Buradasınız

ÖĞRETMEN YETİŞTİREN PROGRAMLARIN GİRİŞ TABAN PUANLARIYLA KPSS ORTALAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER TRAINING PROGRAMS ENTRY POINTS AND KPSS AVERAGE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.20242
Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, it’s aimed to determine the relation between average of Public Personnel Selection Examination (KPSS) and base points of entrance to Psychological Counseling and Guidance (RPD) programme which gives daytime education. In this way, it carries the characteristics of a descriptive sort of study. RPD programmes in 34 state universities which accepts students according to Student Selection Examination (ÖSS) results in 2009-2010 education term have formed the population of this study. The data of this study have been obtained from 2009 and 2013 year statistics of Student Selection and Placement Centre (OSYM). In the analysis of the data, Spearman’s rank correlation coefficient was used. Between average rankings of KPSS educational sciences and base point rankings of ÖSS in RPD programmes, it’s been observed that there’s a relation at .12 level positive and low level, at -.38 level of negative and mid between the point rankings in general culture, at .35 level of positive and mid between the point rankings in general ability. This case indicates that the ones with high entrance points who attend RPD programmes more advantageously than their rivals cannot sustain this advantage to graduation onwards. The cases like cognitive skills oriented form of both KPSS and OSS exams; the graduates facing with language problem in KPSS as the medium of instruction is English in the programmes of which entry points are usually high; the students who study in universities with low entry points can make more time for KPSS can be indicated as the reason of low relation between KPSS average nets and entrance base points.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, birinci öğretim lisans eğitimi veren Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) programlarının giriş taban puanları ile Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) net ortalamaları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu yönüyle araştırma betimsel türde ilişkisel bir çalışma özelliği taşımaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2009-2010 eğitim-öğretim yılı için Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonuçlarına göre öğrenci alan 34 devlet üniversitesindeki RPD programları oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin 2009 ve 2013 yılı istatistiklerinden elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde Sperman Brown Sıra Farkları korelâsyon katsayısı kullanılmıştır. RPD programlarının ÖSS taban puan sıralaması ile KPSS eğitim bilimleri puan sıralamaları arasında .12 düzeyinde pozitif ve düşük, genel kültür puan sıralamaları arasında -.38 düzeyinde negatif ve orta, genel yetenek puan sıralamaları arasında .35 düzeyinde pozitif ve orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu durum RPD programlarına rakiplerine göre avantajlı olarak giren yüksek giriş puanlı öğrencilerin, bu avantajı mezuniyet sonrasına taşıyamadıklarını göstermektedir. Hem ÖSS hem de KPSS sınavının sadece bilişsel becerilere odaklı yapısı; genellikle giriş puanı yüksek olan programların öğretim dilinin İngilizce olmasından dolayı mezunlarının KPSS’de dil sorunu yaşayabilir olması; düşük giriş puanına sahip üniversitede öğrenim gören öğrencilerin KPSS’na daha çok zaman ayırabilmesi gibi durumlar giriş taban puanları ile KPSS net ortalamaları arasındaki düşük düzeydeki ilişkinin nedeni olarak gösterilebilir.
279
303

REFERENCES

References: 

