Buradasınız

İLKOKUL 4. SINIF MÜZİK ÇALIŞMA KİTABI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİ AÇISINDAN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF ELEMENTARY SCHOOL 4TH GRADE MUSIC WORKBOOK AND TEACHERS' GUIDE BOOKS BY THE OPINIONS OF THE CANDIDATES OF CLASSROOM TEACHERS' FROM THE PERSPECTIVE OF ABILITY OF CREATIVE THINKING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Music is the one of the factors which helps the person to express himself. Research indicates that music has an important role in the developmental stages of the children. From the early childhood, the music education contributes to the increase of success in many different areas for children. That's why the music education books which serve this area are needed to be capable of serving to the goals of education. The goal of this research is to analyze the 4th grade music workbook and teachers' guide books from the perspective of ability of creative thinking with the candidates of classroom teachers. The research shows the contribution of the interrelated usage of the music workbook and teachers' guide books and its importance for the future candidates of classroom teachers. The research is conducted to 240 candidates of classroom teachers as part of the music education class and the results are evaluated based on the qualitative research procedure.
Abstract (Original Language): 
Müzik kişinin kendini ifade etmesini sağlayan etmenlerden biridir. Müziğin çocuklardaki gelişim aşamalarında önemli bir rolü olduğu araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. Erken çocukluk eğitiminden itibaren alınan müzik eğitimi çocuğun farklı alanlardaki başarısının artmasına katkıda bulunmaktadır. Bu alana hizmet eden ders araçlarından olan müzik ders kitaplarının da amaca hizmet eder biçimde hazırlanması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, 2012¬2013 öğretim yılında müzik eğitimi alan 4. dönem sınıf öğretmeni adayları tarafından İlkokul 4. Sınıf Müzik Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarının yaratıcı düşünmeyi geliştirmesi açısından analiz edilerek incelenmesidir. Müzik çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının bağlantılı kullanımını ilerinin öğretmen adayları için ne kadar önemli olduğunun da ortaya konması açısından önemlidir. Araştırma 240 sınıf öğretmen adayları ile yapılan müzik öğretimi dersi kapsamında uygulanmış ve sonuçlar nitel araştırma yöntemi temel alınarak değerlendirilmiştir.

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, K.Ü., (2002). Aktif Öğrenme, Eğitim Dünyası Yayınları, s. 137, İzmir.
Aslan, A.E.U., (2002), Örgütte Kişisel
Gelişim, Nobel Yayıncılık, s.327, Ankara.
Kılıç, A., Seven, S., (2002). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, Pegem Yayıncılık, s.35, 2. Baskı, Ankara.
Özden,Y (1997). Öğrenme ve Öğretme, Pegem Yayıncılık, Ankara.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 43 Mayıs - Haziran 2014 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN JEL KOD: 120*** ID.-456 K.-435 http://www. akademikbakis. org Telman, N., (1998). Etkin Öğrenme Yaşar, N., Çelik, M., Şendağ, B.A.,
Yöntemleri, Epsilon Yayıncılık, (2012).Müzik İlköğretim 4-5
s. 12,İstanbul Öğretmen Kılavuz Kitabı, Devlet
Kitapları, 1. Baskı, Ankara

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com