Buradasınız

E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ

ELEKTRONIC FOREIGN TRADE AND EFFECTS OF IT ON ENTREPRENEURSHIP

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Countries have been competing with each other by means of foreign trade. To be successful in the competitive environment , with the developments of information technologies, businesses started to carry out foreign trade activities in the electronic media. Internet and e-commerce does not offer opportunities not only existing businesses, also offers great opportunities for new entrepreneurs who want to start a business. Today, the rapid development of globalization and information technologies, the sense of classical trade have changed and entrepreneurs have been forced to decide in an intense competitive environment. This change and development in information technologies have been forcing entrepreneurs to change and evolve. Electronic foreign trade is done in the international areas. Businesses makes their e- foreign trade activities appropriate by reason of providing international competition, eliminating the boundaries of time and space, most notably the fact that cost-entering the world market easily and accessing to a massives. In this study, the development of e-commerce and entrepreneurship and their the importance of in economy and the effects of electronic foreign trade focuses on the entrepreneurship have been given.
Abstract (Original Language): 
Dış ticaret ile ülkeler birbirleriyle rekabet eder hale gelmişlerdir. İşletmeler içinde bulundukları rekabet ortamında başarılı olabilmek için bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile birlikte dış ticaret faaliyetlerini elektronik ortam üzerinde gerçekleştirmeye başlamışlardır. İnternet ve e-ticaret sadece mevcut işletmelere fırsatlar sunmamakta, iş kurmak isteyen yeni girişimcilere de büyük fırsatlar sunmaktadır. Günümüzde küreselleşme ve bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeyle birlikte klasik ticaret anlayışında değişme meydana gelmiş ve girişimciler yoğun rekabet ortamında karar vermek zorunda kalmıştır. Bilgi teknolojilerinde yaşanan bu değişim ve gelişme girişimcileri de değişime ve gelişmeye zorlamaktadır. Elektronik dış ticaret, e-ticaretin uluslararası alanlarda yapılmasıdır. İşletmeler, e-dış ticaretin küresel imkâna erişim vermesi, zaman ve mekân sınırlarını ortadan kaldırması, maliyetsiz oluşu en önemlisi de dünya pazarlarına rahatça girebilme, uluslararası rekabet ve kitlesel erişime olanak sağlaması sebebiyle faaliyetlerini hızla e-dış ticarete uygun hale getirmektedir. Bu çalışmada ticaretin ve girişimciliğin gelişimi ve ekonomi içerisindeki önemi e-dış ticaretin girişimcilik üzerindeki etkileri üzerinde durulmaktadır.

REFERENCES

References: 

Aksöz, E.O., Adaçay, F.R., Kozak, R., Esen, E. ve Bakır, H. (2012). Dış
Ticarette Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Yayını No:2480,
Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1451, 1. Baskı, Eskişehir.
Alam, S.S., Ali, M.Y., Fauzi, M., JanP, M. (2011). An Empirical Study Of
Factors Affecting Electronic Commerce Adoption Among Smes In
Malaysia, Journal of Business Economics and Management, 12-2: 375-
399.
Altınok, S., Sugözü, İ.H., Çetinkaya, M., (2011). Geleneksel Ticaretten Yeni
Ekonomiye Elektronik Ticaretin Temel Ekonomik Etkileri, http://inettr.
org.tr/inetconf9/bildiri/89.pdf , Erişim Tarihi:27.03.2013.
Bakırtaş, H. ve Tekinşen, A. (2006). E-Ticaretin Girişimcilik Üzerindeki
Etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:16,
Sayfa:125-138.
Bozkurt, V. (2000). Elektronik Ticaret, Alfa Yayınları, 1. Baskı.
Cristina, S. (2011). The marketing entrepreneurship and the SMEs
competitiveness, Journal Of Knowledge Management, Economics And
Information Technology, Volume:1, Issue No:2.
Demiroğlu, Y. (2007). Firma Davranışı Olarak Girişimcilik, Dokuz Eylül
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
Durukan, T. (2006). Dünden Bugüne Girişimcilik ve 21. Yüzyılda
Girişimciliğin Önemi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, ½, Aralık,
Sayfa:25-37.
Erbaşlar, G. ve Dokur, Ş. (2012). Elektronik Ticaret E-Ticaret, Nobel
Yayıncılık, Geliştirilmiş 2. Basım, İstanbul.
Gültekin, S. (2007). Küresel Rekabet Ortamında Türkiye’nin Dış Ticarette
Verimlilik ve Rekabet Gücü, Markatek 2007, Marka Kalite ve Teknoloji
Yönetimi Sempozyumu bildiriler Kitabı, 18-19 Mayıs, Gaziantep.
Kara, M. ve Coşkun, A. (2012). E-Dış Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm
Önerileri : Gıda Sektörü Örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, Sayı:33, Ağustos, Sayfa:183-192.
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Journal of Academic Researches and Studies
Yıl 5 - Sayı 8 – Mayıs 2013 / Volume 5 - Number 8 – May 2013
________________________________________________________________________________________
61
Kırcova, İ. (2010) Dünyada ve Türkiye’de E-İhracat Uygulamaları, İstanbul
Ticaret Odası Yayınları, Yayın No:2010-19.
Littunen, H. (2000) Entrepreneurship and the Characteristics of the
Entrepreneurial Personality, International Journal of Entrepreneuria/
Behavior &Research, Volume: 6, No:6, pp:295-299.
Marangoz, M. (2011). Girişimciler İçin Sınırsız Ticaret: E-Ticaret, Girişimcilik
ve Kalkınma Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, Sayfa:181-201.
Marangoz, M. (2012). Girişimcilik, Beta Yayınları, İstanbul.
Morrıson, Alison (2000). Entrepreneurship: What Triggers It?, International
Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, V:6, No: 2, pp.59-
71.
Özcan, M. (2000). Uluslararası Pazarlama, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
Robbins S. P., Bergman R., Stagg, I. ve Coulter M. (2003). Management, Third
Edition, Prentice Hall, China.
WTO and Electronic Commerce: Issues for World Trade, A Microsoft White
Paper, September, 1999,
http://www.microsoft.com/issues/essays/1999/11-15wto-b.mspx, (Erişim
Tarihi:27.03.2013).
www.bilgiyönetimi.org/cm/pages, (Erişim Tarihi: 20.03.2013)
www.microsoft.com, 1999, (Erişim Tarihi: 15.03.2013

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com