Buradasınız

HEMŞİRELERDE KURUM VE YÖNETİMİN ETKİSİNE BAĞLI OLARAK YAŞANAN MOBBİNG DAVRANIŞLARI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Mobbing is a sort of destruction phenomenon that is frequently confronted in organizational life even though its reasons and effects can not be observed easily.Mobbing is a systematic behaviour of one or more employees in a farm which aims to exclude another employee by humiliating him in a hostile and unethical manner.In business life, aggressive behaviour contains complex and sophisticated strategies. Nowadays violence at work place is observed such as a group of worker makes a violence at a single worker continuously and systematically, this named as a mobbing.The aim of mobbing is to force a person out of the workplace through unacceptable behaviors. According to the researchers the victim affects all life area like, the victim’s colleagueses, his friends and his family; it is also methodical problem for organizations.In associations, mobbing negatively affects decreasing of productivity, increasing of turnspeed of worker, insurance cost increase and consequently the health of constitution.Increased practice of mobbing seems to cause the employees to consider leaving the company and people tend to lose their expectations and trust in the company.Under today’s changing circumstances, loyal employees factor seems to be the main determinant of the success of companies. Hence the level of organizational commitment will be increased by minimized practice of mobbing in corporations, which is considered to be a form of psychological abuse. Our research universe consisted of 329 of the 625 nurses working in three state hospitals situated in Sivas. The 329 subjects participated in the survey were evaluated by using their answers on satisfaction and mobbing scales.
Abstract (Original Language): 
Mobbing, örgütsel yaşamda sıkça karşılaşılan, fakat nedenleri ve etkileri kolayca gözlenemeyen yıkıcı bir olgudur. Mobbing; düşmanca ve etik olmayan iletişimle oluşan bir ya da daha fazla çalışan tarafından bir diğer çalışanı hedef alarak sürekli, sistemli olarak uyguladıkları, mağduru iş yaşamından dışlamayı amaçlayan davranışlardır. Bazı durumlarda iş yerinde birden fazla çalışan tek bir çalışan üzerinde sistematik ve sürekli bir şekilde şiddet uygulamaktadır. İşyerinde örgütsel yıldırma olarak adlandırılan bu olayda mağdur sözel, sözel olmayan, psikolojik ya da fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Amaç, hedef alınan kişiyi zalimce,kötü niyetli ve aşağılayıcı tavırlarla yıldırmak ve onu isten ayrılmaya zorlamaktır. Araştırmalara göre kurbanın çalışma arkadaşları, dostları ve ailesi gibi tüm yaşam alanını etkilediği gibi organizasyonlar için de yönetimsel bir sorundur. Örgütlerde mobbing; verimliliğin azalması, iş gören devir hızının artması, artan sigorta maliyetlerine yol açmakta ve bunların sonucu olarak örgüt sağlığını ciddi şekilde olumsuz etkilemektedir. Mobbing uygulamaları arttıkça kişilerin işten ayrılma niyetlerinde de artış meydana gelmektedir ve kişiler kuruma olan inanç ve beklentilerini kaybetmektedirler. Günümüzün değişen şartlarında şirketlerin başarısının temelinde şirkete bağlı çalışanlar olduğu görülmektedir. Bu nedenle psikolojik şiddet olarak nitelendirilen mobbing’in şirketteki uygulamalarını minimum düzeye getirmek, örgütsel bağlılık düzeyinin artmasına neden olması beklenmektedir. Sivas ilinde bulunan kamu hastaneleri evrenimizi oluşturmaktadır. 3 kamu hastanesinde toplam 625 hemşire görev yapmaktadır. Örnekleme giren hastanelerdeki toplam 329 hemşireye anket uygulanmıştır. Araştırma verileri iş tatmin ölçeği ve mobbing ölçeği kullanılarak toplanmıştır.
83
102

REFERENCES

References: 

