Buradasınız

Üreme Sistemleri Konusunda Uygulanan Çoklu Zekâ Kuramının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

Effect of Multiple Intelligence Theory Applied for Reproduction Systems on Student Academic Success

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to assess the effect of biology teaching based on multiple intelligence theory, on academic success of students. Study group was selected from 10th grade science students of Erzurum Boydak Anadolu Lisesi in the 2008-2009 academic years. One group of students receiving classical teaching was chosen as control, while a second group receiving multiple intelligence theory based teaching was chosen as experiment group. Reproduction System Success Test was used to determine the effects of two different teaching strategies. The study comprised one week of pre-test, 4 weeks of teaching practice, and one week of post-test, 6 weeks in sum. Applications were made by the researcher. Numeric data obtained was assessed in SPSS. Statistical assessment was made by independent variables t-test. The results obtained were evaluated at ‘.05’significance level. Results suggest that multiple intelligence based teaching was more effective that classical teaching methods in Reproduction Systems subject.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; Çoklu Zekâ Kuramı’na dayalı biyoloji öğretiminin, öğrencilerin akademik başarıları üzerine geleneksel yöntemlere kıyasla ne kadar etkili olduğunu araştırmaktır. Çalışma grubu olarak, 2008-2009 öğretim yılı, Erzurum Boydak Anadolu Lisesinde öğrenim görmekte olan iki 10.sınıf fen öğrencileri seçilmiştir. Geleneksel öğretim metodu ile öğretim yapılan bir sınıf kontrol grubu ve çoklu zekâ temelli öğretim kullanılarak öğretim yapılan diğer bir sınıf da deneysel grup olarak rasgele belirlenmiştir. Her iki gruba farklı öğretimin etkisini karşılaştırmak için; Üreme Sistemleri Konu Başarı Testi (ÜKBT) uygulanmıştır. Çalışma birer haftalık ön test-son test uygulamaları ve 4 haftalık bir öğretim uygulaması ile birlikte 6 hafta sürmüştür. Uygulama araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Elde edilen sayısal verilerin SPSS’ de değerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede, iki ortalamanın farkına dair ilişkisiz değişkenler için t-testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar ‘.05’ anlamlık düzeyinde değerlendirilmiştir. İstatistiksel sonuçlar, çoklu zekâ temelli öğretimin öğrencilerin Üreme Sisteminleri konusundaki başarılarının geleneksel öğretim metoduna göre daha fazla etkili olduğunu göstermiştir.
73-84

REFERENCES

References: 

Aşçı, Z. ve Demricioğlu, D. (2002). Çoklu Temelli Öğretim Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Ekoloji Başarısına,Ekoloji
Tutumlarına ve Çoklu Zekâlarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış), ODTÜ Eğitim Fakültesi,
Ortaöğretim FMAE Bölümü, Ankara.
Baykal, A.İ.(2005). Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Çoklu Zeka KuramınınÖğrencilerin Akademik Başarıların
Etkiler, Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara.
Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, (Altıncı Baskı), Pagem A Yayıncılık, Ankara.
Campbell, L. & Campbell, B. (1999). Multiple Intelligenees and Student Achievemet Success Stories From Six Scholls.
Ascd.U.S.A.
Canoğlu, İ. (2004). Eğitim Teknolojilerinden Yararlanarak Çoklu Zeka Öğretimde Kullanımı Üzerine Bir Uyguluma, The
Turkish Online Journal of Educational Technology- TOJET, 3( 4), 1303-6521.
Dilli, R. (2003). Çoklu Zeka Kuramanın Sanat Eğitimi Derslerinde Kullanımı, Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış), Gazi
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim–iş Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara.
Gardner, H. (1983). Frames of Mind : The Theory of Multiple intelligences, New York: Basic Boks.
Gardner, H. (1999). Cracking Öpen The Iq Box. The American Prospect.
Goodnough, K. (2001). Multiple intelligences Theory : A Framevvork for Personalizing Science Curricula. School Science
and Mathematics, 72(2), 115.
Kaptan, F. (1993). Fen Bilgisi Öğretimi. Milli Eğitim Basım Evi, İstanbul.
Kaya, O. N. (2002). İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinin Atom ve Atomik Yapı Konusunda Başarılarına, Öğrendikleri
Bilgilerin Kalıcılığına, Tutum Ve Algılamalarına Çoklu Zekâ Kuramının Etkisi, Yüksek Lisans Tezi
(Yayımlanmamış), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara.
Kurtcuoğlu, S. (2007). Lise II. Sınıf Biyoloji Dersi Sindirim Sistemi Konusunda Uygulanan-Çoklu Zeka Kuramının
Öğrencilerin Başarılarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış), Gazı Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Ankara.
Özatlı, N. (2006). Öğrencilerin Biyoloji Derslerinde Zor Olarak Algıladıkları Konuların Tespiti ve Boşaltım Sistemi
Konusundaki Bilişsel Yapılarının Yeni Teknikler ile Ortaya Konması, Doktara tezi (Yayımlanmamış),
Balıkesir üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
Schibeci, R. A. (1984). Attitudes to science: An update, Studies in Science Education, 11, 26.
Türkuzan, R. (2004). Çoklu Zeka Kuramının Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Öz Kütle Konusu Anlamalarına ve Öğrendikleri
Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Fizik Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com