Buradasınız

ERGENLERDE GÖRÜLEN ZORBALIK EĞİLİMİNİN BİLİŞSEL ÇARPITMALAR VE FONKSİYONEL OLMAYAN TUTUMLARLA İLİŞKİSİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is examining relations between bullying behavior with Cognitive Distortions and Dysfunctional Attitude. The work group of the study consists of 300 High School students (6 Woman, 6 Men). The “Bullying Measurement Scale”, the “Cognitive Distortions Scale” and Dysfunctional Attitude scale were used for data collection tools in this study. The data’s were analyzed by SPSS packet program. The analyses were done by using the Independent t Test, the Pearson Correlation Coefficient. According to research result, there were significant differences between Bullying Behaviors and Cognitive Distortions (t= -4.24, p<.05). In addition, there were significant differences between gender and Bullying Behaviors (t= -4.73, p<.05). Obtained results were discussed within the framework of related literature and recommendations about these subjects for both policymakers and researchers were made.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, ergenlerin Zorbalık Eğilimleri ile Bilişsel Çarpıtmalar ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlar arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu amaçla araştırmanın çalışma grubu 300 (kız= 149, erkek=151) lise öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ergenlerin zorbalık eğilimini ölçmek amacıyla ‘Zorbalık Eğilimi Ölçeği’, ergenlerin bilişsel çarpıtma düzeylerini ölçmek amacıyla ‘İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği’ ve ‘Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği’ kullanılmıştır. Veriler SPSS 13.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz, ölçeklerden elde edilen verilerin Bağımsız t Testi ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı istatistiksel işlemleri yapılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Fonksiyonel Olmayan Tutumlarla ergenlerin Zorbalık Eğilimleri arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (t= -4.24, p<.05). Ayrıca cinsiyet ile Zorbalık Eğilimleri arasında da anlamlı ilişki tespit edilmiştir (t= -4.73, p<.05). Araştırmada elde edilen bulgular literatür çerçevesinde tartışılarak gelecekte yapılacak araştırmalara ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

ABELA, J. L. Z. & SULLİVAN, C. (2003). A Test of Beck’s Cognitive Diathesis-
Stress. Theory of Depression in Early Adolescents. Journal of Early Adolescence, 23, (4),
384-404.
ALTINTAŞ, E. ve GÜLTEKİN M. (2005). Psikolojik Danışmanlık Kuramları, Aktüel
Yayınları, İstanbul.
ARIMAN, F. (2007). İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Zorbalık Eğilimleri ile
Okul İlişkileri Algıları Arasında İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
ATKINSON, R. L., ATKİNSON, R. C., SMİTH, E. E., ve NOLEN-HOEKSEMA, S.
(1999). Psikolojiye giriş. (Cev. Y. Alogan,) (12. Baskı). Ankara: Arkadaş Yayınları.Ankara.
BARRIGA, A. Q., LANDAU, J. R., STINSON, J. L., LIAU, A. K & GIBS, J. C.
(2000). Cognitive Distortion And Problem Behaviours in Adolescents. Criminal Justice and
Behaviour, 27, (1), 36-56.
BAYRAKTAR, F. (2006). İlköğretimde Zorbalık ve Kurban Olan Ergenlik Öncesi
Çocuklarda Zorbaların Kurbanların Zorba/kurbanların ve Katılmayan Grubun
Karşılaştırılması, Türk Psikoloji Bülteni, 38, 43-58.
BİLGİN, M. (2001). Üniversite Öğrencilerinde Sosyotropik/Otonomik Kişilik
Özellikleri, Yaşam Olayları ve Depresif Belirtileri. Türk Psikiyatri Dergisi, 12, (4) 273-282.
BOULTEN, M., TRUEMAN, M. & FLEMİNGTON, I. (2002). Associations Between
Secondary School Pupils Definitions of Bullyıng, Attitudes Towards Bulliying: Age and Sex
Differences, Educitonal Studies, 28, (4), 354-369.
CAPUANO, A. M. (2007). Empathy and Cognitive Distortion: Examining Their
Relationship with Aggression in Adolescents, Unpublished Master Thesis, College of Bowling
Green State University.
ÇİVİTÇİ, A. (2007). Ergenlerde Mantıkdışı İnançlar; Sosyodemografik Değişkenlere
Göre Bir İnceleme, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, (2).
DÖLEK, N. (2002). İlk ve Ortaöğretim Okullarındaki Öğrenciler Arasında Zorbaca
Davranışların İncelenmesi ve Zorbalığı Önleme Tutumu Geliştirmek İçin Hazırlanan Bir
Programın Etkisinin Araştırılması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
DUY, B. (2003). Bilişsel-Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın
Yalnızlık ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Üzerine Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi,
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
ELLIS, A. (2009). Akılcı Yaşam Kılavuzu, E. Köroğlu (çev.), Hyb Yayınları, Ankara.
ENGLANDER, E. & MULDOWNEY, A.M. (2007). Just Turn The Darn Thing Off:
Understanding Cyberbullying. Proceedings of Persistently Safe Schools: The 2007 National
Conference on Safe Schools and Communities, 21, 83- 91.
FARRINGTON, D. & SOLLİFE, D. (2006). Exeminning The Relationship Between
Low Empahaty and Bullying, Aggressive Behaivor, 32, 540-550.
GÖKÇAKAN, Z. ve GÖKÇAKAN, N. (2005). Depresyonda Bilişsel Terapi. Mersin
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, (1), 91-101.
GOLEMAN, D. (2007). Duygusal Zekâ, B.S.Yüksel (çev.), Varlık Yayınları, İstanbul.
