Buradasınız

FİNANSAL PERFORMANS İLE KURUMSAL YÖNETİM NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST ÜZERİNE BİR UYGULAMA

RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL PERFORMANCE AND CORPORATE GOVERNANCE SCORES: APPLICATION IN BIST

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The research contains 18 companies that are quoted to Borsa Istanbul (BIST) and the data obtained from those companies’ financial statements between 2009 and 2011. In order to evaluate financial performances of those companies that are also included in corporate governance index, 9 criteria has been chosen according to the system structure and TOPSIS - multi-criteria decision analysis method has been applied. The main purpose of this research is to order the companies, by using TOPSIS method results and comparing this result with corporate governance scores. In the research, the chosen companies’ financial performance results has been determined and analyzed with corporate governance score perspective. As the analysis results; it is found that, rankings which has been acquired from performance score and corporate governance score doesn’t move accordingly. Besides this results shows that the quality of corporate governance of the companies doesn’t have an influence on financial performance.
Abstract (Original Language): 
Araştırma, 2009-2011 döneminde Borsa İstanbul (BIST)’da faaliyet gösteren 18 şirket ve bu şirketlere ait mali tablolardan elde edilen verileri içermektedir. Araştırmada, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan şirketlerin incelenen dönem itibariyle finansal performanslarının ölçümü için sistemin yapısına uygun olarak 9 kriter esas alınmış ve TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi kullanılmıştır. TOPSIS yöntemi kullanılarak firmaların finansal performans puanlarına ulaşmak ve elde edilen başarı puanları ile kurumsal yönetim notlarını karşılaştırmak suretiyle şirketleri performanslarına göre sıralamak amaçlanmıştır. Araştırmada incelenen şirketlerin 2009-2011 dönemine ait finansal performansları belirlenmiş ve elde edilen performans sonuçları kurumsal yönetim notları kapsamında değerlendirilerek analiz edilmiştir. Analiz sonucunda şirketlerin finansal performanslarına göre belirlenen sıralamaları ile kurumsal yönetim notları esas alınarak oluşturulan endeks sıralamalarının aynı yönde hareket etmediği belirlenmiştir. Ayrıca şirketlerin finansal performanslarının kurumsal yönetim notları ile pozitif yönde hareket etmediği ve şirketlerin kurumsal yönetim kalitelerinin finansal performanslarına tam olarak yansımadığı ortaya çıkarılmıştır.
100
117

REFERENCES

References: 

