Buradasınız

Eşlerin Algıladıkları Sosyal Desteğin Ailenin Bazı Özellikleri ile İlişkisinin İncelenmesi

An Investigation on Couples’ Perceived Social Support In Terms of Some Certain Characteristics of the Family

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, it was examined that whether perceived social support changes According to some of the characteristics of the family and the relationship between parents’ marital adjustment and their perceived social support. The universe of this study was composed of the parents of preschoolers, aged six, enrolled in public schools in the central districts of Ankara. The sample of this study consisted of 102 parents. Results revealed that according to parents’ marriage type, years of marriage and socioeconomic status there was a significant difference Multidimensional Scale of Perceived Social Support scores (p<0.05). It was also determined that there was a significant positive relationship between parents’ marital adjustment and social support sources (p<0.01).
Abstract (Original Language): 
Araştırmada, eşlerin algıladıkları sosyal desteğin ailenin bazı özelliklerine göre değişip değişmediği; eşlerin evlilik uyumları ve algıladıkları sosyal destek arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinin merkez ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ilköğretim okullarındaki anasınıfına devam eden altı yaş grubunun anne ve babaları oluşturmaktadır (N=102). Araştırma sonucuna göre, ailelerin Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nden aldıkları puanlar arasında; ebeveynlerin evlenme biçimleri, evlilik süresi ve sosyoekonomik düzeylerine göre anlamlı farklılık bulunduğu saptanmıştır (p<0.05.Ailelerin evlilik uyumları ile sosyal destek kaynakları arasında da anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.01).

REFERENCES

References: 

