Buradasınız

TÜRKİYE'DE KENTLEŞME SÜRECİNDE ÇÖKÜNTÜ BÖLGESİ VE SUÇ İLİŞKİSİ: HACIBAYRAM MAHALLESİ ÖRNEĞİ

The Process of Urbanization in Slum Areas and Crime Relation in Turkey:Sample Of Hacıbayram Neigbourhood

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
In the urbanization process of Turkey; one of the major problems emerging from changes, on human attitudes and behavior over time, resulting from slum areas caused by urban migration, unplanned and irregular urbanization is the phenomenon of crime. Crime is still being one of the leading problems and is still keeping the importance in daily lives for the rural areas. The places which are no longer in use could be the suitable places where the crimes occur. And also those places may lead those who tend to participate in crimes because of their suitable environment to do so. In this study, Hacibayram neighborhood, Ankara, showing the feature of being slum area and becoming an urban poor living space over time was studied. In the context of crime rates, How it has become a venue that hosts crime and criminals was verified. Next, the relationship between crime and space, impact of space on crime were attempted to identify with samples.
Abstract (Original Language): 
Türkiye'de kentleşme sürecinde, kent içi göç ve çarpık ve düzensiz kentleşme sebebiyle oluşan çöküntü bölgelerinin, zaman içerisinde insan tutum ve davranışları üzerinde meydana getirdiği değişimler sonucu ortaya çıkan temel sorunlardan birisi de suç olgusudur. Suç, kentlerimizin güncel ve önemli sorunları arasında yer almakta ve günümüzde de önemini büyük ölçüde korumaktadır. Çöküntü bölgeleri, mekânsal özellikleri bakımından suç işlemeye elverişli olabilmekte ve mekânın sağladığı kolaylıkların da etkisiyle suç işleme oranlarının yüksek olduğu ve suç işlemeye meyilli insanların toplandıkları mekânlar haline gelebilmektedir. Bu çalışmada, eski kent merkezinde bulunan ve çöküntü bölgesi olma özelliği gösteren, zaman içerisinde kent yoksullarının yaşam alanı haline gelmiş Ankara ili Hacıbayram mahallesinin, suç oranları bağlamında, nasıl suç ve suçluların barındığı bir mekan haline geldiği konusu ortaya konularak suçun mekanla olan ilişkisi ve mekanın suça etkisi örneklerle tespit edilmeye çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

Ataç, E. (2008), Kent, Güvenlik ve Güvenli Kent Planlaması: Bursa Örneği,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Ataç, E. ve Gürbüz, D. (2009), "Kentsel Mekanda Gelişen Suça Müdahale Etmede
Disiplinlerarası Güvenlik Politikaları", Polis Bilimleri Dergisi, c:11, s:1, sf:25-45.
Ayhan, İ., Çubukçu, K. M. (2007), "Suç ve Kent İlişkisine Ampirik Bakış", Süleyman
Demirel Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Dergisi, s:3, sf: 30-55.
Brantingham, P. L. ve Brantingham, P. J. (1995), "Mapping Crime for Analiytic
Purposes: Location Questions, Counts and Rates", European Journal on Criminal Policy and
Research, sf:264-288.
Bohm, R.M. (1997), A Perimer on Crime And Delinquency, USA:Wadsworth Pub.
Byrne, J., R. Sampson. (ed.) (1986), The Social Ecology of Crime, NY: Springer-Verlag Pub.
Dönmezer, S. (1986), "Hızlı Şehirleşme ile Suç ve Adalet Sistemi İlişkileri", Hızlı
Şehirleşmenin Yarattığı Ekonomik ve Sosyal Sorunlar, İstanbul: SİSAV.
Gökçe, B. (2004), Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Ankara:
Savaş Yay.
Güler, A. (1997), "Doğu-Güneydoğu Anadolu ve Göç, Doğu Aşiretlerinde Göç
Olgusu ve Bunun Sebepleri", Toplum ve Göç, II. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara: DİE
Yay.
14
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 47 Ocak - Şubat 2015
Uluslararası
Hakeml
i Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X
İktisa
t ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org
Gürbüz,D. 2009 "Çöküntü Bölgesi ve Suç: Ankara'da Hacıbayram Mahallesi Örneği", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı.
Işık, O. ve Pınarcıoğlu, M. (2002), Nöbetleşe Yoksulluk, İstanbul: İletişim Yay.
Keleş, R. (2004), Kentleşme Politikası, Ankara: İmge Kitabevi.
Kızmaz, Z. (2005), "Sosyolojik Suç Kuramlarının, Suç Olgusunu Açıklama Potansiyelleri Üzerine Bir Değerlendirme", Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, c:29, sf:149-174.
Köknel, Ö. (1996), Bireysel ve Toplumsal Şiddet, İstanbul: Altın Kitaplar.
Ocaklıoğlu, B. (1982), "Hızlı Şehirleşmenin Kamusal Mal ve Hizmetler Açısından Değerlendirilmesi", Hızlı Şehirleşmenin Yarattığı Ekonomik ve Sosyal Sorunlar, İstanbul:
SİSAV.
Tekeli, İ. (1982), Türkiye'de Kentleşme Yazıları, Ankara: Turhan Kitabevi. Vito, G. F. ve Holmes, R. M. (1994), Criminology, Theory Research and Policy, Belmont, California: International Thomson Pub.
15

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com