Acar, Aslı ve Dündar, Gönen (2008), İşyerinde Psikolojik Yıldırmaya
(Mobbing) Maruz Kalma Sıklığı ile Demografik Özellikler Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:37,
Sayı:2, 111-120.
Arpacıoğlu, Gülcan; Türkiye’de Zorbalık Bir Çalışma Biçimi,
http://mobbingyardim.wordpress.com/turkiye%E2%80%99de-zorbalik-bircalisma-
bicimi%E2%80%A6 (Erişim Tarihi: 14.11.2009).
Aydın, Şule ve Özkul, Emrah (2007), İşyerinde Yaşanan Psikolojik
Şiddetin Yapısı ve Boyutları: 4-5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği, Anadolu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı/No:2, 169-186.
Bahçe, Ç. (2007). Mobbing Oluşumunda Örgüt Kültürünün Rolü: Bir
Örnek Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Bezmez, S. ve A., Robert (1995), Redhouse İngilizce-Türkçe Sözlük,
İstanbul, Redhouse Yayınevi.
Can, Y. (2007). A Tipi Kişilik ve B Tipi Kişilikler Bakımından Mobbing
Kişilik İlişkisinin İncelenmesi ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli:
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Cemaloğlu, N. (2007), Örgütlerin Kaçınılmaz Sorunu: Yıldırma, Bilig,
Sayı:42, 111-126.
Dilman, T. (2007). Özel Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Duygusal
Tacize Maruz kalma Durumlarının Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Dündar, T. (2010). Sağlık Çalışanlarının Yıldırmaya Maruz
Kalmalarında Hastane Etik İklimi ile Sosyodemografik Özelliklerinin Rolü:
Bolu İli Hastanelerinde Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ankara:
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Journal of Academic Researches and Studies
Cilt 3 - Sayı 5 - Kasım 2011 / Volume 3 - Number 5 – Nov. 2011
_____________________________________________________________________________________________________________________
101
Ertekin, Y. ve Yurtsever, G. (2003). Örgütsel Politika ve Taktikler,
İstanbul, Detay Yayıncılık.
Güngör, M. (2008). Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz, İstanbul,
Derin Yayınları.
Gündüz, B. ve Yılmaz, Ö. (2008), Ortaöğretim Kurumlarında Mobbing
(Yıldırma) Davranışlarına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri (Düzce İl
Örneği), Milli Eğitim Dergisi, Sayı:179, 269-281.
Heugten, K. (2009), Bullying of Social Workers: Outcomes of a
Grounded Study into Impacts and Interventions, British Journal of Social
Work, Vol:3, 1-18.
Hood, S. (2004). Workplace Bullying, Canadian Business Magazine,
www.members.shaw,ca/mobbing/mobbingCA(Erişim Tarihi: 12.07.2010).
Hürriyet Gazetesi (2011). Mobbingin Türkçesi Bezdiri Oldu
http://www.hurriyet.de/haberler/gundem/813637/mobbingin-turkcesi-bezdiri...(
Erişim Tarihi:31.01.2011).
Kocaoğlu, M. (2007). Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz, Yıldırma)
Uygulamaları ve Motivasyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir
Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Kök, S. (2006), İş Yaşamında Psiko-Şiddet Sarmalı Olarak Yıldırma
Olgusu ve Nedenleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
S:16, 433–449.
Köse, E. (2010). Bir Üniversite Hastanesinde Hekim ve Hemşirelerin
Algıladıkları Örgüt Kültürünün Mobbing Davranışalarına Etkisi, Yüksek
Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Leymann, H. (2009). Introduction to the Concept of Mobbing” The
Mobbing Encyclopedia, http://www.leymann.se/English/11110E.HTM
(29.12.2009).
Önoğlu, N. (2004, Ağustos 14). Dikkat Mobbing Var, Birgün Gazetesi,
s.5.
Pehlivan, İ. (1993). Eğitim Yönetiminde Stres Kaynakları, Doktora
Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Pir, G. (2006); İşyerindeki Kabus Mobbing, Doğu Akdeniz Gazetesi,
www.gundem.emu.edu.tr/ subat2006/turkish/mobbing.htm (Erişim Tarihi
[20.01.2006).
Tınaz, P. (2006). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Çalışma ve
Toplum Dergisi, Sayı:4, 13-28.
Tınaz, P. (2008). İşyerinde Psikolojik Taciz (MOBBING), İstanbul,
Beta Basım Yayınevi.
Töremen, F. ve Çankaya, İ. (2008), Yönetimde Etkili Bir Yaklaşım:
Duygu Yönetimi, Kuramsal Eğitimbilim, Cilt: 1(1), 33-47.
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Journal of Academic Researches and Studies
Cilt 3 - Sayı 5 - Kasım 2011 / Volume 3 - Number 5 – Nov. 2011
_____________________________________________________________________________________________________________________
102
Üye, C. (2009). Hemşirelerin Yöneticileri Tarafından Mobbing
Davranışları ile Karşılaşma Durumlarının Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul:Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Yaman, E. (2009). Yönetim Psikolojisi Açısından İşyerinde Psikoşiddet
(Mobbing), Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
Yavuz, H. (2007). Çalışanlarda Mobbing (Psikolojik Şiddet) Algısını
Etkileyen Faktörler: SDÜ Tıp Fakültesi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans
Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yücetürk, E. (2005), Türkiye’de İş Yaşam Kalitesini ve Verimliliğini
Azaltan Gizli Bir Sendrom: Yıldırma (Mobbing), İktisat-İşletme-Finans
İnceleme ve Araştırma Dergisi, S:20, No:231, 97-108.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com