Buradasınız

İNSAN KAYNAKLARININ İNSAN SERMAYESİNE DÖNÜŞÜMÜ: BİR LİTERATÜR TARAMASI

TRANSFORMING HUMAN RESOURCES INTO HUMAN CAPITAL: A SCAN OF THE LITERATURE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Human resources that have the meaning of productive skills that embodied in workers and accumulation of knowledge are tangible in nature. The goal of human resource management is to increase the productivity of organization by motivating employees to meet the strategic goals of the organization. Human capital refers to the tangible and intangible aspects of human resources. Because the motivation of human resources through different ways will increase the efficiency, this situation causes a multiplier effect of win-win goal for employers and employees and also this causes an increase in market value of both staff and organization. An organization that achieves success in increase of productivity by motivating employees will be taking an important step in obtaining human capital that can provide competitive advantage and it also will be having the advantage of sustain the continuity of this human capital.
Abstract (Original Language): 
İnsan kaynakları, örgüt çalışanlarında somutlaşan üretken beceriler ve bilginin stoklanması anlamına gelmektedir. İnsan kaynakları yönetiminin amacı, çalışanları örgütün stratejik hedeflerini karşılamak için motive ederek örgütün verimliliğini sağlamaktır. İnsan sermayesi ise, insan kaynaklarının maddi ve maddi olmayan yönünü ifade eder. İnsan kaynaklarının çeşitli yollarla motive edilmesi verimliliği artıracağından bu durum işverenler ve çalışanlar için bir kazan-kazan hedefinin çarpan etkisi yapmasına ve personel ile beraber örgütün piyasa değerinin artmasına neden olur. İnsan kaynaklarını motive ederek çalışan verimliliğini arttırabilen bir işletme, rekabet avantajı oluşturabilecek insan sermayesini kazanma ve bu sermayenin devamlılığını sürdürebilme noktasında önemli bir adım atmış olacaktır.

REFERENCES

References: 

