Buradasınız

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN “VELİ” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

THE METAPHORIC PERCEPTION OF PRESCHOOL TEACHERS ON THE CONCEPT OF PARENTS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.794

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of the present study is to determine the mental images (metaphors) of the preschool teachers on the notion of parents by using the metaphor technique. The study group consists of 112 preschool teachers that work at the preschools and nursery classes in Karşıyaka, Menemen, Çiğli and Bornova in Izmir in the 2013-2014 academic year. The data was gathered through the preschool teachers’ completing the sentence ‘The preschool parent is like…. because….’. 101 different metaphors in 11 different categories were used about the metaphors the preschool teachers formed about preschool parents. When the metaphors the preschool teachers form about the parent concept are separated into cognitive categories, it was found out that the category that has the most metaphors is the ‘inhibitory preschool parent’.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin veli kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeleri (metaforları) metafor tekniğini kullanarak tespit etmektir. Çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretim yılında İzmir İlinde Karşıyaka, Menemen, Çiğli ve Bornova bölgesinde anasınıfı ve anaokullarında görev yapan 112okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Okulöncesi öğretmenlerinin “Okulöncesi velisi…..gibidir. Çünkü….” Cümlesini tamamlamalarıyla veriler elde edilmiştir. Okulöncesi öğretmenleri Okulöncesi Velisi ile ilgili 11 kategoride 101 farklı metafor kullanmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin veli kavramına ilişkin oluşturdukları metaforları kavramsal kategorilere ayrıldığında en çok metafor bulunan kategorinin “engelleyici okulöncesi velisi” olduğu belirlenmiştir.
679
712

REFERENCES

References: 

