Buradasınız

Ortaöğretim Öğrencilerinin Boş Zamanlarında Tarih Öğrenmeye Yönelik Eğilimleri (Trabzon Örneği)

Secondary School Students’ Attitudes Towards Learning History in Their Free Times: The Case of Trabzon

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study aims to identify level of students’ interest in learning history in their free times; to see what kind of activities secondary school students are doing in their free times to learn history. This study is a quantitative work that uses survey method. Research data is used is gathered through questionnaires. 236 selected students participated to the study from 3 different schools in Trabzon city. According to the research data, students have an average level of interest in history and do not spend much time to learn history in their free times. Most of the students have mentioned following activities which they do in their free times most: watching historical movies and documentaries, reading historical novels and trips to historical places. Although students find outside school learning more permanent, they trust historical school knowledge more than the knowledge they get from outside school sources.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma ortaöğretim öğrencilerinin boş zamanlarında tarih öğrenmeye yönelik ilgilerinin ne seviyede olduğunu ve serbest zamanlarında tarih öğrenmek için ne gibi faaliyetler yürüttüklerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Öğrencileri boş zamanlarında tarih öğrenmeye teşvik etmek ve ilgilerini uyandırmak için neler yapılabileceğini belirleyip bu konularda önerilerde bulunmak da çalışmanın amaçları arasındadır. Araştırma için Trabzon il merkezindeki üç farklı ortaöğretim kurumundan 236 öğrenci üzerinde açık uçlu soruların da bulunduğu bir anket çalışması yürütülmüştür. Araştırma sonucuna göre öğrencilerin tarihe ilgilerinin orta seviyede olduğu ve çoğunluğunun boş zamanlarında tarih öğrenmek için fazla zaman ayırmadıkları görülmüştür. Boş zamanlarda tarih öğrenmeye yönelik başlıca etkinliklerin tarihi film, belgesel ve dizi izlemek, tarihsel roman okumak ve tarihi mekânları ziyaret etmek olduğu görülmüştür. Öğrenciler boş zamanlarında öğrendiklerinin okulda öğrendiklerine göre daha kalıcı olduğunu düşünmekle birlikte okulda öğrendikleri bilgileri daha yüksek oranda güvenilir bulmaktadırlar
20
37

REFERENCES

References: 

Aktekin, S. (2008) , Müze Uzmanlarının Okulların Eğitim Amaçlı Müze Ziyaretlerine İlişkin Görüşleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9 (2), 103-111
Aktekin, S. (2009), Türkiye'de Tarih Eğitimi, Aktekin, S., Harnett, P., Smart, D. ve Öztürk, M.(E), Çok Kültürlü Bir Avrupa İçin Tarih ve Sosyal Bilgiler Eğitimi, 1.baskı içinde (27-41), Ankara, Harf yayıncılık.
Applefield, M. J. (2001), Constructivism in Theory and Practice: Towards a Better Understanding, The High School Journal, 84 (2), 35-53
Bergin, A. D. (1996), Adolescents' Out-Of-School Learning Strategies, Journal of Experimental Education, 64 (4), 309-326.
Boekaert, M. & Minnaert, A. (1999), Self-Regulation With Respect to Informal Learning, International Journal of Educational Research, (31), 533-544.
Çepni, Salih (2007), Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, 3. Baskı, Trabzon, Celepler Matbaacılık.
Dilek, G. (2010), Çağdaş Tarih Öğretimi Programlarında Temel Yaklaşımlar, Safran, M. (Ed.), Tarih Nasıl Öğretilir?, 1. Baskı içinde (141-148), İstanbul, Yeni İnsan Yayınevi.
Güven, A., Gazel, A. ve Sever, R.(2004), Tarih Öğretmenlerinin Gezi-Gözlem Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (9), 225-235.
Fischer, G. (1999), Lifelong Learning: Changing Mindsets, In Cummings, G. (Ed), Advanced Research in Computers and Communications in Education,(21-30), Amsterdam, IOS Press
Ahi Evran Ünv. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 14, Sayı 2, Ağustos 2013 35
Lang, S. (2002) , Mushrooms and Snake-Oil: Using Film At AS/A Level, Teaching History, (108), 44-48
Metin, E. (2006), Turizm Destekli Tarih Eğitimi, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, (8), 307 – 333
Milli Eğitim Bakanlığı (2007), Ortaöğretim 9. Sınıf Tarih Dersi Programı, Ankara
Milli Eğitim Bakanlığı (2008), Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Programı, Ankara
Milli Eğitim Bakanlığı (2009), MEB 2010-2014 Stratejik Planı, Ankara
Milli Eğitim Bakanlığı (2010), Faaliyet Raporu 2009, Ankara
Nicol, J.(1999), Who Wants To Fight? Who Wants To Flee? Teaching History From A ‘Thinking Skills’ Perspective, Teaching History, (95), 6-10.
Öztürk, İ.H. (2012), Tarih Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kuram ve Uygulama, İstanbul: Kriter Yayınevi.
Safran, M. ve Ata, B. (1998), Okul Dışı tarih Eğitimi, G.Ü.G.E.F.Dergisi, (18), 1.
Snelson, H. (2007), ‘I Understood Before, But Not Like This:’ Maximising Historical Learning by Letting Pupils Take Control of Trips, Teaching History, (126), 6- 11.
Şimşek, A. (2006), Bir Öğretim Materyali Olarak Tarihsel Romana Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 5 (4), 73-80.
Walsh, B. (2009), Stories and Their Sources: The Need For Historical Thinking in an Information Age, Teaching History, (133), 4-9

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com