Buradasınız

TÜRKİYE'DE ÖZEL SEKTÖR İŞLETME KREDİLERİNİN BELİRLEYİCİLERİ

THE DETERMINANTS OF PRIVATE SECTOR CREDIT IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Economic activity and interest rates as the determinants of private sector business loans are selected in the this article. Bank loans are affected by economic conditions affecting consumption and investment demand. The interest rates are significantly affect the business of financing costs. In addition, the firms' expectations for the future are expected to affect the volume of bank loans. In this context, in this study examines the relationships between the private sector business loan amount, loan interest rates, industrial production index and the real sector confidence index using montly data for the 2003: 1-2012: 12 period. A regression model is established for this purpose. First, the series of unit root tests are conducted and then examined the correlation and causality between variables. It is concluded that private sector business loans are sensitive to the variations in the interest rates and economic activity in the regression model. On the contrary, real sector confidence index is not to have a statistically significant effect in explaining the variation in private sector business loans.
Abstract (Original Language): 
Makalede özel sektör işletme kredilerinin belirleyicileri olarak ekonomik faaliyet ve faiz oranları seçilmektedir. Banka kredileri, tüketim ve yatırım talebini etkileyen ekonomik koşullardan etkilenmektedir. Faiz oranları ise işletmelerin finansman maliyetini önemli düzeyde etkilemektedir. Buna ilaveten, işletmelerin geleceğe ilişkin beklentilerinin banka kredi hacmini etkileyeceği düşünülmektedir. Bu kapsamda, 2003:1¬2012:12 dönemine ait aylık veriler kullanılarak ticari bankaların özel sektör işletmelerine verdikleri kredi miktarı ile, kredi faiz oranları, sanayi üretim endeksi ve reel kesim güven endeksi arasındaki ilişkiler analiz edilmektedir. Bu amaçla bir regresyon modeli kurulmaktadır. İlk olarak serilerin birim kök testleri yapılmakta ve değişkenler arasındaki korelasyon ve nedensellik ilişkisine bakılmaktadır. Regresyon analizinde özel sektör işletme kredilerinin faiz oranı ve ekonomik faaliyetteki değişmelere duyarlı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Buna karşın, reel kesim güven endeksi, özel sektör işletme kredilerindeki değişimi açıklamada istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip değildir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Bernanke, B.
&
Gertler, M.
(1995)
. Inside the Black Box: The Credit Channel of Policy Transmission. NBER Working Paper, No: 5146
Bernanke, B. & Gertler, M. (1989). Agency Costs, Net Worth and Business Fluctuations American Economic Review, 79(1), s.14-31
Blejer, M. İ. & Khan, M. S. (1984). Goverment Policy and Private Investment in Developing Countries. IMF Staff Papers, 31(2), s. 379-403
Cazla,
A.
, Gartner, C. & Sousa, J. (2001). Modelling the Demand for Loans to The Private Sector in the Euro Area. European Central Bank Working Paper Series, No:55
Dickey, D. A. & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive
Series with a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), s. 427-431.
296
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 47 Ocak - Şubat 2015 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org
Friedman, B. & Kuttner, K. (1993). Economic Activity and the Short-term Credit
Markets: An Analysis of Prices and Quantities. Brookings Papers on Economic Activity, 1993(2), s.193-283.
Grene,
J
. & Villanueva, D. (1991). Private Investment in Developing Countries: An Empirical Analysis. IMF Staff Papers, 38(1)
Hofmann, B. (2001). The Determinants of Private Sector Credit in Industrialised Countries: Do Property Prices Matter?. Bank For International Settlements (BIS) Working
Paper, No: 108.
Kashyap, A. K; Stein, J. C. & Wilcox, D. W. (1993). Monetary Policy and Credit Conditions: Evidence from the Composition of External Finance. American Economic Review, 83(1), s. 8-98
Kara, H; Küçük, H. & v.d. (2013). Türkiye İçin Makul Kredi Büyüme Oranı Ne Omalı? T.C.Merkez Bankası Ekonomi Notları, Sayı 2013-03
Kiyotaki, N. & More, J. (1997). Credit Cycles. Journal of Political Economy, 105(2),
s. 211-248
Oshikoya, T. W. (1994). Macroeconomic Determinants of Domestic Private Investment. Economic Developments and Cultural Change, 42(3), s. 573-596
Phillips, P. C. B. & Peron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression. Biometrika, 75(2), s. 335-346
Serven, L. & Solimano, A. (1992). Private Investment and Macroeconomic Adjustment: A Survey. The World Bank Research Observer, 7(1), 11-30
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Reel kesim güven endeksine ilişkin yöntemsel Açıklama. http://www.tcmb.gov.tr/ikt-yonelim/RKGE-YontemselAciklama.pdf, erişim Tarihi: 15 Mayıs 2013
297

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com