Buradasınız

EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN VİZYON ve MİSYONLARINA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ

A COMPARATIVE VIEW AT THE FACULTY OF EDUCATION VISION AND MISSION

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.70625

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to compare the visions and missions of the education faculties and views of the instructors employed at education faculties about the vision and mission of the education faculties. Qualitative technics were used in this study. In the research, two types of sampling groups were determined. First sample consists of the education faculties of which the objectives, vision and mission statements will be investigated. In determining the education faculties stratified sampling and criterion methods of purposeful sampling were used together. For the second part of the research, sampling group consisted of the instructors employed at the faculties determined for the prior part. While determining the sample instructors, accessibility sampling method was applied. Through documentation method, vision and mission statements of education faculties declared in their strategic plans were acquired. For the views of the instructors about the vision and mission of the education faculties, a structured interview form was used. Content analysis method was applied in analyses of both data groups. Vision statements of education faculties, when compared with instructors’ views about visions of education faculties, “being the leading faculty at in teacher training” theme seems to be common. Mission statements of education faculties, when compared with instructors’ views about missions of education faculties, “Qualifications the teacher candidates ought to acquire” theme seems to be common for both groups, and similar statements are coincided for the subthemes of “academic efficacy” and “Individual efficacy”.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı eğitim fakültelerinin vizyon ve misyon ifadeleri ile öğretim elemanlarının eğitim fakültelerinin vizyon ve misyonlarına ilişkin görüşlerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada iki tür çalışma grubu belirlenmiştir. İlk çalışma grubunu amaç, vizyon ve misyon ifadeleri incelenecek eğitim fakülteleri oluşturmaktadır. Bu eğitim fakültelerinin belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme ve ölçüt örnekleme yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın ikinci bölümünde ise çalışma grubunu araştırma kapsamında ele alınan eğitim fakültelerinde görevli öğretim elemanları oluşturmaktadır. Öğretim elemanlarının belirlenmesi aşamasında ise kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada öncelikle, eğitim fakültelerinin stratejik planlarında yer alan vizyon ve misyon ifadelerine doküman incelemesi yöntemi ile ulaşılmıştır. Öğretim elemanlarının, eğitim fakültelerinin vizyon ve misyonlarına ilişkin görüşlerine ulaşılması amacıyla ise araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan, standartlaştırılmış açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda eğitim fakültelerinin vizyon ifadeleri ile öğretim elemanlarının, eğitim fakültelerinin vizyonlarına ilişkin görüşleri karşılaştırıldığında “Öğretmen Eğitiminde Öncü Bir Fakülte Olmak” ortak temasının oluştuğu; Eğitim fakültelerinin misyon ifadeleri ile öğretim elemanlarının, eğitim fakültelerinin misyonlarına ilişkin görüşleri karşılaştırıldığında ise “Öğretmen Adaylarına Kazandırılmak İstenen Özellikler” temasının her iki grup için ortak tema olarak oluştuğu görülmektedir.
255
277

REFERENCES

References: 

slan, S., Özpınar, İ. (2008). Öğretmen Nitelikleri: İlköğretim Programlarının Beklentileri ve Eğitim Fakültelerinin Kazandırdıkları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2 (1), 38-63.
Azar, A. (2011). Türkiye’de Öğretmen Eğitimi Üzerine Bir Söylem: Nitelik Mi, Nicelik Mi? Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 36-38.
Bratianu, C. & Balenescu, G.V. (2008). Vision Mission and Corporate Values. A Comporative Analysis of The Top 50 Companies. Management & Marketing. 3(3). 19-38.
Clayton, Mark J. (1997) “Delphi: A Technique to Harness Expert Opinion For Critical Decision-Making Tasks in Education.” Educational Psychology, 17:4.
Çelik, V. (1995). “Eğitim Yöneticisinin Vizyonu ve Misyonu.” Eğitim Yönetimi, 1 (1).
Nazife KARADAĞ-Servet ÖZDEMİR
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 19, Nisan 2015
272
Darling-Hammond, L. (2006). “Constructing 21 st-Century Teacher Education.“ Journal of Teacher Education. 57 (10). 1-15
Erakkuş, Ö., Musayev, İ. (2014). “Toplumsal Değişim Farklı Kurumlar ve Sınıf Öğretmenliği Eğitimi.” Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi. 9, 267-277.
Hitt, Michael A, Black, J. Stewart, and Porter, Lyman W. (2012). Management, 3rd edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 85-97.
Jones, E. (2010). Beyon test prep: Moving the mission statement into the classroom. Independent School, 69 (3).
Jusuf, H. (2005). “Improving Teacher Quality, a Keyword For Improving Education Facing Global Challenges.” The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET. 4(1). 33-37.
Kong, L.S. (2009). “A Teacher Education Model For the 21st Century.” A Report By The National Institute of Education, Singapore.
Lenz, C. (2011). The Key Role of Education For Sustainable Democratic Societies. Huber, J., Gaillard, P.M. (Ed). Teacher Education For Change:The Teory Behind the Council of Europe Pestalozzi Programme. Council of Pestalozzi Series No.1. Council of Europe Publishing.
Lipton, M. (1996). “Demystifying The Development Of An Organizational Vision.” Sloan Management Review. 37 (4).
Özcan, M. (2011). Bilgi Çağında Öğretmen Eğitimi, Nitelikleri ve Gücü: Bir Reform Önerisi. Türk Eğitim Derneği Yayınları: Ankara
Özoğlu, M. (2010). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Sorunları. Seta Analiz Yayınları.
Özoğlu, M., Gür, B.S., Çelik, Z. (2010). Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve istihdam politikaları. Ulusal Malatya Sempozyumları-I: Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya.
Eğitim Fakültelerinin Vizyon ve Misyonlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 19, Nisan 2015
273
Powers, E.L, (2012). “Organizational Mission Statement Guidelines Revisited.” International Journal of Mangement&Information Systems- Fourth Quarter 16(4). 281-290.
Schermerhorn, J. R. (2006). Management (8th edition). Wiley: New York, 221-223
Yeung, S. M.C. (2011). “Linking Mission To Learning Activities For Assurance Of Learning.” The Hong Kong Teachers' Association (HKTA) Annual Conference, Organized by HKTA & HSMC, Hong Kong.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com