Buradasınız

TAHRR DEFTERLERNE GÖRE ANKARA SEHR YERLESMELER

ANKARA CITY SETTLINGS ACCORDING TO ANKARA TAHRIR REGISTERS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this article, the settlings of Ankara city in XVI. century in respect of Ankara tahrir registers had been studied. In accordance with the 1523/30 and 1571 Ankara Tahrir Registers, Ankara city settlings consisted of two parts: the settlings inside the Castle (Kale) and the settlings outside the Castle. According to tahrir registers, the city of Ankara had a classical Ottoman city structure with 7 settlings (quarter/mahalle) inside the Castle and 81 settlings (quarter/mahalle) around the Castle. Generally these settlings (quarter/mahalle) were situated around the religious and a social structures as well as around the commercial and industrial quarters and important crafts.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede Ankara tahrir defterlerine göre XVI. yüzyılda Ankara sehrinin yerlesmeleri incelenmistir. 1523/30 ve 1571 tarihli tahrir defterlerine göre Ankara sehri yerlesmeleri, kale içi yerlesmeleri ve kale çevresi yerlesmeleri olmak üzere iki kısımdan olusmaktaydı. Klâsik bir Osmanlı sehir yapısına sahip olan Ankara sehri, tahrir defterlerine göre kale içinde 7, kale çevresinde ise 81 yerlesim yerine (mahallelere) sahip idi. Bu mahalleler genellikle bir dinî ve sosyal yapının etrafında olustugu gibi ticaret ve sanayi açısından önemli meslek gruplarına ait mekânların çevresinde de sekillenmisti.

REFERENCES

References: 

a. Yayınlanmamıs Arsiv Belgeleri
TD 117 (Cstanbul, Basbakanlık Devlet
Arsivleri Genel Müdürlügü, Osmanlı
Arsivi)
TD 74 (Ankara Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlügü Arsivi, Kuyûd-ı Kadîme
Arsivi)
b. Yayınlanmıs Arsiv Belgeleri
438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu
Defteri, 937/1530, I, Kütahya, Karahisâr-
ı Sâhib, Sultan-önü, Hamid ve
Ankara Livâları, -Dizin ve
Tıpkıbasım-, Ankara 1993.
c.Telif ve Tetkik Eserler
Alemdar, K., (1984), “Seyahatnamelerde
Ankara”, Tarih çinde Ankara,
(ODTÜ Eylül 1981 Seminer
Bildirileri), Ankara.
Andreasyan, H. D., (1964), Polonyalı
Simeon’un Seyahatnâmesi (1608-
1619), Cstanbul.
Baykara, T., (1988), Anadolu’nun Tarihî
Cografyasına Giris I, Anadolu’nun
darî Taksimatı, Ankara.
Busbecq, O.G., (1939), Türkiye Mektupları,
(Çev. Hüseyin Cahit Yalçın), Cstanbul.
Darkot, B., “Ankara”, A, Cilt I.
Demir, Ö. – Acar, M., (2002), Sosyal
Bilimler Sözlügü, Ankara.
Dernschwam, H., (1992) stanbul ve
Anadolu’ya Seyahat Günlügü,
(Çev.Yasar Önen), Mersin.
Ergenç, Ö., (1980), “XVII. Yüzyılın
Baslarında Ankara’nın Yerlesim
Durumu Üzerine Bazı Bilgiler”, OA,
Cilt I.
Ergenç, Ö., (1981), “Osmanlı Sehirlerindeki
Yönetim Kurumlarının Niteligi
Üzerinde Bazı Düsünceler”, VIII. Türk
Tarih Kongresi Bildirileri, Cilt II,
Ankara.Ergenç, Ö., (1984), “16.yüzyıl Ankara’sı:
Ekonomik, Sosyal Yapısı ve Kentsel
Özellikleri”, Tarih çinde Ankara,
(ODTÜ Eylül 1981 Seminer
Bildirileri), Ankara.
Ergenç, Ö., (1995), Osmanlı Klasik Dönemi
Kent Tarihçiligine Katkı XVI. Yüzyılda
Ankara ve Konya, Ankara Enstitüsü
Vakfı yay., Ankara.
Evliya Çelebi b. Dervis Mehmed Zıllî,
(1995), Evliya Çelebi Seyahatnamesi,
Topkapı Sarayı Bagdat 304
Yazmasının Transkripsiyonu-Dizini,
2.Kitap, (Haz.Zekeriya Kursun-Seyit
Ali Kahraman-Yücel Daglı), Yapı
Kredi yay., Cstanbul.
Eyice, S., (1970), “Ankara’nın Eski Bir
Resmi”, Atatürk Konferansları, IV.
Faroqhi, S., (1994), Osmanlıda Kentler ve
Kentliler, (Çev:Neyyir Kalaycıoglu),
Cstanbul.
Göyünç, N., (1967), “Onaltıncı Yüzyılda
Ankara”, Belgelerle Türk Tarihi
Dergisi, I/1 (Ekim).
Gülekli, N.C., (1948), Ankara, Tarih-
Arkeoloji, Ankara.
Gülekli, N. C., (1949), Ankara Rehberi,
Cstanbul.
Hacıgökmen, M. A., “Ankara’da Ahi
Hakimiyeti (1330?-1361)”, Türkler,
VI, s.830-836.
Cdil, V., (1993), Ankara, Tarihi Yerler ve
Müzeler, (Yayın yeri verilmemis).
Cnalcık, H., (1993), “Giris”, 438 Numaralı
Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri,
937/1530, I, Kütahya, Kara-hisâr-ı
Sâhib, Sultan-önü, Hamid ve Ankara
Livâları, -Dizin ve Tıpkıbasım-,
Ankara.
Keles, R., (1972), Sehirciligin Kuramsal
Temelleri, Ankara.
Kramers, J.H., “Mahalle”, A, VII.
Kuban, D., (1968), “Anadolu-Türk Sehri
Tarihî Gelismesi, Sosyal ve Fizikî
Özellikleri Üzerinde Bazı
Gelismeler”, Vakıflar Dergisi, VII.
Kurt, Y., (1990), “1572 Tarihli Adana
Mufassal Tahrir Defterine Göre
Adana’nın Sosyo-Ekonomik Tarihi
Üzerine Bir Arastırma”, Belleten, LIV.
Öney, G., (1971), Ankara’da Türk Devri
Dinî ve Sosyal Yapıları, Ankara.
Özdemir, R., (1998), XIX.Yüzyılın lk
Yarısında Ankara, Ankara.
Özkaya, Y., (1984),“XVIII. Yüzyılda Orta
Anadolu’daki Bazı Kaza ve Mahalle
Adlarındaki Degisiklikler”, Türk Yer
Adları Sempozyumu Bildirileri (11-13
Eylül 1984), Ankara.
Pakalın, M.Z., (1983), Tarih Deyimleri ve
Terimleri Sözlügü, Cilt III, Cstanbul.
Schiltberger, J., (1995), Türkler ve Tatarlar
Arasında (1394-1427), (Çev. Turgut
Akpınar), Cletisim yay., Cstanbul.
Sevgen, N., (1959), Anadolu Kaleleri, Cilt I,
Ankara.
Weber, M., (2003), Sehir: Modern Kentin
Olusumu, (Çev.Musa Ceylan),
Cstanbul.
Wittek, P., (1936), “Orta Zamanlarda
Ankara”, (Çev.Nurettin Ardıç), Çıgır,
43-44

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com