Buradasınız

ABD’NİN TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİNE BAKIŞI TÜRKİYE-ABD-AB GÜVENLİK VE SAVUNMA İLİŞKİLERİ

THE USA’S VIEW ON TURKEY’S EUROPEAN UNION MEMBERSHIP SECURITY AND DEFENCE RELATIONS BETWEEN TURKEY-THE USATHE EU

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
The USA’s support for Turkey, which is on the European Union path, has showed itself not only as “intense diplomacy from behind a curtain” but also as incessant opposition against Turkey’s isolation from defence organizations like European Security and Defence Identity (ESDI), North Atlantic Treaty Organization (NATO) and West European Union (WEU). While the European Union aims to stand on its own feet in Common Foreign and Security Policy (CFSP), in case of Turkey’s EU membership there will be a “transatlantic connection” on the orbit of the USA-England-Turkey in the EU. Without doubt it makes EU anxious as they are trying to create an “European Rapid Reaction Force” (ERRF) which is independent from NATO. Taking into consideration the idea that there is a silent and secret rivalry between the EU and the USA in the present; the USA wish to see Turkey as a “Trojan horse” together with England in the EU.
Abstract (Original Language): 
ABD'nin AB yolundaki Türkiye'ye verdiği destek yalnızca "perde arkası yoğun diplomasi" yoluyla gerçekleştirilmemiş, ABD aynı zamanda NATO, Batı Avrupa Birliği (BAB) ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK) gibi savunma ilişkileri konusunda da Türkiye'nin dışlanmaması için çaba sarfetmiştir. Avrupa Birliği, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) konusunda kendi ayakları üzerinde durmanın hesabını yaparken, Türkiye'nin AB üyeliği gerçekleşirse, AB içinde ABD-İngiltere-Türkiye ekseninde bir "transatlantik bağ" kurulacaktır. Kuşkusuz bu durum NATO'dan bağımsız bir "Acil Müdahale Gücü" (Rapid Reaction Force) oluşturmak isteyen Avrupa Birliği’ni kaygılandırmaktadır. Günümüzde ABD ve AB arasında sessiz ve gizliden gizliye bir mücadele yaşanmakta olduğu düşünülecek olursa, ABD yönetimi, İngiltere'nin yanında Türkiye'yi de AB içinde bir "Truva atı" olarak görmek istemektedir.

REFERENCES

References: 

