Buradasınız

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ

Updating Capital Stock Data for Turkey and Its Relationship with Growth Rate: The Period of 1972-2008

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
It is important for economical papers obtaining and updating fixed capital stock belonged to a country, an economy or an industry. For this reason in the most developed countries, the data related this variable is published different statistical institutions authorized by government and presented to researchers using. In these countries counting the capital stock more accurately, the literature area is formed detailed for this object. However in a lot of countries there isn’t any capital stock data published from official institutions. In these countries it seems that the researchers try to constitute the data by means of counting linked with the literature of the developed countries. In this similarity, since to update the data of capital stock counted beforehand until 2003 and to provide the papers to utilize this data, we created this paper concerning capital stock. As a result we obtained the capital stock for Turkey from 1972 to 2008
Abstract (Original Language): 
Bir ülkeye, ekonomiye veya sektöre ait sabit sermaye stoku değişkeniyle ilgili verilerin elde ediliyor olması günümüzün birçok çalışması için önem taşımaktadır. Bu nedenle gelişmiş ülkelerin çoğunda bu değişkenle ilgili veriler farklı istatistik kurumları tarafından devlet eliyle yayınlanmakta ve araştırmacıların kullanımına sunulmaktadır. Bu ülkelerde sermaye stoku verilerinin daha sağlıklı hesaplanabilmesi için bu konu üzerine detaylandırılmış bir literatür alanı oluşmuştur. Ancak birçok ülkede ise kurumlar tarafından yayınlanan herhangi bir sermaye stoku verisi bulunmamaktadır. Bu ülkelerde araştırmacıların ihtiyacı karşılamak üzere gelişmiş ülkelerdeki sermaye stoku hesaplanmasıyla ilgili literatüre bağlı kalarak bu değişkene ait verileri oluşturmaya çalıştığı görülmektedir. Benzer şekilde Türkiye için daha önce 2003 yılına kadar hesaplanmış olan sermaye stoku verilerini daha güncel hale getirmek ve bu verilerin kullanılabileceği çalışmalara veri sağlamak amacıyla sermaye stoku üzerine bu çalışma yapılmıştır.

REFERENCES

References: 

BLS - Bureau of Labor Statistics (1989), "The Impact of Research and
Development on Productivity Growth", Bulletin 2331, Washington.
Costa, Paolo ve Giandemetrio Marangoni (1995), “Productive Capital in
Italy: A Disaggregated Estimate by Sectors of Origin and Destination: 1985-
88”, Review of Income and Wealth, 41(4), 439–458.
DPT - Devlet Planlama Teşkilatı (2006), DPT Makro Model Veritabanı,
Ankara.
Maraşlıoğlu, Hayri ve Ahmet Tıktık (1991), Türkiye Ekonomisinde Sektorel
Gelişmeler : Üretim, Sermaye Birikimi ve İstihdam 1968-1988, DPT, İktisadi
Planlama Başkanlığı, DPT: 2271-İPB: 428.
Mayes, David and Garry Young (1994), "Improving the Estimates of UK
Capital Stock”, National Institute Economic Review, (147), p.84-97.
OECD (1998), International Statistical Data Base, User’s Guide, Paris.
OECD (2001a), Measuring Capital, OECD Manual (Measurement Of
Capital Stocks, Consumption Of Fixed Capital And Capital Services),
OECD, Paris.
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Journal of Academic Researches and Studies
Cilt 2 ● Sayı 3 ● Kasım 2010 / Volume 2 ● Number 3 ● November 2010
_________________________________________________________________________________________________
( 114 )
-------- (2001b), Measuring Productivity: OECD Manual, Paris.
Saygılı, Şeref, Cengiz Cihan ve Hasan Yurtoğlu (2005), Türkiye
Ekonomisinde Sermaye Birikimi, Verimlilik Ve Büyüme: 1972-2003,
Ekonomik Modeller Ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, DPT Yayın
No: 2686, Ankara. (http://ekutup.dpt.gov.tr/sermaye/saygilis/turkiye/
2003.pdf)
Statistics Canada (2001), Investment Flows and Capital Stock Methodology,
Fixed Capital Flows and Stocks – Methodology, Canada.
Ward, Michael (1976), The Measurement of Capital The Methodology of
Capital Stock Estimates in OECD Countries, OECD, Paris.
Holzl, Werner and Robert Leisch (2004), “Estimates Of Capital Stocks And
Capital Productiıvity In Austrian Manufacturing Industries, 1978 -1994”,
Vienna Univ. Of Econ. And Bus. Adm., Working Papers Series: Growth and
Employment in Europe; No:41, 2004.
Heston, Alan, Robert Summers ve Bettina Aten (2002), Penn World Table
(6.1 nolu versiyon:
http://wvw.pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.php).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com