayınları.
Tülbentçi Feridun F. (1979). Büyük Türk Zaferleri, Ankara: Gül Matbaası.
Türk, İ.C ve Ilgaz Selçuk (2005). Azerbaycan Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı İmgesi, Türk Yurdu, 25 (216), Ankara: Ev. Yayın ve Anonim Şirketi.
Uşşaklı, B A. (2008). Savaşın Dönüşümü ve Teknoloji, Ankara: Lalezar Kitabevi.
Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2006). Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Volkan, V. (1996). “Bosnia- Herzegoniva: Ancident fuel of a modern inferno”. Mind & Human Interaction, 7: 110-127.
Yoshiko, N and Hiromitsu, I. (2000). “Japanese education, nationalism, and Ienaga Saburo’s textbook lawsuits. “In. L. Hein and M. Selden. (Eds). Censoring History, Citizenship and Memory in Japan, Germany, and the United States. New York and London: An east gate book.pp 97-126.
Yeni Programa Göre Hazırlanmış Ders Kitapları
Okur Y. Ve Diğerleri (2010). Ortaöğretim Tarih 9, İstanbul: MEB Yayınları
Cazgır V. ve Diğerleri (2010). Ortaöğretim Tarih 10, İstanbul: MEB Yayınları.
Komisyon. (2011). Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, İstanbul: MEB Yayınları.
Okur Y. ve Diğerleri, Ortaöğretim Tarih 11. Sınıf, İstanbul: MEB Yayınları.
Okur, Y. ve Diğerleri (2010).Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, İstanbul: MEB Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com