Buradasınız

TÜRKĠYE‟DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMĠK BÜYÜMEYE ETKĠSĠ: PANEL VERĠ ANALĠZĠ

The Impact Of Foreign Dırect Investment On Economic Growth In Turkey: A Panel Data Analysis

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In recent years, the role of foreign direct investment (FDI) in the growth process of developing countries has attracted a great deal of attention. Economic benefits of FDI towards developing countries are considered to be two fold: First, FDI can help countries if domestic savings are insufficient to finance economic expansion; secondly it is associated with positive externalities, which contributes to their economic development. One of the main aims of the liberalization process of Turkish economy is to benefit more from the foreign direct investment in the economic development process. The objective of this paper is to investigate the effect of foreign direct investment in Turkey on economic growth from a comparative perspective. The methodology applied in this paper is panel data regression analysis. The results from this study indicate that FDI in Turkey has a positive impact on economic growth.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda doğrudan yabancı sermaye (DYS) yatırımların gelişmekte olan ülkelerin iktisadi büyüme sürecindeki rolü giderek daha fazla önem kazanmaktadır. DYS yatırımlarının gelişmekte olan ülkelere olan olumlu katkıları iki şekilde olabilmektedir: DYS yatırımları bu ülkelerin, bir taraftan iktisadi büyümelerini finanse etmekteki tasarruf ihtiyacına, diğer taraftan yol açtıkları pozitif dışsallıklarla da ekonomik kalkınmalarına katkı sağlamaktadır. Türkiye ekonomisinin liberalleşme sürecinin temel amaçlarından birisi, iktisadi kalkınma sürecinde DYS yatırımlarından daha fazla yararlanmaktır. Bu makalenin amacı, gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye‟deki DYS yatırımlarının iktisadi büyümeye olan katkısını mukayeseli bir perspektiften ortaya koymaktır. Bu araştırmada panel veri regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonunda, Türkiye‟ye gelen DYS yatırımlarının iktisadi büyümeye olumlu katkı yaptığı sonucuna varılmıştır.

REFERENCES

References: 

Alfaro, L. Chanda A. Kalemli-Ozcan S. Sayek S. (2004), FDI and Economic
Growth: The Role of Local Financial Markets, Journal of International Economics,
Vol: 64, 89–112.
Balasubramanyam, V.N., Salisu M., Sapsford D. (1996), Foreign Direct Investment
and Growth in EP and IS Countries, Economic Journal, Vol: 106, January, 92-105.
Blomsrtöm, M. Lipsey R. E. Zejan M. (1992), What Explains Developing Country
Growth?, National Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper No:
4132.
Borensztein, E. Gregorio J. D. Lee J. (1995), How Does Foreign Direct Investment
Affect Economic Growth?, National Bureau Of Economic Research (NBER),
Working Paper No: 5057.
Lipsey, R. E. (2001), Foreign Direct Investors in Three Financial Crises, National
Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper No: 8084.
Mencinger, J. (2003), Does Foreign Direct Investment Always Enhance Economic
Growth?, KYKLOS, Vol: 56, No: 4, 491-508.
Moosa, I. A. (2002). Foreign Direct Investment (Theory, Evidence and Practice),
New York: Palgrave Macmillan.
Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD). (2002).
Foreign Direct Investment for Development (Maximizing Benefits, Minimizing
Costs), Paris, OECD Publications.
Romer, P. M. (1993), Two Strategies For Economic Development: Using Ideas
And Producing Ideas, The World Bank Research Observer, Washington, DC: The
World Bank Publications, s. 63-91.
Tarı, R. (2006). Ekonometri, Ġzmit: Kocaeli Üniversitesi Yayını.
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), (2009),
Foreign Direct Investment Database, http://www.unctad.org. (EriĢim Tarihi:
11.11.2009).
Xu, B. (2000), Multinational Enterprises, Technology Diffusion, And Host Country
Productivity Growth, Journal Of Development Economics, Vol: 62, 477-493.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com