Buradasınız

DUYARLILIK VE KARŞILIKLILIK TESTİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

THE SENSITIVITY AND SYNCHRONY TEST: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is to adapt temperament assessment battery developed by Gonzalez, Gartstein, Carranza ve Rothbart in 2001 into Turkish and to analyze the tests in terms of credibility and validity. For susceptibility subtest 70 mothers and infants, for reciprocality subtest 29 mothers and infants participated in the research in areas where various Family Health Centers provide service in Malatya centrum. It is observed in confirmatory factor analysis that the tests are concordant with the original form.Internal consistency coefficient for the susceptibility test was between .48 and .77, coefficient of concordance among the observers was.81. internal consistency coefficient for the reciprocality test was between .33 and .61 and the coefficient of concordance among observers was .93.According to these results it can be said that tests are are valid and reliable tools of surveying.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Gonzalez, Gartstein, Carranza ve Rothbart tarafından 2001 yılında geliştirilen Mizaç Değerlendirme Bataryası'na ait Duyarlılık ve Karşılıklılık alt testlerini Türkçeye uyarlamak ve testlerin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmaya Malatya il merkezinde çeşitli Aile Sağlığı Merkezlerinin hizmet verdiği bölgelerde bulunan Duyarlılık alt testi için 70 anne ve bebek; Karşılıklılık alt testi için 29 anne ve bebek katılmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizinde testlerin orijinal formla uyumlu olduğu görülmüştür. DT'nin iç tutarlılık katsayıları .48 ile .77 arasında, gözlemciler arası uyum katsayısı .81; KT'nin iç tutarlılık katsayıları .33 ile .61 arasında, gözlemciler arası uyum katsayısı ise .93 bulunmuştur. Bu sonuçlara göre testlerin geçerli ve güvenilir birer ölçme aracı olduğu söylenebilir.

REFERENCES

References: 

1-
Atay
, M. (2011). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 2. Ankara: Kök Yayıncılık.
2- Bee,
H
. ve Boyd, D. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi. (Çeviri: Gündüz Okhan). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
3- Bernard, K., Meade, EB. ve Dozier, M. (2013). Parental Synchrony and Nurturance as Targets in an Attachment
4- Brenner, G. ve Slater, A. (2004). Theories of Infant Delopment. Blackwell Publishing, USA.
5-
Büyüköztürk
, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
6-
Büyüköztürk
, Ş. (2004). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
7-
Büyüköztürk
, Ş., Kılıççakmak, E., Akgün, Ö.A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
8- Chow, V. (2004). Parenting and Family Support. UCLA Center Families and Communities.
9-
Diken
, İ. H. (2012). Erken Çocukluk Döneminde Dil Becerilerini Geliştirme. Ankara: Maya Akademi Yayıncılık.
10- Feldman, R., Eidelman, A. I., ve Rotenberg, N. (2004). Parenting Stress, Infant Emotion Regulation, Maternal Sensitivity and the Cognitive Development of Triplets: A Model for Parent and Child Influences in a Unique Ecology. Child Development, 75(6), 1774-1791.
11- Fiese, B. H. (1987). Mother - Infant Interaction and Symbolic Play in 15-24 Month Olds: A Contextual Analyses. Chicago Illinois University, CHICAGO.
29
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı:
4
8 Mart - Nisan 2015
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
12- Gander,
M
. J. ve Gardiner, H. W. (2010). Çocuk ve Ergen Gelişimi. (Çeviri: Bekir Onur). Ankara: İmge Yayıncılık.
13- Gartstein, M.A., Crawford, J., Robertson, C.D. (2008). Early Markers of Language and Attention: Mutual Contributions and the Impact of Parent-Infant Interactions. Child Psychiatry Hum Dev. 39: 9-26.
14-
Gözüm
, S. ve Aksayan, S. (2002). Kültürlerarası Ölçek Uyarlaması için Rehber II: Psikometri Özellikler ve Kültürlerarası Karşılaştırma. Araştırma Geliştirme Dergisi,
4(2): 9-20.
15- James D C. (2001). Perinatal Nursing: Postpartum Care eds. Simpson K R. Creehan P A. Newyork.
16- Karacan, E. (1998).
Yaşamı
n İlk Bir Yılında Anne-Bebek Etkileşimi ve Bebeklerde Dil Gelişimi. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Uzmanlık Tezi.
17- Karasar, N. (2002). Bilimsel
Araştırm
a Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. (7.baskı), 97.
18- Kemppinen K. (2007). Early Maternal Sensitivity Continity and Releated Risk Factors. Departman of Child Psychiatry University of Kuopio and Kuopio Universty Hospital Department of Pediatrics University of Oulu. Doctoral Dissertation Kuopio.
19- Kennell J.H., Klaus, M.H. (1998). Bonding: Recent Observations That Alter Perinatal Care, Pediatrics in Review, 19(1): 4-12.
20- Koşaner, S. (1987). 0-6 Aylık İlk Bebekler. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
21-
Küçükahmet
, L. (2009). Program Geliştirme ve Öğretim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
22- Lickenbrock, D. M. (2010). Examining Infant Attachment Security with Mothers and Fathers: An Ecological Systems Perspective. Doctoral Thesis. Notre Dame University,
INDIANA.
23-
Özvarış
, Ş (2001). Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme. Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Ankara.
24-
Paktun
a Keskin, S. (2013). Anneye Güvenli Bağlanma. İstanbul: Boyut Yayıncılık.
25- Savaşır, I. (1994). Ölçek Uyarlamasındaki Bazı Sorunlar Ve Çözüm Yolları. Türk
Psikoloji Dergisi. 33 (9), 27-32.
26- Şimşek, N. (2012). Anne-Baba Çocuk İlişkisi ve Eğitim Yaklaşımı. Ankara: Akçağ Yayıncılık.
27- Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve Spss ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
28- Trawick-Swith, J. (2013). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (Çok Kültürlü Bir Bakış Açısı).(Çeviri: Akman, B.) Ankara: Nobel Yayıncılık.
29- Yavuzer, H., Köknel, Ö., Kulaksızoğlu, A., Ayhan, H., Dodurgalı, A. ve Ekşi, H. (2011). Çocuk ve Ergen Eğitiminde Anne Baba Tutumları. İstanbul: Timaş Yayınları.
30- Yeh, Y.C. (2004). The Interactive Influences of Three Ecological Systems on R-D Employees' Technological Creativity. Creativity Research Journal, 16 (1), 11-15.
31- Yılmaz, H. ve Sünbül, A. M. (2003). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Mikro Yayıncılık.
32-
Yörükoğlu
, A. (2011). Çocuk Ruh Sağlığı. İstanbul: Özgür Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com