Buradasınız

SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİNİN YEREL KALKINMA BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (BAYBURT İLİ ÖRNEĞİ)

THE ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SOCIODEMOGRAPHIC ATTRIBUTES AND THE ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF LEVEL OF THE LOCALDEVELOPMENT (EXAMPLE OF BAYBURT)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In today's world, the entrepreneurship is one of the issues to be focus on carefully. Both the entrepreneurship is an indispensable part of the social and economic life, and at same time it is an important factor determining the development level of the societies. By taking into consideration these reasons, the first purpose of this study is to determine the entrepreneurial characteristics of the trades sector who is the important actor of both social and economic life of Bayburt. The second purpose of study is to whether the characteristics of the trades show significant differences according to the socio-demographic attributes. Thus it had been made an overall assessment about the level of the local development of Bayburt and it had been developed the advances for raising the current level of the local development by accomplish these purposes. According to the research results; the level of entrepreneurship of Bayburt is moderate. At the result of Anova and t analyzes were performed to socio-demographic attributes, there are significantly differences between the gender and the tolerance for ambiguity, the marital status and risk taking, and the educational level and risk taking and the need of success. There are no significantly differences between the age and the level of income and the entrepreneurial characteristics.
Abstract (Original Language): 
Günümüzün dünyasında girişimcilik, üzerinde dikkatle durulması gereken konulardan biridir. Girişimcilik, hem sosyal, hem de ekonomik hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır ve aynı zamanda toplumların kalkınma düzeylerini belirleyen önemli bir faktördür. Bu nedenleri göz önünde bulundurarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmadaki ilk amacımız, pilot bölge olarak seçtiğimiz Bayburt ilinin hem sosyal, hem de ekonomik hayatında önemli bir aktör olan esnaf kesiminin girişimcilik özelliklerini belirlemektir. Çalışmadaki ikinci amacımız ise, esnafın girişimcilik özelliklerinin, sosyo-demografik özelliklere (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi) göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Böylece bu iki amacı gerçekleştirmek suretiyle Bayburt ilinin yerel kalkınma düzeyi ile ilgili genel bir değerlendirme yapılmış ve mevcut yerel kalkınma düzeyinin yükseltilmesi için bazı öneriler geliştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Bayburt esnafının girişimcilik düzeyi orta seviyededir. Sosyo-demografik özelliklere göre yapılan Anovave t analizleri sonucunda ise, cinsiyet ile belirsizliğe tolerans, medeni durum ile risk alma ve eğitim düzeyi ile risk alma ve başarma ihtiyacı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Yaş ve gelir düzeyi ile hiçbir girişimcilik özelliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