Akyüz, Y.; Bozdoğan, T. ve Hantekin, E. (2011). TOPSIS Yöntemiyle Finansal
Performansın Değerlendirilmesi Ve Bir Uygulama, Afyon Kocatepe
Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C: X III, S: I.
Black, B. S.; Jang, H. ve Kim, W. (2003). Does Corporate Governance Effect Firm
Value: Evidence From Korea, European Corporate Governance Institute
Finance Working Paper.
Bülbül, S. ve Köse, A. (2009).Türk Gıda Şirketlerinin Finansal Performansının
Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi, 10.Ekonometri
ve İstatistik Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Çonkar, M. K.; Elitaş, C. ve Atar, G. (2011). İMKB Kurumsal Yönetim
Endeksi’ndeki Firmaların Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi İle
Ölçümü ve Kurumsal Yönetim Notu İle Analizi, İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi Mecmuası, Cilt:61, Sayı:1.
Demireli, E. (2010). TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye’deki
Kamu Bankaları Üzerine Bir Uygulama, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi,
Cilt:5, Sayı:1.
Deng, H.; Yeh, C.-H. ve Willis, R. J., (2000). Inter-Company Comparison Using
Modified TOPSIS With Objective Weights, Computers & Operations
Research, Vol: 27, No:10, p. 963-973.
Drobetz, W.; Schillhofer, A. ve Zimmermann, H. (2003). Corporate Governance
and Firm Performance: Evidence from Germany, http://www.cofar.unimainz.
de/dgf2003/paper/paper146.pdf (Erişim Tarihi 12.06.2012).
Dumanoğlu, S. (2010). İMKB’de İşlem Gören Çimento Şirketlerinin Mali
Performanslarının TOPSIS Yöntemi İle Değerlendirilmesi, Marmara
üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: XXIX, Sayı: II.
Dumanoğlu, S. ve Ergül, N. (2010). İMKB’de İşlem Gören Teknoloji Şirketlerinin
Mali Performans Ölçümü, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 48.
Eleren, A. ve Karagül, M. (2008). 1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans
Değerlendirmesi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:15 Sayı:1.
Feng, C.-M. ve Wang, R.-T. (2000). Performance Evaluation for Airlines Including
the Consideration of Financial Ratios, Journal of Air Transport Management.
Gupta, P.; Kennedy, D. B. ve Weaver, S. C. (2009). Corporate Governance and
Firm Value: Evidence From Canadian Capital Markets, Corporate
Ownership & Control, Volume: 6, Issue: 3.
Hermalin, B. E., (2008). Firm Value and Corporate Governance: Does the Former
Determine the Latter?, Berkeley University Working Paper.
Kaya, A. ve Gülhan, Ü. (2010). Küresel Finansal Krizin İşletmelerin Etkinlik ve
Performans Düzeylerine Etkileri: 2008 Finansal Kriz Örneği, İstanbul
Üniversitesiİktisat FakültesiEkonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı:11.
Korkmaz, M. (2012).Orman İşletmelerinde İktisadilik Düzeyinin TOPSIS Yöntemi
İle Analizi, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Sayı:13.
Kyereboah-Coleman, A. (2007). Corporate Governance and Firm Performance in
Africa: Dynamic Panel Data Analysis, International Conference on
Corporate Governance in Emerging Markets.
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Journal of AcademicResearches and Studies
Yıl 5 - Sayı 9 – Kasım 2013 / Volume 5 - Number 9 – November 2013
________________________________________________________________________________________
117
Luo, Y. (2005). Corporate Governance And Accountability In Multinational
Enterprises: Concepts And Agenda, Journal of International Management,
Vol:11, p.2.
Maher, M. ve Andersson, T. (1999). Corporate Governance: Effect on Firm
Performance and Economic Growth, OECD.
Sakarya, Ş.; Kutukız, D. ve Ülker, Y. (2012). Küresel Finansal Krizler Sonrası
Kurumsal Yönetim Alanındaki Gelişmeler: İMKB Kurumsal Yönetim
Endeksi (İMKB XKURY) Bazında Bir İnceleme, Turgut Özal Uluslararası
Ekonomi ve Siyaset Kongresi II, ss.236-237.
Sloan, R. G., (2001). Financial Accounting And Corporate Governance: A
Discussion, Journal of Accounting and Economics, Vol. 32, p.2.
Soba, M.; Akcanlı, F. ve Erem, I. (2012). İMKB’ye Kayıtlı Seçilmiş İşletmelere
Yönelik Etkinlik Ölçümü ve Performans Değerlendirmesi: Veri Zarflama
Analizi ve TOPSIS Uygulaması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Sayı:27.
Ustasüleyman, T. (2009). Bankacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin
Değerlendirilmesi: AHS-TOPSIS Yöntemi, Bankacılar Dergisi, Sayı: 69, ss.
33-43
Uygurtürk, H. ve Korkmaz, T. (2012). Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli
Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri
Üzerine Bir Uygulama, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi,
Ekim 2012, 7(2).
Yayar, R. ve Baykara, H. V. (2012).TOPSIS Yöntemi ile Katılım Bankalarının
Etkinliği ve Verimliliği Üzerine Bir Uygulama, Business and Economics
Research Journal, Vol: 3, No: 4.
Yılmaz Türkmen, S. ve Çağıl, G. (2012). İMKB’ye Kote Bilişim Sektörü
Şirketlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi İle
Değerlendirilmesi, Maliye Finans Yazıları, 26(95), ss. 59–78.
Yurdakul, M. ve İç, Y. T. (2003). Türk Otomotiv Firmalarının Performans Ölçümü
ve Analizine Yönelik TOPSIS Yöntemini Kullanan Bir Örnek Çalışma,
Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, No:1.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com