Buradasınız

İLKÖĞRETİM DÜZEYİNDEKİ TARİH EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK ARAÇLARIN KULLANILMA DURUMLARI

CIRCUMSTANCES OF THE USAGE OF TECHNOLOGICAL TOOLS IN HISTORY EDUCATION IN ELEMENTARY LEVEL

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.778

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Turkish history that expands over very broad lands and long periods of time is explained in the history topics in elementary grade six and seven in the social studies curriculum. To handle educational difficulties caused by this situation, educational technologies possessing many teaching strategies and concurrently addressing many sensory organs should be used. The aim of this research is to determine, aligned the views of students, grade six and seven social studies teachers’ circumstances of the usage of educational technologies during the instruction of history topics in the scope of subject of social studies. For this purpose, 452 grade six and seven students attending the schools in Kutahya city center in the educational year of 2011-2012 were surveyed. In thıs research, it has been found that grade six and seven social studies teachers make no distinction between grade six and seven when using technological tools that, as compared to public schools, various technology is used more often in private schools, that the majority of the students find the use of technology in education beneficial, that an important portion of the teachers use technological tools occasionally in the teaching of history and that projectors, printers and photocopy machines are the most desired tools that students want to be used the most.
Abstract (Original Language): 
İlköğretim altı ve yedinci sınıf sosyal bilgiler ders müfredatında yer alan tarih konularında oldukça uzun bir döneme ve çok geniş bir coğrafyaya ait Türk tarihi anlatılmaya çalışılmaktadır. Bu durumun sebep olduğu öğretim zorluklarının üstesinden gelebilmek için birçok öğretim yöntemini barındıran ve aynı anda birçok duyu organına hitap eden öğretim teknolojilerinin kullanılması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı; öğrenci görüşleri doğrultusunda altı ve yedinci sınıf sosyal bilgiler dersi öğretmenlerinin, altı ve yedinci sınıf sosyal bilgiler dersi kapsamında yer alan tarih konularının öğretimi sırasında öğretim teknolojilerini kullanma durumlarını belirlemektir. Bu amaçla 2011-2012 öğretim yılında Kütahya merkezde öğrenim görmekte olan 452 altı ve yedinci sınıf öğrencisinin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmada; sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıflarda teknolojik araçları kullanırken altı ve yedinci sınıf ayırımı yapmadığı, özel okullarda devlet okullarına nazaran daha çeşitli araçların daha yüksek oranda kullanıldığı, öğrencilerin büyük bölümünün teknolojik araçların öğretim sürecinde kullanılmasını yararlı buldukları, öğretmenlerin önemli kısmının tarih konularının öğretiminde teknolojik araçları “bazen” kullandıkları, öğrencilerin en çok projeksiyon, yazıcı ve fotokopi makinesinin kullanılmasını istedikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Alkan, C. (1995). Eğitim teknolojisi. Ankara: Atilla Kitabevi.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E. , Akgün, E. A. Karadeniz, Ş. Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Çelikkaya, T. (2012). “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinden Beklentileri”. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 02 (40): 38-50.
Eısele, J. E. ve Eısele, M. E. (1994), Eğitim Teknolojisi, Çev., Cevat Alkan, Ankara: Basım ve Yayım ETAM A.Ş.
İşman, A. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. İstanbul: Değişim Yayınları.
Kaya, B. (2008). “Sosyal Bilgiler Dersinde Teknoloji Kullanımı.” Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (3): 189-205.
Kaya, A. (2010). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde 6. ve 7. Sınıflarda İnternet Kullanımı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Kurtulgan, K. ve Köstüklü, N. (2010). “İlköğretim II. Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde, Öğretmen ve Müfettiş Görüşlerinin Değerlendirilmesi.” Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29: 173 -196.
MEB. (2005). Sosyal Bilgiler 6 ve 7. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. 17.10.2012 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr’den alınmıştır.
MEB. (2008). İlköğretim sosyal bilgiler 7 öğretmen kılavuz kitabı. İstanbul: Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık.
İlköğretim Düzeyindeki Tarih Eğitiminde Teknolojik Araçların Kullanılma Durumları
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 18, Aralık 2014
737
MEB. (2010). İlköğretim Sosyal Bilgiler 6 Öğretmen Kılavuz Kitabı. İstanbul: Dergah Ofset.
Picard, P. M. (2009). Technology Based Interviews: Constructing Better Student Attitudes Toward History by Using Technology to Develop A Technology Based Interview Archive of the Great Depression. Doktora tezi, Columbia Üniversitesi, New York.
Safran, M. (2011). “Sosyal Bilgiler Öğretimine Bakış.” Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi. (Ed.) Bayram Tay. Ankara: ss. 1-18.
Sönmez, V. (1994). Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem Yayınları.
Tay, B. (2011). “Sosyal Bilgiler Öğretiminin Dünü Bugünü ve Yarını.” Sosyal Bilgilerin Temelleri. (Ed.) Refik Turan. Ankara: ss. 1-20.
Ulusoy, K. ve Gülüm, K. (2009). “Sosyal Bilgiler Dersinde Tarih ve Coğrafya Konuları İşlenirken Öğretmenlerin Materyal Kullanma Durumları.” Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2): 85-99.
Yanpar Yelken, T. (2011). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ankara: Anı Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com