AKGÜL, A. ve ÇEVİK, O. (2003).İstatistiksel Analiz Teknikleri SPSS'teİşletme Yönetimi
Uygulamaları, Ankara: Emek Ofset. AKŞİT, G. (2003). "Farklı Kültürlerde Girişimcilik Niyeti ve Üniversite Öğrencilerine
Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma", Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, s.82.
AUDRETSCH, D. B. and THURIK, R. (2001).LinkingEntrepreneurshiptoGrowth, OECD Science,TechnologyandIndustry,WorkingPapers 2001/2.
AVŞAR, M. (2007). "Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması, Çukurova Üniversitesi'nde Bir Uygulama", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.89.
AYKAN, E. (2002). "Girişimcilik ve Girişimcilerin Liderlik Davranışları (Kayseri'de Bir Uygulama)". Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.168.
AYTAÇ, O. ve İLHAN, S. (2007). "Girişimcilik ve Girişimci Kültür: Sosyolojik Bir Perspektif", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 18, s.101-120.
BAYSAL, C. ve TEKARSLAN, E. (1996). Davranış Bilimleri, 2. Baskı, İstanbul: Avcıol
Basım Yayın.
BOMSA, N. andLEVIE, J. (2009).Global EntrepreneurshipMonitor,Executive Report. BOZKURT, Ö. (2007). "Girişimcilik Eğiliminde Kişilik Özelliklerinin Önemi" , Girişimcilik
ve Kalkınma Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, s.93-111. BÖRÜ, D. (2006). "Girişimcilik Eğilimi Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğrencileri
Üzerine Bir Araştırma" ,İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayın No.733. BRICE, J. (2002). "The Role of PersonalDimensionandOccupationalPreferences on The
Formation of Entrepreneur Intention", UnpublishedDoctorateDissertation,
Department of Management and Information Systems, MississippiStateUniversity,
p.1-469.
BURNS, P. (2001). Entrepreneurshipand Small Business, First Edition,London: Palgrave Macmillan.
BUTTRICK, S. C. andMORAN, J. P.(2005). "Russia'sMissing Link? SocialCapital, EntrepreneurialismandEconomicPerformance in Post-CommunistRussia", Communistand Post-CommunistStudies, Vol.38, Issue:3, p.357-368.
KAYNAKLAR
12
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 38 Eylül - Ekim 2013
Uluslararası
Hakeml
i Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
CHELARIU, C., BRASCHAR, T.G., OSMONBEKOV, T. and ZAIT, A. (2008).
"Entrepreneurial Propensity in a TransitionEconomy: Exploring Micro-Level andMeso-Level Cultural Antecedents", Journal of Business&Industrial Marketing, Vol. 23, No: 6, p.405-415. COULTER M. (2001).Enterpreneurship in Action, New Jersey: PrenticeHallInc. CRANT, J.M. (1996). "TheProactivePersonalityScale As a Predictor of Entrepreneurship
Intention",Journal of Small Business Management, Vol. 34, No: 3, p. 42-49. CUERVO, A. (2005)."IndividualandEnvironmentalDederminants of Entrepreneurship",
International Entrepreneurshipand Management Journal, Vol. 1, No: 3, p.293-311. DEMARTINO R. andBARBATO, R. (2003). "DifferencesBetweenWomanAnd Men Mba
Entrepreneurs",Journal Of Business Venturing, Vol.18, No: 6, p.815-832. EMSEN, Ö. (2001). "Genç Nesilde Mesleki Eğilimler ve Girişimcilik: Ampirik Bir Çalışma",
MPM Verimlilik Dergisi. Sayı:1, s.153-176.
ERDEM, F. (2001). "Girişimcilerde Risk Alma Eğilimi Ve Belirsizliğe Tolerans İlişkisine
Kültürel Yaklaşım", Akdeniz İİBF. Dergisi, Cilt:1, Sayı: 2, s.43-61. EREN, E. (2001).Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul:Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ.
GİRGİNER, N. ve UÇKUN, N. (2004). " İşletmecilik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açıları: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama" , III. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve
Yönetim Kongresi, Eskişehir, s.783-795. GÖZEK, S. (2006). "Girişimci Adayının Özellikleri, Girişimcilik Eğilimleri ve Girişimci Adaylarına Sağlanan Destekler" , Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.72 GUPTA, V., MACMILLAN, I. C. andSURIE, G. (2004). "EntrepreneurialLeadership: DevelopingandMeasuring A Cross-CulturalConstruct" , Journal Of Business Venturing, Vol. 19, No: 2, p.241-260. HILL, C. W. L. (2005). International Business, International Edition, Boston: Mcgraw-Hill CompaniesInc.
JOHNSON, D. (2001). "What is InnovationandEntrepreneurship? LessonsforLarger Organizations", Industrial Commercial Training, Vol: 33, No: 4, p.135-140.
JOHNSSON, R. C. B. (2005).Entrepreneurshipand Self-Finance, Sweden, January 2.
KARABULUT, A. T. (2009)."Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini Ve Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma" , Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 1, s.331-356. KAO, J. (1989).Entrepreneurship, CreativityandOrganization, New Jersey:PrenticeHall Inc.
KURILOFF, A. H., HEMPHILL, J. M. andCLOUD, D.(1993).StartingandManaging The
Small Business, Third Edition, USA: McGraw-HillInc. LANDSTRÖM, H. (2005).PioneersInEntrepreneurshipAnd Small Business Research, New York: SpringerScience.
LUMPKIN, G. T.,Dess, G. G. (2001), "LinkingTwoDimensions of Entrepreneurial
OrientationtoFirmPerformance: TheModerating Role of Environment andIndustry Life Cyle", Journal of Business Venturing, Vol. 16(5), pp. 429 451. MUZAFFAR, H. (2011). "Dinamik Çevrede Girişimci Odaklılık, Dinamik Kabiliyetler ve İşletme Performansı Arasındaki İlişki" , Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, s.229
NAKTİYOK, A. (2004). İç Girişimcilik, İstanbul:Beta Yayınları.
13
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 38 Eylül - Ekim 2013
Uluslararası
Hakeml
i Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
ÖZDEN, K., TEMURLENK, M. S. ve BAŞAR, S. (2008). "Girişimcilik Eğilimi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", 2. Uluslararası GirişimcilikKongresi, 7-10 Mayıs, Bişkek.
PAKSOY, S. ve AYDOĞDU, M. H. (2010). "Bölgesel Kalkınmada Girişimciliğin Geliştirilmesi: GAP-GİDEM Örnekleri" , Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt: 5, Sayı:1, s.113-134.
2011/2303
Sayıl
ı Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete, Sayı: 28088.
YILDIZ, B.E.,SİVRİ, U. ve BERBER, M.(2010)."Türkiye'de İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması" ,Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Bildiriler
Kitabı.07-09 Ekim, Yozgat, s. 693-705.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com