Buradasınız

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DEMOKRASİYE İLİŞKİN METAFORLARI

PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES’ METAPHORS TOWARD DEMOCRACY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to put forth how the preschool teacher candidates perceive the concept of democracy. Therefore, qualitative research method was adopted in this study. Within this scope, 163 students studying in Preschool Education Program in Anadolu University, who participated in the study voluntarily, were made to fill in the open ended questionnaire which would demonstrate what they associated the concept of democracy with and why they did this association and next, the data obtained from 125 of the questionnaires were assessed. As a result, teacher candidates’ metaphors toward the concept of democracy were classified in nine different categories. The metaphors obtained were identified as; freedom, different opinions existing together, cooperation, having an essential importance, equity-justice, and capability to change based on initiative, impossibility aspect. The teacher candidates mostly formed metaphors in the equity–justice category. The mostly repeated metaphor appeared to be the balance metaphor. As a result of the research, it was found out that the teacher candidates didn’t evaluate the concept of democracy in all aspects but focused mostly on the management aspect. Furthermore, although it was found out that they associated the concept of democracy with concepts as politics or governing of a country, they didn’t associate it with the education processes.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı geleceğin öğretmenleri olacak okulöncesi öğretmen adaylarının demokrasi kavramını nasıl algıladıklarını ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Bu kapsamda, araştırmaya katılan öğrencilere demokrasi kavramını neye benzettikleri ve bu benzetimi niçin yaptıklarını ortaya koyabilecekleri bir açık uçlu anket formu uygulanmıştır. Bu kapsamda, Anadolu Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği Programında okuyan ve araştırmaya gönüllü katılan 166 öğrenciye ulaşılmış ve 125 öğrencinin anket verileri değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının demokrasi kavramına ilişkin metaforları dokuz farklı kategoride toplanmıştır. Elde edilen metaforlar; özgürlük, farklı düşüncelerin bir arada bulunması, işbirliği, yaşamsal önem taşıması, eşitlik-adalet, insiyatife bağlı değişebilme, imkansızlık yönü ile demokrasi olarak belirlenmiştir. Öğretmen adayları en fazla eşitlik- adalet kategorisinde metafor oluşturmuşlardır. En sık tekrarlanan metafor ise terazi metaforudur. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının demokrasi kavramını tüm boyutlarıyla ele almadıkları, en fazla yönetim boyutunda yoğunlaştıkları belirlenmiştir. Aynı zamanda öğretmen adaylarının demokrasi kavramını siyaset, ülke yönetimi gibi kavramlarla ilişkilendirmelerine karşın eğitim süreçleri ile ilişkilendirenlere rastlanmamıştır.

REFERENCES

References: 

Arslan, M. ve Bayrakçı, M. M. (2006). “Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi”. Milli Eğitim Dergisi, 171: 100-108.
Dewey, (tarihsiz). On democracy. http://www.radicalacademy.com/adiphilpolitics15es. html http://www.radicalacademy.com/adiphilpolitics15es.html
Ersoy, A. F. (2008). Okulöncesinde demokrasi eğitimi ve çocuk hakları. H. Deveci, (Ed.), Okulöncesinde demokrasi eğitimi ve çocuk hakları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. 70-92.
Gülmez, M. ( 2001). İnsan hakları ve demokrasi eğitimi. (2. Baskı). Ankara: TODAİE Yayınları.
Gündoğdu, K. (2004). İlköğretimde Demokrasi Ve İnsan Hakları Eğitimi Üzerine Bir Durum Çalışması. Yayınlanmamış doktora tezi. ODTÜ, Ankara.
Kadunz, G. ve Sträβer, R. (2004). “Image-Metaphor-Diagram: Visualisation In Learning Mathematics”. Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 4, 241-248.
Levin, B. (1998). The Educational Requirement For Democracy. Curriculum Inquiry, 28(1), 57-79.
Ravitch, D. (1991). Democracy: What It Is And How To Teach It. Social Studies, 82(2).
Okulöncesi Öğretmeni Adaylarının Demokrasiye İlişkin Metaforları
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 16, Nisan 2014
167
Yagan, S. (2010). Bağımsız Anaokullarında Görev Yapan Öğretmenlerin ve Okul Müdürlerinin Demokrasi ve Demokrasi Eğitimine Yönelik Görüşleri: Eskişehir İl Örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Yeşil, R. (2002). Okul ve ailede insan hakları ve demokrasi eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com