Aksüllü, N. ve Doğan, S.(2004).Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda algılanan sosyal destek etkenleri ile depresyon arasındaki ilişki. Anatolian journal of psychiatry, 2004 (5) 76–84
Altay,B ve Aydın Avcı,İ.(2009). Relationship of perceived family social support and depressionsymtomps of old people living in alanlı district, Samsun TAF Prev med bull. 8 (2) 139-146
Brown,D.R.& Gary,L.E.(2006). Socıal support network dıfferentıals among marrıed and nonmarrıed black females. Psychology of women quarterly. 9 ( 2) 229–241
Cairney,J., Boyle,M., David R.,Offord,D.R. & Racine,Y.(2003). Stress, social support and depression in single and married mothers. Social psychiatry and psychiatric epidemiology. 38 (8) 442-449
Carlson,D.& S.Perrewe,P.L.(1999). The role of social support in the stressor-strain relationship: an examination of work-family conflict. Jurnal of management, 25, (4) 513-540
Çapri, B. (2008). Eş tükenmişliğini yordayan değişkenlerin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Mersin üniversitesi,Mersin.
Dalgard O.S.(2009). Social support - determinants of social support. M: EUPHIX, EUphact. 30.04.2012. http://www.euphix.org
Dehle, C., Larsen, D& Landers, J. E. (2001). Social support in marriage.American Journal of Family Therapy, 29 (4) pp 307-324
DeLongis, A., Capreol, M., Holtzman, S., O’Brien, T. & Campbell, J. (2004). Social support and social strain among husbands and wives: a multilevel analysis. Journal of family psychology. 18 (3) 470–479
Dickerson, P.(2007). "The ımpact of marital status and social support on psychological distress among african american women" paper presented at the annual meeting of the american sociological association, TBA, New York, New York City, Aug 11, 2007 Online 2010-08-28 http://www.allacademic.com/meta/
Dressler,W.W.(1985). Extended family relationships, social support, and mental health in a southern black community. Journal of health and social behavior. 26 (1) pp. 39-48
Dunst, Carl J.,Trivette, Carol M.& Cross, Arthur H. (1986) Mediating influences of social support: Personal, family, and child outcomes. American journal of mental deficiency, 90 (4) 403-417.
Eker,D., , Arkar,H. ve Yaldız,H.(2001). Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği’nin gözden geçirilmiş formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk psikiyatri dergisi. 12 (1) 17-2
Ersoy Ö. ve Çürük, N.(2009).Özel Gereksinimli çocuğa sahip annelerde sosyal desteğin önemi. Aile ve toplum dergisi. 5 (17) 104-109
Hammed,A.(2009). The ınteractive effect of stress, social support and work-family conflict on nigerian women’s mental health. European journal of social sciences 7 (2) 53-65
Işıkhan, V.(2007). Kanser ve sosyal destek. Toplum ve sosyal hizmet. 18 (1) 15-29
Kartal, A. ve Çetinkaya, B.(2009). Yüksekokul öğrencilerinin algılanan sosyal destek durumları ve sosyal desteği etkileyen faktörler. Fırat sağlık hizmetleri dergisi, 4 (12) 159–173.
Kocadere, M. (1995). İyi ve kötü evliliklerin özelliklerini belirlemeye yönelik betimsel bir çalışma. Yayımlanmamış yüksek lisan tezi, ege üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü: izmir.
Locke, H.J. and Wallace, K.M.(1959). short marital-adjustment and prediction tests: their reliability and validity. Marriage and family living. 21 (3) pp. 251–255Marks, N.F. & Mclanahan, S.S.(1993).Gender, family structure, and social support among parents. Journal of marriage and family. 55 (2) pp.481-493.
Parasuraman,S., Greenhaus,J.H & Granrose,C.S.(1992).Role stressors, social support, and well-being among two-career couples. Journal of organizational behavior. 13 (4) pp 339–356.
Pines, A. M. ve Kafry, D. (1981). Tedium in the life and work of professional women as compared with men. Sex roles, 7 (10) 963-977.
Pines, A. M. (1982). On burnout and the buffering effects of social support. ın stress and burnout in the human service professions, (Ed, B. Farber.) New York: Pergamon Press.
Pines, A. M. (1996). Couple burnout: causes and cures. New York/London: Routledge.
Rauer, A.J.(2006). Identifying happy, healthy marriages for men, women, and children. University of Michigan
Serovıch, J. M., Kımberly, J. A., Mosack, K. E. & Lewıs, T. L. (2001). The role of family and friend social support in reducing emotional distress among hıv-positive women. AIDS CARE 1 (3) pp. 335–341
Sürücü, M.(2005). Lise öğrencilerinin mesleki olgunluk ve algıladıkları sosyal destek sisteminin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
Taysi, E. (2000).Benlik saygısı arkadaşlardan ve aileden sağlanan sosyal destek. Yayımlanmamış yüksek lisan tezi. Ankara üniversitesi, Ankara
Toepfer,S.M.(2010). Family social support and family ıntrusiveness in young adult women. Family science review, 15 ( 2) 57-65.
Trask,P.C., Paterson, AG., Trask, C.L.,Bares,C.B., Birt,J.&Maan,C.(2003). Parent and adolescent adjustment to pediatric cancer: Associations with coping, social support, and family function. J Pediatr Oncol Nurs. 20 (1) 36-47.
Tietjen,A.M.(1985). The social networks and social support of married and single mothers in sweden. Journal of marriage and family. 47 (2) pp. 489-496
Torun, A.(1995).Tükenmişlik, aile yapısı ve sosyal destek ilişkileri üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Tutarel Kışlak, Ş.(1999). Evlilikte uyum ölçeğinin (EUÖ) güvenirlik ve geçerlik çalışması.3P dergisi 7 (1) 50-57
Varni, J.W.,Wilcox, K.T.&Hanson, V.(1988).Mediating effects of family social support on child psychological adjustment in juvenile rheumatoid arthritis. Health psychology 7( 5) pp. 421-431
Whittaker,J.K & Garbarino,J. (1983). Social support networks: informal helping in the human services. Transaction Publishers.
Zimet, G.D., Dahlem, N.W., Zimet, S.G. & Farley, G.K. (1988). The multidimensional scale of perceived social support. Journal of personality assessment, 52, 30–41. http://www.yorku.ca/rokada/psyctest/socsupp.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com