Aral, N., Kandır, A. ve Can Yaşar, M. (2002). Okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim programı (Geliştirilmiş 2. Baskı), YA-PA Yayın Pazarlama San. ve Tic. A.Ş., İstanbul.
Aslanargun, E. (2007). “Okul-Aile İşbirliği ve Öğrenci Başarısı Üzerine Bir Tarama Çalışması”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18: 119-135.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Veli” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 18, Aralık 2014
703
Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim Okullarında Öğrenci ve Öğretmenlerin Sahip Oldukları Okul Algıları ile İdeal Okul Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Balcı, A. (1999). Metaphorical Images of School: School Perceptions of Students, Teachers, and Parents From Four Selected Schools (In Ankara). Yayımlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Beaty, J. J. (2000). Skills for preschool teachers. UpperSaddleRiver, N.J.: Merrill.
Bekman, S., ve Gürlesel, C. (2005). Doğru başlangıç: Türkiye’de okul öncesi eğitim, İstanbul: TÜSİAD Yayınları
Burns, C. P., Roe B.D. & Ross E.P. (1992). Teaching Reading in Today’s Elementary Schools. Boston: Houghton Mifflin Company
Cavkaytar, A. (2000). Okulöncesi eğitimde okul, aile, çevre işbirliği. okulöncesi eğitimin ilke ve yöntemleri. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
Cerit, Y. (2006). “School Metaphors: Theview of Students, Teachers and Administrators”. Educational Science Theoryand Practice, 6(3): 692-699
Cerit, Y. (2008). “Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Müdür Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri”. Eğitim ve Bilim, 33(147): 3-13
Christine W., Julia L. Mendez & Downer, J. T. (2007). Parent characteristics, economic stress and neighborhood context as predictors of parent involvement in preschool children's education. Journal of School Psychology, 45: 619–636. 20 Mart 2008 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
Chu, E. H. & Williams, J. D, (1996), “Effects of ParentalInvolvement on Eight-Grade Achievement”. The School Counselor, 69: 126-142
Seviye NESLİTÜRK- Özlem ÇAMLIBEL ÇAKMAK-Hayriye ASAR
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 18, Aralık 2014
704
Clarken, R. H. (1997). “Five Metaphors for Educators”. Paper Presented at the Annual Meeting of The American Educational Research Association, Chicago.
Cömert, D. ve Güleç, H. (2004). “Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Aile Katılımının Önemi: Öğretmen-Aile-Çocuk ve Kurum”. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1):131-145.
Çelenk, S. (2003). “Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması”. İlköğretim-Online Dergisi, 2 (2): 28-34.
Çelenk, S. (2003). “Okul Aile İşbirliği ile Okuduğunu Anlama Başarısı Arasındaki İlişki”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24: 33-39.
Davis-Kean, P. E., Malanchuk, O., Peck, S. C. & Eccles, J. S. (2003). Parental influence on academic outcomes: do race and education matter? Paper presented at the Society for Research on Child Development. Tampa, FL.
Decker, C.A. & Decker J.R.(2005). Planning and administering early childhood programs. Upper Saddle River; New Jersey: Prentice Hall
Demir, C. E. (2007). “Metaphors as a reflectıon of middle schoolstudents’ perception of school: A cross cultur alanalysis. Educational Research and Evaluation, 13(2), 89-107.
Desforges, C. & Abouchaar, A. (2003). “The Impact of Parental Involvement, Parental Support and Family Education on Pupil Achievement and Adjustment: A Literature Review”. DFES Research Report 433
Dinç, B. ( 2009). Eğitime ailenin katılımı. Okul, aile ve çevre işbirliği. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
Eliason, C. & Jenkins, L. (2003). A practical guide to early childhood curriculum, Upper Saddle River, N.J. : Merrill
Erdoğan, Ç. ve Demirkasımoğlu, N. (2010). “Ailelerin Eğitim Sürecine Katılımına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16 (3). 399-431
Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Veli” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 18, Aralık 2014
705
Erkan, S. (2010). Aile Eğitimi ve Aile Eğitimi İle İlgili Temel Kavramlar. Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılımı Çalışmaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
Funkhouser, J. E., & Gonzales, M. R. (1997). Family involvement in children's education: Successfulloca approaches: An idea book. Washington, DC: U. S. Department of Education, Office of Educational Researchand Improvement.
Gordon, T. (1993). Etkili Öğretmenlik Eğitimi. Çev., Emel Aksay ve Birsen Özkan. İstanbul: YA-PA Yayınları.
Green, S.(2003). “Reaching Out to Fathers: An Examination of Staff Efforts That Lead to Greater , Father Involvement in Early Childhood Programs”, Early Childhood Research Practice, 5: 2
Griffith, J. (1996). “Relation of Parental Involvement, Empower Mentand School Traits to Student Academic Performance”. Journal of Educational Research, 90 (1), 33-41.
Inbar, D. E. (1996). “The Free Educational Prison: Metaphors and Images”. Educational Research, 38(1), 77-92.
Kuyucu, Y., Şahin, M., ve Kapıcıoğlu, O., (2013). “Okul Öncesi Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler”. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2): 43-53
Lakoff, G. & Johnson, M. (2005). Metaforlar Hayat, Anlam ve Dil. Çev., Gökhan Yavuz Demir. İstanbul: Paradigma Yayınları.
Mahlios, M. & Maxson, M.(1998). “Metaphors as Structures for Elementary and Secondary Preservice Teachers’ Thinking”. International Journal of Educational Research, (29) 227-240
McBride B. A, Rane T. R. 1996. Father/Male involvement in early childhood programs. Urbana, IL: ERIC Clearinghouse on Elementary and Early
Seviye NESLİTÜRK- Özlem ÇAMLIBEL ÇAKMAK-Hayriye ASAR
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 18, Aralık 2014
706
Childhood Education (ERIC Document Reproduction Service No. ED400123).
Meyer, J. A. & Mann, M. B. (2006). “Teachers’ Perceptions of the Benefits of Home Visits for Early Elementary Children”. Early Childhood Education Journal, Vol. 34, No.1. s.93-97. 20 Mart 2008 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. London, United States of America: SAGE.
Morrison, G.S. (2003). Fundamentals of early childhood education, Columbus, Ohio: Merrill Prentice Hall
Neville, G. B. (1995). “Relationships Between Teachers’ Images of School and Students’ Perceptions of Classroom Environment”. Paper presented at the annual meeting of the American educational research association, San Francisco, CA.
Nikitina, L. & Furuoka, F. (2008). “A language teacher is like…: Examining Malaysian students’ Perceptions of Language Teacher Sthrough Metaphor Analysis”. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 5(2): 192-205
Oğuz, A. (2009). “Öğretmen Adaylarına Göre Ortaöğretim Öğretmenlerini Temsil Eden Metaforlar”. Milli Eğitim Dergisi, 182: 36-56.
Oktay, A. (1999). Yaşamın sihirli yılları: Okulöncesi dönem. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
Rafiq, H.M.W, Fatima, T., Sohail, M. M., Saleem, M. & Khan, M. A. (2013). “Parental Involvement and Academic Achievement; A Study on Secondary School Students of Lahore”. International Journal of Humanities and Social Science, 3(8): 209-223
Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Veli” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 18, Aralık 2014
707
Saban, A. Koçbeker, B.N. & Saban, A. (2006). “Öğretme Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2): 461-522.
Saban, A. (2004). “Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2):131-155.
Saban, A. (2008a). “Okula İlişkin Metaforlar”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55:459-496.
Saban, A. (2008b). “İlköğretim Birinci Kademe Öğretmen ve Öğrencilerinin Bilgi Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler”. İlköğretim Online, 7(2): 421-455.
Saban, A. (2009). “Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2): 281-326.
Saban, A. (2011). “Prospective Computer Teachers’ Mental Images About The Concepts of School and Computer Teacher”. Educational Science Theory and Practise,11(1): 435-446.
Satır, S. (1996). Özel Tevfik Fikret Lisesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarıyla İlgili Anne-Baba Davranışları ve Akademik Başarıyı Artırmaya Yönelik Anne-Baba Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Semerci, Ç. (2007). “Program Geliştirme Kavramına İlişkin Metaforlarla Yeni İlköğretim Programlarına Farklı Bir Bakış”. Cumhuriyet Üniversitesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 31 (2): 125-140.
Tezel Şahin, F. ve Ünver, N. (2005). “Okulöncesi Eğitim Programlarına Aile Katılımı”. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (1): 25-30
Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2010). Anne baba eğitimi ve okulöncesi eğitimi aile katılımı. İstanbul: Morpa Yayınları.
Seviye NESLİTÜRK- Özlem ÇAMLIBEL ÇAKMAK-Hayriye ASAR
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 18, Aralık 2014
708
Ünal, A., Yıldırım, A. ve Çelik, M. (2010). “İlköğretim Okulu Müdür ve Öğretmenlerinin Velilere İlişkin Algılarının Analizi”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23). 261-272
Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
Zembat, R. (2013). “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Yöneticisi, Meslektaşları ve Aileler Bağlamında Algıladıkları Çatışma Durumlarının İncelenmesi”. Eğitim ve Bilim, 37(163). 203-215

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com