Açıl, Ü. (2010). Öğretmen Adaylarının Akademik Başarıları ile KPSS Puanları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
Aşkar, P. (1985). Yükseköğretime Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin Geçerliği. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Atasoy, B. (2004). “Eğitim fakültelerinin ÖSS ve KPSS puanları yönünden karşılaştırılması”. Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 83-112, Ankara.
Atav, E. ve Sönmez, S. (2013). “Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na İlişkin Görüşleri”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1): 1-13.
Bahar, H. H. (2006). ”KPSS Puanlarının Akademik Başarı ve Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi.” Eğitim ve Bilim, 31 (140): 68-74.
Bahar, H. H. (2011). “ÖSS Puanı ve Lisans Mezuniyet Notunun KPSS 10 Puanını Yordama Gücü”. Eğitim ve Bilim, 36 (162):168-181.
Balcı, A. (2006).Sosyal bilimlerde araştırma, yöntem, teknik ve ilkeler(6. Baskı), Ankara: PegemA Yayıncılık
Başkan, Z. ve Alev, N. (2009). “Kamu Personeli Sınavında (KPSS) Çıkan Soruların Öğretmenlik Meslek Derslerine Göre Kapsam Geçerliliği.” Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1): 29-49.
Metin ÖZKAN
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 19, Nisan 2015
296
Baştürk, R. (2008). “Fen ve Teknoloji Alanı Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı Başarılarının Yordanması.” İlköğretim Online, 7 (2): 323-332.
Baykul, Y. (1999). İstatistik metodlar ve uygulamalar. Ankara: Anı Yayıncılık.
Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulanması. Ankara: ÖSYM Yayınları.
Baykul, Y. ve Güzeller, C. O. (2013). Sosyal bilimler İçin istatistik (SPSS uygulamalı). Ankara: Pegem Akademi.
Büyüköztürk, Ş. (2004). “Predictors of Academic Achievement for Elementary Teacher Education Students İn Turkey.” International Journal of Educational Reform, 388-402.
Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2010). Sosyal bilimler için istatistik (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemler. Ankara: Pegem Yayınları.
Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed). Upper Saddle River, NJ: Merrill.
Çakan, M. (2003). “Geniş Ölçekli Başarı Testlerinin Eğitimdeki Yeri ve Önemi.” Eğitim ve Bilim, 28 (128): 19-26.
Çimen, O. ve Yılmaz, M. (2009). “Biyoloji Öğretmen Adaylarının KPSS Hakkındaki Görüşleri.” XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi, İzmir.
Çoban, B., Gündoğdu, C. ve Zirek, O. (2009). “Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi.” E-Journal of New World Sciences Academy, 4(4): 244-255.
Öğretmen Yetiştiren Programların Giriş Taban Puanlarıyla KPSS Ortalamaları Arasındaki…
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 19, Nisan 2015
297
Doğan, N. ve Şahin A. E. (2009). “Öğretmen Adaylarının İlköğretim Okullarına Atanma Durumunu Yordayan Değişkenler.” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3): 183-199.
Ercoşkun, M. H. ve Nalçacı, A. (2009). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının ÖSS, Akademik ve KPSS Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.” Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (2): 479-486.
Erdem, E. ve Soylu, Y. (2013). “Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin Görüşleri.” Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1): 223-236.
Erden, S. ve Arabacı, R. (2012). “Rehber Öğretmenlerin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri.” The Journal of Academic Social Science Studies, 5 (8): 111-120.
Ergün, M. (2005). “İlköğretim Okulları Öğretmen Adaylarının KPSS’deki Başarı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kastamonu İli Örneği).” Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (2): 311-326.
Gravetter, F. J. ve Forzano, L. B. (2012). Research methods for the behavioral sciences (4th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
Gülleroğlu, H. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordanmasına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Kablan, Z. (2010). “Akademik Mezuniyet Ortalama Puanı ile KPSS Başarı Puanı Arasındaki İlişki.” Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2): 451-470.
Karaca, E. (2011). “Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Yönelik Tutumları.” Akademik Bakış Dergisi, 23: 1-18.
Karagül, S. (2012). “Özerk Benlik Gelişimi ve Yabancı Dilde Eğitim.” Çağdaş Türk Dili, 288: 725-733.
Metin ÖZKAN
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 19, Nisan 2015
298
Karakaya, İ. ve Tavşancıl, E. (2008). “Yükseköğretime Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'nın Yordama Geçerliği.” Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8 (3): 987-1019.
Karasar, N.(2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (24.Baskı), Ankara: Nobel Yayınları.
Karataş, S. ve Güleş, H. (2013). “Öğretmen Atamalarında Esas Alınan Merkezi Sınavın (KPSS) Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi.” Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6 (1): 102-119.
Kılıçkaya, F. (2009). “İngilizce Öğretmen Adaylarının KPSS Hakkındaki Görüş ve Önerileri.” XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi, İzmir.
Kösterelioğlu, İ., Kösterelioğlu, M. ve Kilmen, S. (2008). “Kamu Personeli Seçme Sınavı Puanları ile Lisans Diploma Notu Arasındaki İlişkilerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi.” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1): 151-160.
Lyons-Thomas, J., Sandilands, D. ve Ercikan, K. (2014). “Gender Differential Item Functioning in Mathematics in Four International Jurisdictions.” Eğitim ve Bilim (Large-Scale Assessment Special Issue), 39 (172): 20-32.
MEB (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Başarılarının Belirlenmesi Raporu-Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler. Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
Odabaş, S. (2010). Öğretmen adaylarının KPSS sınavına ilişkin görüşleri (Ankara örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adapazarı.
Ovayolu, Ö. (2010). Türkiye’deki Öğrencilerin PISA 2006 Matematik Alt Testindeki Düşünme Süreçlerine İlişkin Puan Dağılımları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Öğretmen Yetiştiren Programların Giriş Taban Puanlarıyla KPSS Ortalamaları Arasındaki…
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 19, Nisan 2015
299
Önal, B. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavındaki (KPSS) Başarı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
ÖSYM, (2013). Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Kılavuzu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Ankara.
ÖSYM, (2014). Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Kılavuzu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Ankara.
Özçınar, H. (2006). KPSS Sonuçlarının Veri Madenciliği Yöntemleriyle Tahmin Edilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
Özdamar, K. (1999). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi-1. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
Özkan, R. ve Pektaş, S. (2011). “Eğitim fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Başarı Notları ile KPSS Puanları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma (Eğitim Fakültesi Örneği).” Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 30: 269-281.
Safran, M., Kan, A., Üstündağ, M. T., Birbudak, T. S. ve Yıldırım, O. (2014). “2013 KPSS Sonuçlarının Öğretmen Adaylarının Mezun Oldukları Alanlara Göre İncelenmesi.” Eğitim ve Bilim, 39 (171): 13-25.
Sayın, A. (2010). Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavının Üniversite Başarı Not Ortalaması ve Ortaöğretim Başarı Puanı ile İlişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Sert, N. (2003). “Yabancı Dille Eğitim.” Dil dergisi, 119: 5-9.
Şahin, Ç. (2007). Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri ile Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Eğitim Bilimleri Testlerindeki Başarılar Arasındaki İlişkiler.
Metin ÖZKAN
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 19, Nisan 2015
300
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Şişman, M. (2005). Öğretmenliğe giriş (8.Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
Tösten, R. (2011). İlköğretim Öğretmenlerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi: Kars İli Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.
Yeşil, R., Korkmaz, Ö. ve Kaya, S. (2009). “Eğitim Fakültesindeki Akademik Başarının Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndaki Başarı Üzerinde Etkisi.” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (2): 149-160.
Yüksel, S. (2013). “Öğretmen Yetiştirmede Hesap Verebilirlik Bağlamında KPSS Sonuçlarının Değerlendirilmesi.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1): 404-420.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com