Buradasınız

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN İŞ STRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Effects of Information Technology Job stress: An Application in the Turkish Banking Sector

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the effect of information technologies on the work stress by measuring, on various dimensions, the stress of the workers using such technologies. The study was conducted based on a work group of organization work stress questionaire –D (VOS-D) and applied to 432 persons working in Turkish banking sectors. The effect was measured in the following twelfe dimensions: Excessive work loud, the uncertainty of the responsibility, responsibility, duty conflict, the inability to leave the work place, the inability to join decision-making, the failure of believing the necessity and meaning of the work, the uncertainty of the future, the shortage of work quality, anxiety about work, health problems and psychological complaints. Between the dimension such as excessive work loud, the failure of believing the necessity and meaning of the work, the shortage of work quality, health problems, psychological complaints a statistically significant and possitive correlation was found, wheras there was a significant but a negative correlation between the duration of daily computer use and uncertainty of the future. No significant corelation was found between the duration of computer use and the other dimensions.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı farklı düzeylerde bilişim teknolojilerini kullanan çalışanların iş stresi düzeylerini çeşitli alt boyutlarda ölçerek bilişim teknolojileri kullanımının iş stresi üzerindeki etkilerini belirlemektir. Araştırma, “Örgütsel Stres Anketi-D (VOS-D)”nin bir çalışma grubu üzerinden Türk bankacılık sektöründe çalışan 432 kişiye uygulanması ile gerçekleştirilmiştir. Bilişim teknolojilerinin iş stresi üzerindeki etkisi, çalışma yaşamının on iki boyutunda (aşırı iş yükü, görev belirsizliği, sorumluluk, görev çatışması, iş yerinden ayrılamama, işle ilgili karar sürecine katılamama, işin gerekliliğine/anlamına inanmada eksiklik, gelecek belirsizliği, iş doyumunda eksiklik, iş konusunda kaygılanma, sağlık yakınmaları, psikolojik yakınmalar) ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, günlük bilişim teknolojilerini kullanma süresi ile aşırı iş yükü, işin gerekliliğine/anlamına inanmada eksiklik, iş doyumunda eksiklik, sağlık yakınmaları ve psikolojik yakınmalar boyutları arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır. Günlük bilişim teknolojilerini kullanma süresi ile gelecek belirsizliği boyutu arasında ise anlamlı ancak negatif yönde bir ilişki saptanmıştır.
16
29

REFERENCES

References: 

Alpar, Reha (2001). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik (2. Basım).
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Behan, Kate ve Holmes, Diana (1990). Understanding Information
Technology: text, reading and cases. New york: Prentice Hall.
Bingöl, Murat (2006). İşletmelerde Bilişim Teknolojileri ve Yenilikçilik.
Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Erzurum.
Castells, Manuel (2005). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür,
Ağ Toplumunun Yükselişi (Birinci Cilt). İstanbul: İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları.
Eren, Erol (2001). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (7. Baskı).
İstanbul: Beta.
Evans, John (1986). İşçi ve İşyeri. Mikroelektronik ve Toplum. Ankara: T.C.
Devlet Bakanlığı.
Forester, Tom ve Morrison, Perry (1994). Computer Ethics (Second
Edition). London: MIT Pres.
Harrison, Allison ve Rainer, Kelly. (1997). The Effects of Individual
Differences on User Satisfaction.(Editor: Jane Carey). Human Factors in
Information Systems: The Relationship Between User Interface Design
and Human Performance. London: Alex Puplishing Corporation.
Hıdıroğlu, Seyhan, Topuzoğlu, Ahmet, vd. (2008). Bir Üniversite
Hastanesinde Çalışan Asistan Doktorların Örgütsel Stres Düzeylerinin
Değerlendirilmesi. New Symposium Journal, Cilt: 46, Sayı 1, 24.
http://www.tbb.org.tr/illeregorebilgiler/rapor.aspx, Erişim Tarihi:
10.09.2009.
Kaleli, Nilay ve Şen, Ahmet (2002). Bilgi Toplumunda Yönetim ve
Organizasyon. I. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi. 10-11 Mayıs.
Hereke,743-744.
Moore, Jo Ellen (2000). One road To Turnover: An Examination of Work
Exhaustion in Technology Prpffessionals. MIS Quarterly, Volume 24, No
1, 141–168.
Öğüt, Adem (2003). Bilgi Çağında Yönetim (2. Baskı). Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım.
Özdamar, Kazım (1999). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (2.
Baskı). Eskişehir: Kaan Kitabevi.
29
Pearson, Ruth ve Mitter, Swasti (1997). Computerization, Work, and Less-
Developed Countries. (Editörler: M. David Erman, Mary B. Williams ve
Michele S. Shauf). Computers, Ethics and Society. New York: Oxford
University Pres.
Polat, İhsan (2006). İsyeri Ergonomisinin Örgütsel Stres Üzerine Etkisi:
Erzurum İlindeki Banka Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama. Yüksek
Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme
Anabilim Dalı, Erzurum.
Seçkiner, Serap U. ve Kurt, Mustafa (2004). Ofis Güvenliğinin
Değerlendirilmesi İçin Geliştirilmiş Ergonomi Teknolojisi: Kairos, Örnek
Uygulama. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt 19, No 1, 37-38.
Şimşek, M. Şerif (2001). Yönetim ve Organizasyon (6. Baskı). Konya:
Günay Ofset.
Şimşek, M. Şerif, Akgemci, Tahir ve Çelik, Adnan (2003). Davranış
Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış (3. Baskı). Konya: Adım
Mtbaacılık ve Ofset.
Telman, Nursel ve Ünsal, Pınar (2004). Çalışan Memnuniyeti. İstanbul:
Epsilon.
Tınar, Mustafa Y. (1989). Çalışma Yaşamında İleri Teknoloji Kullanımının
İş Organizasyonu ve İnsan-Makine İlişkilerine Getirdiği Yeni Boyutlar. 2.
Ulusal Ergonomi Kongresi. Ankara, 134–138.
Türk, Meral (1997). Bir Örgütsel Stres Anketinin (VOS-D) Türkiye’ye
Uyarlanması. Uzmanlık Tezi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Ana Bilim Dalı, İzmir.
Uzay, Nisfet (Ekim 2001). Bilgi Teknolojilerindeki Gelişme ve Verimlilik
Artışı. İstanbul Ünv. Siyasal Bil. Fak. Dergisi, No. 25, İstanbul, 16.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com