Buradasınız

SİYASİ PARTİLERDE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ VE DİSİPLİN ALGISI: TÜRKİYE

THE PERCEPTION OF IN-PARTY DEMOCRACY AND DISCIPLINE IN POLITICAL PARTIES: TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Political parties which is the indispensable factor of democracy are institution that have continuous organization to aim sharing or having the power. The matter of coming to power and integration with society of political parties are in regard to their leader and manager’s mentality and applications. At the same time, the mentality of member and voter and organization structure are main factor of democratic thought in political parties. Inparty democracy is a complicated notion and the thought and implementation of in-party democracy is different at every political parties.In-party democracy contributes the establishment of democratic thought and increasing the participation at the process of decision.The perception of party discipline is seen as loyalty to party leader and administration. Party discipline is continuously admitted and obeyed the decision of party administration by party members. It is an implementation of several sanctions to no obedience members. In this study, it is aimed to reveal the factors which affect to the perception of inparty democracy and party discipline, offered suggestions in regard to improve the in-party democracy. To this end, the concept of democracy, party discipline and in-party democracy are studied.
Abstract (Original Language): 
Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partiler, bir program etrafında toplanarak siyasi iktidarı elde etme ya da paylaşma amacını güden, sürekli örgüte sahip kuruluşlardır. Siyasi partilerin toplumla bütünleşme ve iktidara gelme sorunu liderinin ve yöneticilerin düşünce yapısı ve uygulamalarıyla ilgilidir. Aynı zamanda üye ve seçmeninin düşünce yapısı ile teşkilat yapısının oluşumu siyasi partilerde demokrasi anlayışına hakim olan unsurlardır. Parti içi demokrasi karmaşık bir kavramdır ve parti içi demokrasi anlayışı ve uygulaması siyasi partilere göre değişiklik göstermektedir. Parti içi demokrasi partide demokratik bir yönetimin kurulmasına ve karar sürecinde katılımın artmasına katkı sağlar. Siyasi partilerde parti disiplini algısı parti liderine ve yönetime bağlılığın bir göstergesi olarak görülmektedir. Parti disiplini parti yönetiminin kararlarının parti üyeleri tarafından sürekli kabul edilmesi, itaat edilmesidir. İtaat etmeyenlere çeşitli yaptırımların uygulanmasıdır. Bu çalışmada siyasi partilerde parti içi demokrasi ve disiplin algısına etki eden etmenlerin ortaya konulması ve parti içi demokrasinin geliştirilmesi ile ilgili önerilerin sunulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda demokrasi, parti disiplini, parti içi demokrasi kavramları incelenmiştir.

REFERENCES

References: 

Anayasa. (1982), http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf, (Erişim
Tarihi: 12.05.2013)
Ak Parti. (2001), “Ak Parti Tüzük” http://www.akparti.org.tr/site/akparti/partituzugu#
bolum_, (Erişim Tarihi: 30.04.2013)
Çapoğlu. G. (1997), Türkiye’deki Siyasi Parti Yapılanması, Yeni Türkiye Dergisi,
Ankara, Yıl:3, Sayı: 13
CHP. (2012), “CHP Tüzük” http://www.chp.org.tr/wpcontent/
uploads/2012/05/CHP-Tuzuk.pdf, (Erişim Tarihi: 30.04.2013)
Dahl, R,A. (2001). Demokrasi Üstüne,(Çev.: Betül Kadıoğlu). Ankara, Phoenix
Yayınları.
Duverger, M. (1986), Siyasal Partiler, (Çev.: Ergun. Özbudun). İstanbul, Bilgi
Yayınevi.
Erdoğan, M. (2004). Anayasal Demokrasi, Ankara, Siyasal Kitabevi.
Gökçe, A. F. (2013). Siyasal Partilerde Lider ve Yönetim Değişimleri, Gaziantep,
Ada Kitabevi.
Gözler, K. (2012). Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Yayınları.
Heywood, A. (2007). Siyaset, (Çev.: Bekir Berat Özipek). Ankara, Adres Yayınları
Kapani, M. (1993). Kamu Hürriyetleri, Ankara, Yetkin Yayınları.
Kapani, M. (2008). Politika Bilimine Giriş, Ankara, Bilgi Yayınevi.
Kışlalı, A. T. (2008). Siyaset Bilimi, Ankara, İmge Kitabevi.
Kuş, H. (2010). Türkiye’de Siyasi Partilerin Gelişimi ve 1980 Sonrası Sağ
Partilerde Parti İçi Demokrasi Sorunu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Mutlu, O. (2008). 1982 Anayasası ve Siyasi Partiler Kanunu’na Göre Parti İçi
Demokrasi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özbudun, E. (1974). Siyasal Partiler, Ankara, Sevinç Matbaası.
Sağlam, F. (1999). Siyasi Partiler Hukukunun Güncel Sorunları, İstanbul, Beta
Yayınları.
Sarıbay, A.Y. (2000). Global Bir Bakışla Politik Sosyoloji, İstanbul, Alfa
Yayınları.
Siyasi Partiler Kanunu. (1983a). “Çeşitli Hükümler”
http://www.anayasa.gen.tr/2820sk.htm, (Erişim Tarihi: 05.05.2013)
Siyasi Partiler Kanunu. (1983b). “Genel Esaslar”
http://www.anayasa.gen.tr/2820sk.htm, (Erişim Tarihi: 30.04.2013)
Teziç, E. (1976). 100 Soruda Siyasal Partiler, Partilerin Hukuki Rejimi ve
Türkiye’de
Partiler, İstanbul, Gerçek Yayınevi.
Tunaya, Z. T. (1975). Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, İstanbul, İstanbul
Yayınevi.
Tuncay, S. (1996). Parti İçi Demokrasi ve Türkiye, Ankara, Gündoğan Yayınları.
Yanık, M. (2002). Parti İçi Demokrasi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com