Buradasınız

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ

RESEARCH ABOUT COMPUTER GAME ADDICTIONS OF ELEMANTARY STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study has done for researching the addictions of computer games of students studying in elementary level. The research group consists of 525 students 298 of whom are girls and 227 of whom are boys in primary schools in the center of Adıyaman. For this research Computer game addiction scale for kids has used which developt by Horzum, Ayas and Balta (2008) Kolmogorov-Smirnov test was applied to the research data and as it was seen that variables didnt show normal distribution as a result of this test , for paired comparisons Mann-Whitney test and for multiple comparisons Kruskal Wallis test was applied.When student doesnt do their duty because of computer game (Third Factor), grade avarege points X=4,48. When student chosing computer game instead of different activities (Forth Factor), grade avarege points X=3,95. It shows us differences on students between boy or girl,class, having computer at home or not. Meaningful level (p<0,05) Also it didnt effect students computer game addict grade point having either different Father and Mothers Jobs, families mountly income and having empty time out of school. Meaninful level (p>0,05). Result; Elementary School students highly addict to computer games, Families and Teachers has to prepare physical movement places for students and encouraging students to sports or social clup and try to give them different hobby avtivities.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma ilköğretimde öğrenim gören öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılıkları incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubunu Adıyaman il merkezi ilköğretim okullarında öğrenim gören 298’i kız ve 227’si erkek olmak üzere toplam 525 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Horzum, Ayas ve Balta (2008) tarafından geliştirilen “Çocuklar İçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerine Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmış ve bu test sonucunda değişkenlerin normal dağılım göstermedikleri görüldüğünden ikili karşılaştırmalar için Mann-Whitney U ve Çoklu Karşılaştırmalar için KruskalWallis testi kullanılmıştır. Öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılık puanlarının cinsiyet, sınıf ve evde bilgisayar olması değişkenlerine göre anlamlı düzeyde (p<0,05) farklılaştığı görülürken; öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılık puanlarının, anne ve babanın meslekleri, ailenin aylık geliri ve okul dışı boş zaman değişkenlerine göre anlamlı düzeyde (p>0,05) farklılaşmadığı görülmüştür. Sonuç olarak ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunlarına karşı bağımlılıkları yüksek olduğu bulunmuştur. Bu sonuç dahilinde velilere ve öğretmenlere öğrencilerin fiziksel hareket edecekleri ortamlar hazırlamalar, öğrencileri sportif veya sosyal kulüplere yönlendirmeliler ve öğrencilerin çeşitli hobiler edinecekleri aktivitelere teşvik etmelilerdir.
89-100

REFERENCES

References: 