HAMAMCI, Z. ve BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2003). İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar
Ölçeği: Ölçeğin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerin İncelenmesi, Çukurova Eğitim
Fakültesi, 2, (25), 107-111.
İNAN, Z. H. (2005). Okullarda Çocuklar Arası Zorbalık, M.Ü. Atatürk Eğitim
Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22, 161-170.
KALKAN, N. (2008). Ergenlerde Bilişsel Yapılar ve Sosyal Kaygı Arasındaki
İlişkinin Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Açısından Yorumlanması, Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
KANDEMİR, M. ve Özbay, Y. (2009). Sınıf İçinde Algılanan Empatik Atmosferi ile
Benlik Saygısı Arasındaki Etkileşimin Zorbalıkla İlişkisi, İlköğretim Online, 8, (2), 322-333.
KARASAR, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
KENDALL, P. C. (1994). Sağlıklı Düşünme, S. Türküm (çev.). Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Dergisi, 27, (2), 955-964.
KEYES, J. A. (1991). Cognitive Distortions and Loneliness: Does Changing Negative
Thoughts Affect Loneliness? Doctoral Dissertation, Loyola University of Chicago, 1991.
KILINÇ, H. (2005). Ergenlerin Yalnızlık Düzeyleri ve Kişilerarası İlişkilerle İlgili
Bilişsel Çarpıtmalar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
KOÇ, Z. (2006). Lise Öğrencilerinin Zorbalık Düzeylerin Yordanması Doktora Tezi,
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
KUYUCU, Y. (2007). Boşanmış Ailede Yetişen Ergenlerin Bilişsel Çarpıtmalarıyla
Benlik Değeri Arasındaki İlişki, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
LI, Q. (2006). Cyberbullying in Schools;A Research of Gender Differences. School
Psychology International Copyright, 27, (2), 157–170.
LI, Q. (2007). Bullying in The New Playground: Research into Cyberbullying and
Cyber Victimisation. Australasian Journal of Educational Technology, 23, (4), 435-454.
McDONAGH, A., FRIEDMAN, M.., McHUGO, G., FORD, J., SENGUPTA, A.,
MUESER, AT ALL. (2005). Randomized Trial of Cognitive–Behavioral Therapy for Chronic
Posttraumatic Stress Disorder in Adult Female Survivors of Childhood Sexual Abuse Journal
of Consulting and Clinical Psychology, American Psychological Association, 73, (3), 515–
524.
Mc KAY, M. ve FANNING, P. (2006). Özgüven, F.G.Atay (çev), Arkadaş Yayınevi,
Ankara.
NABUZUKA, D. (2003). Bullying-related Behaivours by Engilsh and Zambion
Pupıls: A Comparıtıve Study, Educatıonal Resevare, 45, (1), 95-109.
OLWEUS, D. (2005). A Useful Evaluation Design, and Effects of The Olweus
Bullying Prevention Program. Psychology, Crime & Law, 11, (4), 389-/402.
ÖZEN D. Ş. (2006). Ergenlerde Akran Zorbalığına Maruz Kalmanın Yaş, Çocuk
Yetiştirme Stilleri ve Benlik İmgesiyle İlişkisi, Türk Psikoloji Dergisi, 21, (58), 77-94.
ÖZGÜVEN H. D. (1999). Psikiyatrik Kriz Vakalarında Hatalı Otomatik Düşünceler
ve Fonksiyonel Olmayan Tutumların Sıklığı. Kriz Dergisi, 7, (2), 9-16.
PİŞKİN, M. (2002). Okul Zorbalığı Tanımı Türleri, İlişkili Olduğu Faktörler ve
Alınabilecek Önlemler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimler Dergisi, 531-562.
RIGBY, K. & SLEE, P.T. (1991). Bullying Among Australian School Children:
Reported Behaviour and Attitudes Toward Victims. The Journal of Social Psychology, 131,
(5), 615- 627.
SAVAŞIR. I. ve ŞAHİN. H. (1997). Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme:
Sık Kullanılan Ölçekler, Türk Psikoloji Derneği Yayınları, Ankara.
SHARRIFF, S. (2005). Cyber-Dilammas in The New Millennium: School Obligations
to Provide Student Safety in a Virtual School Environment. Journal of Education, 40, (3).
SMİTH, P. ANONİADOV, K. & COWİE, H. (2003). İntervetıons to redvce school
bullyıng, Journal of Education, 43, (3), 299-312.
SOLBERG, M.E. & OLWEUS, D. (2003). Prevalence Estimation of School Bullying
With the Olweus Bully/Victim Questionnaire. Aggressive Behaviour, 29, 239–268.
SOLBERG, M. E., OLWEUS, D. & ENDRESEN, I. M. (2007). Bullies and Victims at
School: Are They the Same Pupils? British Journal of Educational Psychology, 77, (2), 441-
464.
TAYLOR, R. J. (2006).An Evaluation of Owning Up; Impact on Perceptions of
Relational Agression, Bullying, and Victimization, Unpublished Doctora Thesis, Department
of Psychology, Hofstra Universtiy, Hemostead.
TÜRKÇAPAR, H. (2008). Bilişsel Terapi, Hyb Yayınları, Ankara.
TÜRKÜM, S. (1996). Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik
Danışmanın Bilişsel Çarpıtmalar ve Kişilerarası Beceriler Üzerine Etkisi, Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
WILBERT, J. R. & RUPERT, P. A. (1986). Dysfunctional Attitudes, Loneliness, and
Depression in College Students. Cognitive Therapy and Research, 10 (1), 71-77.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com