Buradasınız

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ TARTIŞMA TUTUM VE DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATION BETWEEN THE DISCUSSION ATTITUDES AND BEHAVIORS OF INSTRUCTORS AND STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The discussion, a democratic activity, is peculiar to human. The schools are responsible for supplying democratic discussion attitudes and behaviors to the students. The most important duty of this process belongs to teachers. The teachers must be a good model to their students in this matter. Interaction of the teachers and the students in the classroom is very important in the process of the discussion education. In this research it was investigated the relations between the instructors’ and their students’ discussion attitudes and behaviors. The examplification in the research was occupied by the students in the faculty of education. To analyze the data, arithmetic mean, paired sample t test and Pearson’s r correlation test were used. At the end of the study, the difference between attitudes and behaviors of the instructors and the students were found significant. Also there was a significant correlation between them. Besides, it was found positive and significant correlation among different dimensions of discussion, method, goal, process and result.
Abstract (Original Language): 
Demokratik bir etkinlik olan tartışma, insana özgüdür. Okullar, öğrencilere demokratik tartışma tutum ve davranışlarını kazandırmakla sorumludur. Bu süreçte en önemli görev öğretmenlere düşer. Öğretmenler öğrencilerine bu konuda iyi örnek olmalıdırlar. Tartışma eğitimi sürecinde sınıf içi öğretmen-öğrenci etkileşimi önemlidir. Bu çalışmada, öğrenci ve öğretim elemanlarının tartışma tutum ve davranışları arasındaki ilişki irdelenmiştir. Çalışmanın örneklemini, eğitim fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Verilerin çözümünde aritmetik ortalama, eşleştirmeli örneklem t testi ve Pearson’s r korelasyon testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda, öğrenci ve öğretim elemanlarının tartışma tutum ve davranışları arasında önemli farkların ve korelasyonel bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca tartışmanın yöntem, amaç, süreç ve sonuç boyutları arasında pozitif ve anlamlı korelasyonel ilişki bulunmuştur.
195-208

REFERENCES

References: 

Aydın, M.S.,1996, Diyalojik Eğitim: İslami
Bir Perspektif. Türkiye II. Eğitim
Felsefesi Kongresi (23-26 Ekim).
YYÜ Eğitim Fakültesi, Van, 155-163.
Eastman, W., J. Martin, J. Dawe, P. Gaulart
and C. Dillion,1989, Civil Liberties
and Human Rights in Education.
Education Canada. 29 (2), 20-23.
Englund, T., 2000, Rethinking Democracy
and Education: Towards an Education
of Deliberative Citizens. Journal of
Curriculum Studies. 32 (2), 305-313.
Flowers, N. and Shiman, D.A., 1997,
Teacher Education and the Human
Rights Vision. Human Rights
Education For The Twenty-First
Century. Philadelphia: Unıversity of
Pensilvanya Press, 161-175.
Howard, V. A. ve Barton, J. H., 1998,
Tartışma Sanatı. (Çev. Gökçen Ezber).
İstanbul: Beyaz Yayınları.
Kıncal, R.Y., 2000a, Ailenin Eğitimsel
Fonksiyonları. 3. baskı, Erzurum:
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi.
Kıncal, R.Y., 2000b, İlköğretim
Öğretmenlerinin Davranışlarının
Demokratiklik Düzeyi. II. Öğretmen
Yetiştirme Sempozyumu (10-12
Mayıs). Çanakkale, 432-437.
Lee, K.-W.L., N. Goh, L. Chia, Christine
Chin, L. Tan., May 2000, Science
Teachers and Problem Solving in
Elemantary Schools in Singapore.
Research in Science and
Technological Education. 1 (18), 113-
126.
Öğrenci Ve Öğretim Elemanlarının Tartışma Tutum Ve Davranışları Arasındaki İlişki /R.YEŞİL
208
Lewin, B., 1998, The Educational
Requirement for Democracy.
Curriculum Inquiry. 28 (1), 57-79.
Mendel-Reyes, M., Spring 1998, A
Pedagogy for Citizenship: Service
Learning and Democratic Education.
New Directions for Teaching and
Learning. (73), 31-38.
Menter, I. and Walker, M., 2000, How
Would a Well-Educated Young
Citizen React of The Parameters of
Current Models of Citizenship
Education. The Curriculum Journal.
11 (1), 101-106.
Sanders, J.A. and Wiseman, R.L. Winter,
1994, Does Teaching argumentation
Facilitate Critical Thinking?.
Communication Reports. 7 (1), 27-36.
Senemoğlu, N., 1997, Gelişim Öğrenme ve
Öğretim, Ankara: HÜEF Yayınları.
Touraine, A., 2000, Eşitliklerimiz ve
Farklıklarımızla Birlikte
Yaşayabilecek miyiz? (Çev. Olçay
Kunal). İstanbul: Yapı Kredi
Yayınları.
Yeşil, R., 2004a, Tartışma Eğitiminde Okul
ve Öğretmenin Rolü, (Editör: Gürsel,
M.), Eğitime İlişkin Çeşitlemeler,
Konya:Eğitim Kitabevi.
……….., 2004b, Tartışmanın Gerekliliği ve
Toplumsal Yaşama Yansıması.
Çağdaş Eğitim Dergisi. (310), 20-26.
……….., 2001, İlköğretim düzeyinde okul
ve ailenin demokratik davranışlar
kazandırmadaki etkisi,
Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Erzurum.
………., 2002, Okul ve Ailede İnsan Hakları
ve Demokrasi Eğitimi. Ankara: Nobel
Yayınevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com