Arabacı, İ. B. ve Akar, H. (2010). “Eğitim denetmenlerinin bazı sosyal, demografik ve mesleki özelliklerine göre mesleki tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi.”Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 78-91.
Altınışık, S. (1997). “Örgütsel etkililikte iş doyumunun etkisi.”Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 3(2), 135-154.
Aydın, M. (1986). Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: İM Eğitim Araştırma Yayın Danışmanlık.
Azeem, S. M.,& Nazir, N. A. (2008). “A study of jobburnoutamonguniversityteachers.” PsychologyDevelopingSocieties, 20(1), 51-64.
Balay, R. ve Engin, A. (2007). GAP bölgesinde görev yapan ilköğretim denetmenlerinin tükenmişlik düzeyi üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(2), 205-232.
Başer, M. U. ve Çobanoğlu, F. (2011). İlköğretim denetmenlerinin tükenmişlik düzeyleri ve nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 125-136
Betoret, F. D. (2006). Stressors, self-efficacy, copingresources, andburnoutamongsecondaryschoolteachers in Spain. EducationalPsychology, 26(4), 519-539.
Betoret, F. D. (2009). Self-efficacy, schoolresources, jobstressorsandburnoutamong Spanish primaryandsecondaryschoolteachers: A structuralequationapproach. EducationalPsychology, 29(1), 45-68.
Budak, G. ve Sürgevil, O. (2005). Tükenmişlik ve tükenmişliği etkileyen örgütsel faktörlerin analizine ilişkin akademik personel üzerinde bir uygulama. D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi 20(2), 95-108.
Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (3. baskı). Ankara: Pegem A.
Can, N. (2004). İlköğretim öğretmenlerinin denetimi ve sorunları. Milli Eğitim Dergisi, 161.
Cemaloğlu, N. ve Şahin, D. E. (2007). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 465-484.
Cordes, C. L.,&Dougherty, T. W. (1993). A reviewand an integration of research on jobburnout. Academy of Management Review, 18(4), 621-656.
Çapri, B. (2006). Tükenmişlik ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 62-77.
Dağlı, A. (2006). İlköğretim denetmenlerinin eğitim ve yaşam ile ilgili karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin öneriler. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 6, 1-8.
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 9, Haziran 2012, s. 89-100
98 Mehmet GÜLLÜ-Cengiz ARSLAN-Aykut DÜNDAR-Fatih MURATHAN
Eker, M.,Anbar, A., & Karabıyık, L. (2007). Therelationshipbetweendemographiccharacteristicsandburnoutamongacademicians in Turkey. Akademik Araştırmalar Dergisi, 34, 14-35.
Engin, A. (2006). Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim denetmenlerinin tükenmişlik düzeyleri üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
Freudenberger, N. D. (1974). Staffburnout. Journal of SocialIssues, 30, 159-165.
Girgin, G. ve Baysal, A. (2005) Tükenmişlik sendromuna bir örnek: Zihinsel engelli öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4(4), 172-187.
Izgar, H. (2003). Okul yöneticilerinde tükenmişlik.Ankara: Nobel.
Kayıkçı, K. (2005). Milli eğitim bakanlığı denetmenlerinin denetim sisteminin yapısal sorunlarına ilişkin algıları ve iş doyum düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 44, 507-527.
Kayabaşı, Y. (2008). Bazı değişkenler açısından öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 191-212.
Kokkinos, C. M. (2007). Jobstressors, personalityandburnout in primaryschoolteachers. British Journal of EducationalPsychology, 77, 229-243.
Lambert, C. E., & Lambert, V. A. (1999). Psychological hardiness: State of the science. Holistic Nursing Practice, 13(3), 11-19.
Leung, D. Y. P.,& Lee, W. W. S. (2006). PredictingintentiontoquitamongChineseteachers: Differentialpredictability of thecomponents of burnout. Anxiety, Stress, andCoping, 19(2), 129-141.
Lopez, J. M. O., Santiago, M. J., Godas, A., Castro, C., Villardefrancos, E., &Ponte, D. (2008). An integrativeapproachtoburnout in secondaryschoolteachers: Examiningthe role of studentdisruptivebehaviouranddisciplinaryissues. International Journal of Psychologyand Psychological Therapy, 8(2), 259-270.
Maraşlı, M. (2005). Bazı özelliklerine ve öğrenilmiş güçlülük düzeylerine göre lise öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri. Türk Tabipler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 27-33.
