Buradasınız

ÇEVİK ÜRETİM SİSTEMİNİN HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ: DÜZEY 2 TR72 BÖLGESEL KALKINMA AJANSI ( KAYSERİ, SİVAS VE YOZGAT) ÖRNEĞİ

APPLICABILITY OF AGILE MANUFACTURING SYSTEM IN READY -MADE CLOTHING ENTERPRICES: REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OF LEVEL 2 TR72 (KAYSERİ, SİVAS AND YOZGAT) EXAMPLE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study aims to present applicability of agile manufacturing system to ready-made clothing enterprises by determining their ownership of ready-made clothing enterprises of agile manufacturing system, agility levels and predispositions. The universe of this research is formed from ready-made clothing enterprises and the sampling is constitued from twenty eight enterprises still in business in Kayseri, Sivas and Yozgat within the frame of Level 2 TR72 Regional Development Agency. The results of survey application were transferred to SPSS (15.0) package programme and the findings were presented as frequency and percentage value in tables. It is concluded that the number of employees, their duration of presence and capital power were insufficient in ready-made clothing enterprises in the provinces where the research is applied. Howeve; although the majority of these enterprises are micro-enterprises they see the quality of the product as an element of competition element and in this direction it is observed that these enterprices have computer-aid manufacturing software to minimize probable problems.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, hazır giyim işletmelerinin çevik üretim sisteminin temel prensiplerine sahipliği, çeviklik düzeyleri ve yatkınlıklarını belirlenmeye çalışarak, çevik üretim sisteminin hazır giyim işletmelerinde uygulanabilirliğini ortaya koymayı amaçlar. Araştırmanın evrenini hazır giyim işletmeleri, örneklemini ise Düzey 2 TR72 Bölgesel Kalkınma Ajansı çerçevesinde Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde faaliyet gösteren 28 adet hazır giyim işletmesi oluşturmaktadır. Anket uygulaması sonucunda elde edilen veriler SPSS (15.0) paket programına aktarılarak, bulgular tablolarda frekans ve yüzde değeri olarak verilmiştir. Araştırma sonucunda, araştırmanın yapıldığı illerde faaliyet gösteren hazır giyim işletmelerindeki çalışan sayılarının, sektörde bulunma sürelerinin ve sermaye güçlerinin yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. Fakat araştırmaya konu olan hazır giyim işletmelerinin çoğunluğunun mikro işletme olmasına karşın, rekabet öğesi olarak ürün kalitesini gördükleri ve bu doğrultuda üretimde yaşanabilecek sıkıntıları minimize etmede kolaylık sağlayan bilgisayar destekli üretim programlarına sahip oldukları görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Acar, N.(1996). Üretim planlaması yöntem ve uygulamaları.(5.baskı). Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Yayın No: 280
Arslan, O. (2007). 21.yy. üretim anlayışı: çevik üretim. Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, 3, 57-70
Baki, B. (2003). 21.yüzyılın üretim paradigması: çevik üretim. İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 17(1-2),291-305.
Çetin, O. & Altuğ, N.(2005, 25-27 Kasım). Çevik üretim. V.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 301-306
Christopher, M. & Denis, R.T. (2000). Supply chain migration from lean and functional to agile and customised. Suppy Chain Management:An International Journal,5(4),206-213
Demirhan, D. (2002). İşletmlerde stratejik bilgi sistemleri yönetimi ve rekabet üstünlüğü elde edilmesindeki rolü. Ege Akademik Bakış Dergisi,2(2),117-124
Gunesakaran, A. (1999). Agile manufacturing: A framework for research and development. International Journal Of Production Economics, 62,87-105
Güngör, F. & Paçal, K. Çevik üretimin kobi'lerde uygulanabilirliği. Web:www.tedem.com.tr/makaleler.htm adresinden 24.08.2010 tarihinde alınmıştır
Kidd,P.T.
(1994)
. Agile manufacturing:forging new frontiers.England-Wokingham: Addison-Wesley
Kişoğlu,S.,Çakar,G.,Çileroğlu,B.,Bayraktar,F. & Pamuk,B. (2004). Üretim planlaması.(1. baskı). İstanbul: YA-PA Yayıncılık
Kobu,B.(2006).Üretim yönetimi. (13.baskı).İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş
Maskell, B. (2001). The age of agile manufacturing. Supply Chain Management: An International Journal,6(1),5-11
Özbek,Z. (2008). KOBİ'lerin Türk ekonomisine etkileri. Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Dışişleri Bakanlığı Yayınları, Sayı: XXXI, 49-57
Özel İhtisas Komisyonu Raporu (2007). Tekstil, deri ve giyim sanayi. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)
245
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 47 Ocak - Şubat 2015 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http ://www. akademikbakis. org
Özparlak, H.M. (2003). Yalın üretim-çevik üretim farkları ve çevik şirkete geçişin yönetilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
Perçin,S., & Ustasüleyman,T. (2009,15-17 Ekim). Analitik ağ süreci yaklaşımıyla çevik üretim sistemlerinin seçimi.9.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir,211-
217
Sharifi,H.
&
Zhang,Z.
(1999)
. A methodology for achieving agility in manufacturing organisations:An introduction. International Journal of Production Economics,62,7-22
Stevenson,J.W. (2002). Operations management (Eight edition).Irvin: McGraw-Hill
Türedi,
H.A
. (2004). Çevik üretim ve imalat sektöründe çeviklik analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon
Üreten,
S
. (2006). Üretim /İşlemler yönetimi: stratejik kararlar ve karar modelleri.(5. baskı).Ankara: Gazi Kitabevi.
Womack,J.P,Jones,D.T. & Roos,D. (1993).
Dünyayı değiştiren makina (çev. Otomotiv Sanayi Derneği).Otomotiv Sanayi Derneği, İstanbul.(Eserin orijinali 1990'da yayımlandı)
Yusuf,Y. Y., Sarhadi, M.
&
Gunasekaran,A.
(1999)
. Agile manufacturing:The drivers, concepts and attributes. International Journal Of Production Economics, 62,33-43
Yüksel, H.(2004). 21.yüzyılın üretim felsefesi: Çevik üretim. Mercek Dergisi, MESS Yayınları, 35
Yüksel, Ö. & Murat, G. (2001). Sanal örgütlenmeler: enformasyon teknolojilerinin işletmelerin örgüt yapısına ve rekabet gücüne yansıması. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,3(3),111-124
Zerenler, M. (2007,2-4 April). Information technology and business performance in
agil
e manufacturings amprical study in textile industy. 4th International Conference on Information Technology: New Generations, Las Vegas, Nevada, USA, 543 - 549
246

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com