Açıkalın, A. (1994), Çağdaş Örgütlerde İnsan Kaynağının (Personel) Yönetimi,
Ankara, PEGEM Yayını No: 7, s. 3
Akal Z. (1996), İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, Çok Yönlü
Performans Göstergeleri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, No: 473,
Ankara, s. 35- 36
Argon, T. ve Eren, A. (2002). İnsan kaynakları yönetimi, Ankara, Nobel Yayın
Dağıtım, 2004, s.17.
Arıkboğa, Ş. F. (2003) Entelektüel Sermaye, Derin Yayınları, İstanbul, .
Atamanalp C., Karcıoğlu, R., Orhan S. (2001), Maliyet Muhasebesi, Aktif
Yayınları, Erzurum, s. 140
Barney, J. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage,
Journal of Management,17, s. 99- 120
Barney,J. (1995), Looking Inside for Competitive Advantage, Academy of
Management Executive, 9, 4, s. 49- 61
Becker, G. S. (1962). Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis,
Journal of Political Economy,70, 9-49.
Becker, G.S. (1964), Human CApital, New York, Columbia University Press
Bingöl D.(1998), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,
İstanbul, s. 8
Bontis, N. (2001). Human Capital Study. Acceture, IICR and Saratoga Institute
internal written report, 35pp, McMaster University, Canada.
Büyükuslu, A. R. (1998), "Türkiye'de İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimine
Kritik Bir Yaklaşım", MESS Mercek Dergisi, Ekim
Collier, A.T. (1968), Business Leadership and a Creative Society, Harvard
Business Review Classic, Jan- Feb.
Cook, M. (1994), Personnel Selection and Productivit, John Wiley & Sons
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Journal of Academic Researches and Studies
Yıl 6 - Sayı 10 – Mayıs 2014 / Volume 6 - Number 10 – May 2014
Devanna, M. A., Formbrum, C., Tichy, N. and Warren, L. ( 1982), Strategic
Planning and Human Resource, Human Resource Management, 21(1)
Edvinsson L, Malone M. (1997), Intellectual Capital, Harper Collins Pub.,
USA, s. 34.
Fındıkçı, İ., İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa, İstanbul, 1999, s.13
Finkelstein, S. & Humbrick, D. (1996), Strategic Leadership, St. Paul, West
Görmüş, A.Ş., (2009), Entelektüel Sermaye ve İnsan Kaynakları Yönetiminin
Artan Önemi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X I,S I)
Harnel, G. & Prahalad, C.K. ( 1990), The Core Competence of the Corporation,
Harvard Business Review, s. 79- 91
Hiltrop, J.M. (1996), The Impact of Human Resource Management on
Organization Performance: Theory and Research, European Management
Journal, 14 (96), s. 31- 48
Johansoon, U., Martensson, M., Skoog, M. (1999). Measuring and managing
intangibles/eleven swedish qualitative exploratory case studies,
International Symposium: Measuring and Reporting Intellectual Capital,
Amsterdam, Holland, June 9-10.
Kinney T. (1999), “Knowledge Management, Intellectual Capital and Adult
Learning”, Adult Learning, Vol:10, Issue:2, s.1.
Kreitner, R. (2006), Management, Houghton Mifflin,
Legge K. (1995), Human Resource Management, Rhetoric Reality and Hidden
Agendas in Human Resource Management: A Critical Text Edited By
John Stırey, Routledge
Lepak, D. P. & Snell, S.A. ( 1999), The Human Resource Architecture: Towars
a Theory of Human Capital Allocation Development, Academy of
Management Review, 24 (1), s. 31- 48
Luthans, E. (2007), Organizational Behavior, McGraw- Hill
Mercer (2003), “The CFO’s Perfesctive” Capital Management, Retrieved
March, 1, s. 2004
Miller, M., DuPont, B., Fera, V., Jeffrey, R., Mahon, B., Payer, B., Starr, A.,
(1999). Measuring and reporting intellectual capital – from a diverse
canadian industry perspective, International Symposium: Measuring and
Reporting Intellectual Capital, Amsterdam, Holland, June 9-10.
Motivasyon ve İş Yaşamına Etkileri forum.teknikvideo.com/.../motivasyonyasamina-
etkileri-t372.html 20 Nisan 2011
Pennings, J. M., & Witteloostuijn, A. (1998), Human Capital, Social Capital
and Firm Dissolution, Academy Management Journal, 41 ( 4), 425- 440
Porter, M. & Jenkins G. (1996), Competitiveness and Human Resource,
Management Policies, Journal of General Management, 22 (2)
Prokopenko, J. (1995), Verimlilik Yönetimi, Uygulamalı El Kitabı, Milli
Prodüktivite Merkezi Yayınları, No: 476, Ankara, , s. 15- 16, Çevirenler:
Olcay Baykal, Nevda Atalay, Erdemir Fidan
Rao, T.V. (1996), Human Resource Development- Experiences, Intervention,
Strategies, SAGE Publicetions
Robbins, H. ve Finley, M. (1995). Why Teams Don’t Work. United States of
America: Peterson’s/Pacesetter Books.
Robbins, S. (1978), Personnel The Management of Human Resource, Prentice-
Hall Inc.
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Journal of Academic Researches and Studies
Yıl 6 - Sayı 10 – Mayıs 2014 / Volume 6 - Number 10 – May 2014
Stewart, A. T. (1997), Entellektüel Sermaye Çev: Nurettin Hlhüseyni, Mess
Yayınları, İstanbul.
Storey, J., Sisson, K. (1993), Managing Human Resources and Industrial
Relations, Open University Press, s. 1
Sweetland S.R. (1996), Human Capital Theory, Foundationss of a Field of
Inquiry, Review of Educational Research, 66 (3), s. 341- 359
Şamiloğlu, Famil. Entelektüel Sermaye. Gazi Kitabevi. Ankara, 2002
Tunç, M. (1998). Kalkınmada İnsan Sermayesi: İç Getiri Oranı Yaklaşımı ve
Türkiye Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 13 (1), 83-106.
Ulrich, D. & Lake, D. (1991), Organizational Capability: Creating Competitive
Advantage, Academy of Management Executive, 5(1), s. 77- 92
Üstünel, B. (1997), Ekonominin Temelleri, Yedinci Bası, Ankara, Alfa
Yayınevi, s. 52
Viargues, J.L., (1999), Manager Les Hammes, Manuel de la Gestion des
Ressources Humaines a I’usage des Operationnels, Editions
d’Organisation, Paris, s. 88, (Çev. Z. Sabuncuoğlu)
Wright P.M. & McMahon, G.C. (1992), Theoretical Perspectives for Strategic
Human Resource Management, Journal of Management, 18 (2), s. 295-
320

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com