Maslach, C.,& Jackson, S. E. (1981). Themeasurement of experiencedburnout. Journal of OccupationalBehavior, 2, 99-113.
Maslach, C.,&Leiter, M. P. (1997). Thetruthaboutburnout: How organizationscausepersonalstressandwhatto do about it. San Francisco: Jossey-Bass. http://books.google.com adresinden 27.10.2011 tarihinde alınmıştır.
Maslach, C.,Schaufeli, W. B., &Leiter, M. (2001). Jobburnout. AnnualReview ofPsychology, 52, 397-422.
Maslach, C. (2003). Jobburnout: New directions in researchandintervention. CurrentDirections in PsychologicalScience, 12(5), 189-192.
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 9, Haziran 2012, s. 89-100
99 Mehmet GÜLLÜ-Cengiz ARSLAN-Aykut DÜNDAR-Fatih MURATHAN
Mestçioğlu, Ö. (2011) Tükenmişlik sendromu. http://www.psikonet.com/konu.asp?kid=203 adresinden 21.10.2011 tarihinde alınmıştır.
MEB. (2011). Millî Eğitim Bakanlığı eğitim müfettişleri başkanlıkları yönetmeliği. Resmi Gazete (24.06.2011 tarih ve 27974 sayılı). http://www.mevzuat.meb.gov.tr adresinden 25.10.2011 tarihinde alınmıştır.
MEB. (2011). 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname. Resmi Gazete (14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı). http://www.mevzuat.meb.gov.tr adresinden 09.11.2011 tarihinde alınmıştır.
Mowers, E. N. (2010). Teacherburnout in North Dakota (Doctoraldissertation). Retrieved from ProQuestDissertationsandThesisdatabase. (UMI No:3430667)
Onay, M. ve Kılcı, S. (2011). İş stresi ve tükenmişlik duygusunun işten ayrılma niyeti üzerine etkileri: Garsonlar ve aşçıbaşılar. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 363-372.
Özdemir, A. K., Özdemir, H. D., Coşkun, A. ve Çınar, Z. (1999). Dişhekimliği fakültesi öğretim elemanlarında mesleki tükenmişlik ölçeğinin değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2(2), 98-104.
Pines, A. M.,&Aronson, E. (1988). Careerburnout: Causesandcures. New York: Free.
Polat, S. ve Uğurlu, C. T. (2009). İlköğretim müfettişlerinin örgütsel bağlılık, mesleki tükenmişlik ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişki. E-Journal of New World Sciences Academy, 4(3), 1136-1149.
Tanrıverdi, L. (2008). İlköğretim müfettişlerinin iş tatmini ile tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi (İstanbul ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
Taymaz, H. (1997). Eğitim sisteminde teftiş, kavramlar, ilkeler, yöntemler. Ankara: TAKAV.
Toker, B. (2011). Burnoutamonguniversityacademicians: An empiricalstudy on theuniversities of Turkey. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12(1), 114-127.
Tomic, W.,&Tomic, E. (2008). Existentialfulfillmentandburnoutamongprincipalsandteachers. Journal of Beliefs&Values, 29(1), 11-27.
Tüm Eğitim Denetmenleri Derneği *TEMDER+ (2011). İlköğretim denetmenlerinin sorunları çözüm önerileri. http://www.temder.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=7:... adresinden 25.10.2011 tarihinde alınmıştır.
Tümkaya, S. (1996). Öğretmenlerdeki tükenmişlik görülen psikolojik belirtiler ve başa çıkma davranışları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
Sağlam Arı, G., Bal, H. ve Çına Bal, E. (2010). İşe bağlılığın tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti ilişkisindeki aracılık etkisi: Yatırım uzmanları üzerinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, 15(3), 143-166.
Sergiovanni, T. J.,&Starrat, R. J. (1993). Supervision a redefinition. New York: McGrowHill.
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 9, Haziran 2012, s. 89-100
100 Mehmet GÜLLÜ-Cengiz ARSLAN-Aykut DÜNDAR-Fatih MURATHAN
Sürgevil, O. (2006). Çalışma hayatında tükenmişlik sendromu tükenmişlikle mücadele teknikleri. Ankara: Nobel.
Şahin, S., Çek, F. ve Zeytin, N. (2011). Eğitim denetmenlerinin mesleki memnuniyet ve memnuniyetsizlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 221-246.
VonTonder, C. L.,& Williams, C. (2009). Exploringtheorigins of burnoutamongsecondaryeducators. SA Journal ofIndustrialPsychology/SATydskrifvirBedryfsielkunde,35(1), 1-15.
Zepeda, S. J. (2006). High stakessupervision: Wemust do more. The International Journal of Leadership in Education, 9(1), 61-73.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com