Kitaplar
• ARI, Tayyar (2002), Uluslararası İlişkiler Teorileri, İstanbul: Alfa Yay.
• .....................(2004), Geçmişten Günümüze Orta Doğu Siyaset, Savaş ve Diplomasi,
İstanbul: Alfa Yay.
• BAÇ, Meltem Müftüler (2001), Türkiye ve Avrupa Birliği Soğuk Savaş Sonrası
İlişkiler, İstanbul: Alfa Yay.
• BALBAY, Mustafa (2004), Irak Bataklığında Türk-Amerikan İlişkileri, İstanbul:
Cumhuriyet Yay.
• BERKES, Niyazi (2004), Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: Yapı Kredi Yay.
• BOZKURT, Veysel (2001), Avrupa Birliği ve Türkiye, Bursa: Uludağ Üniv.
Güçlendirme Vakfı Yay.
• BRZEZİNSKİ, Zbigniew (1998), Büyük Satranç Tahtası, İstanbul: Sabah Yay.
• CANBOLAT, İbrahim (2003), Savaş ve Barış Arasında Dünya, İstanbul: Alfa Yay.
• .............................(2003), Almanya ve Dış Politikası, İstanbul: Alfa Yay.
• CHASE, Robert, HILL, Emily ve KENNEDY, Paul (2000), Eksen Ülkeler: Gelişen
Dünya’da ABD Politikasının Genel Hatları, Belkıs Dişbudak (çev.), İstanbul: Sabah
Yay.
• COŞKUN, Hikmet (2004), Avrupa’nın Geleceğinde Türkiye’nin Önemi ve NATO
İttifakı, İstanbul: IQ Kültür-Sanat Yay.
• ESLEN, Nejat (2005), Küresel Hamleler Anahtar Stratejiler, İstanbul: Truva Yay.
• FULLER, Graham ve IAN Lesser (1996), Kuşatılanlar: İslam ve Batı’nın Jeopolitiği,
Özkan Arıkan (çev.), İstanbul: Sabah Yay.
• GARTEN, Jeffry (1994), Soğuk Barış, İstanbul: Sarmal Yay.
• MANİSALI, Erol (2001), Yürmibirinci Yüzyılda Küresel Kıskaç: Küreselleşme Ulus
Devlet ve Türkiye, İstanbul: Otopsi Yay.
• ORAN, Baskın (2003), Türk Dış Politikası, İstanbul: İletişim Yay.
• ÖYMEN, Onur (1999), Türkiye’nin Gücü, İstanbul: Doğan Yay.
• SAID, Edward (1982), Oryantalizm, N. Uzel (çev.), İstanbul: Pınar Yay.
• TÜRK, Hakan (1998), Asrın Operasyonu Paket Kenya’da Kapatıldı, İstanbul: Atlantik
Yay.
• TÜSİAD ABD Temsilciliği Değerlendirme Raporu (Ocak 2003), Türk Amerikan
İlişkilerine Bakış: Ana Temalar ve Güncel Gelişmeler.
• ÜLGER, İrfan Kaya (2005), Avrupa Birliği’nin ABC’si, Ankara: Sinemis Yay.
• YILDIZ, Yavuz Gökalp (2001), Stratejik Vizyon Arayışları ve Türkiye, İstanbul: Der
Yay.
Makaleler
• AKGÜL, Deniz Altınbaş, “Fransa’da Türkiye’nin AB Üyeliğine Bakış”, Avrasya
Dosyası, Yaz 2004, Cilt:10, Sayı:2.
• AKGÜN Birol, “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Geleceği”, Radikal 2 Eki, 3
Temmuz 2005.
• AYDOĞAN, Metin, “Avrupa Birliği’ni Kim Niçin İstiyor”,
http://ab.kemalist.org/modules.php?name=Article=26.
• BAL, İdris, “Bölgesel Güvenlik ve Türkiye’nin Stratejik Önemi”,
http://www.polakd.edu.tr/baskanlık/indeks.php?id=7.
• CAŞIN, Mesut Hakkı ve DEDEOĞLU Beril, “Yeni Avrupa Güvenlik Kimliğinde
Stratejik Arayışlar”, Avrasya Dosyası, Cilt: 5, Sayı: 4.
• ÇEÇEN, Anıl, “Avrupa Türkiye’yi Neden Almaz? Ya da Önce Uyut Sonra Unut”,
Stratejik Analiz, Temmuz 2003.
• ÇONGAR, Yasemin, “Tamirat Başladı”, Milliyet, 24 Haziran 2004.
• ERHAN, Çağrı (2003), “ABD ve NATO’yla İlişkiler”, Baskın Oran (ed.), Türk Dış
Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay.
• EROL, Mehmet Seyfettin, “Türkiye’nin AB Sürecinde Avrasya Politikası”, Avrasya
Dosyası, Yaz 2004, Cilt: 10, Sayı: 2.
• FENDOĞLU, Tahsin (2002), “Güvenlik Boyutu Bağlamında AGİT”, Türkiye’nin
Güvenliği Sempozyumu Elazığ 17-19 Ekim 2001 Bildiri Kitabı, Orhan Kılıç ve
Mehmet Çevik (der.), Elazığ: Ceren Yay.
• GÜLDOĞAN, Evren, “İttifak’ın 50. Yılında Türkiye-NATO İlişkileri”,
http://www.milliyet.com.tr/ozel/nato/evren.htm.
• HALE, William ve AVCI, Gamze (2002), “Türkiye ve Avrupa Birliği: Üyeliğe Doğru
Uzanan Yol”, Barry Rubin ve Kemal Kirişçi (der.) Günümüzde Türkiye’nin Dış
Politikası, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yay.
• KAYA, Ayhan, “Avrupa Birliği, Avrupalılık ve Avrupa Türkleri”,
http://www.turkiyeavrupavakfi.com/haber-detay20asp?=223.
• KHALİLZAD, Zalmay (2001), “Türk-Batı İlişkileri İçin Stratejik Bir Plan”,
Z.Khalilzad, lan O. Lesser ve F. Stephen Larrabe, Türk-Batı İlişkilerinin
Geleceği:Stratejik Bir Plana Doğru, Işık Kuşçu (çev.), Ankara: ASAM Yay.
• NEUMANN, Iver, “Avrupa Kimliği, AB Genişlemesi ve Entegrasyon Dışlama
Bağlantısı”, İsa Afacan (çev.), Avrasya Dosyası, Kış 1999, Cilt: 5, Sayı: 4.
• ÖZDAĞ, Ümit, “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Jeopolitik Bir İncelemesi”,
http://ab.kemalist.org/modules.php?name=Name=Article=18.
• PEARSON, Robert W., “A Vision of the Turkish-Us Partnership”, http://www.usembankara.
org.tr/ambassadr/pea.htm.
• SCHLESINGER, Arthur M., “America and the World”,
http://www.ciaonet.org/oljourfrm.html.
• SEZGİNER, Murat, “AB’ye Üyelik Süreci ve Türk Milli Siyasetinde Çöküşe Doğru”,
Avrasya Dosyası, Yaz 2004, Cilt: 10, Sayı: 2.
• TURGUT, Reşat (2001), “AGSK’deki Gelişmeler”, AGSK, AB ve NATO İlişkilerinin
Geleceği Sempozyum Bildirileri, İstanbul: Hak Yay.
• UZGEL, İlhan (2003), “ABD ve NATO’yla İlişkiler”, Baskın Oran (ed.), Türk Dış
Politikası, Cilt II, İstanbul: İletişim Yay.
• VALASEK, Thomas, “Genişlemenin Anlamı”
http://www.nato.int/docu/rewiev/2004/issue/turkish.htm.
• VAN HAM, Peter, “Europe’s Common Defence Policy: Implications for the
Transatlantic Relationship”, Security Dialague, Cilt: 31, No: 2, Haziran 2000.
• WALLERSTEIN, Immanuel, “Avrupa Birliği Neyi Değiştirebilir?”
http://ab.kemalist.org/modules.php?Article=12.
• YURDUSEV, Esin (1997), “Avrupa Kimliğinin Oluşumu ve Türk Kimliği”, Atilla
Eralp (haz.), Türkiye ve Avrupa, Ankara: İmge Yay.
Gazeteler
• Cumhuriyet, 3 Aralık 2002
• Elefterotipia, 22 Kasım 2005
• Financial Times, 5 Ekim 2005
• Independent, 5 Ekim 2005
• Le Monde, 8 Kasım 2002
• Milliyet, 3 Aralık 2001

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com