Buradasınız

Liberal Demokrasinin Dönüşümü ya da Post- Marksist Teorinin Zafiyeti: “Radikal Demokrasi Projesinin Eleştirisi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Over the past generation, radical-democratic ideas have reemerged as an important intellectual and political force. This reemergence reflects a combination of skepticism about the regulatory capacities of national governments and concerns about the capacity of conventional democracies to engage the energies of ordinary citizens. Radical Democracy starts from the assumption that the basic principle of liberal democracy – that of the equality and freedom of all citizens – should be the basic principle of progressive politics. Astrictive inequalities, such as gender inequality, race inequality, inequalities in family life, discrimination based on sexuality, religion, etc., are all-incompatible with the basic democratic principles of equality and liberty, and should thereby be resisted in favor of egalitarian relations. This paper is a preliminary attempt to describe the evolution of the political paradigm of Radical Democracy in response to the shortcomings of older paradigms of progressive politics, and discuss the potential effects of Radical Democracy in the society.The paper is to prosecute the critical analysis of the paradigm of Radical Democracy. Radical Democracy and social conflict are covered in that base
Abstract (Original Language): 
Yakın geçmişte radikal demokrasi fikri sosyal kuram, entelektüel ve politik alanda önemli bir tartışma fikri olarak yer aldı. Geleneksel demokrasilerin ve ulusal devletlerin düzenleyici ve otoriter gücüne ilişkin şüpheler, radikal demokrasinin siyaset ve demokrasi platformundaki tartışmalardaki yükselişini anlatan unsurlar oldu. Liberal demokrasi fikrinin basit bir önermesinden doğan radikal fikri- tüm yurttaşların özgürlüğü ve eşitliği fikri- ilerici bir politik görüşü ifade eder. Cinsiyet eşitsizlikleri, etnik kimliklere dayalı eşitsizlikler, aile yaşamındaki eşitsizlikler gibi tüm eşitsizlikler, dinsel, cinsiyete ilişkin ayrımlar, eşitlikçi ilişkiler paralelinde tekrardan düzenlenmelidir. Bu çalışmanın amacı da politik ve sosyal bir değerler dizisi olarak radikal demokrasi fikrini irdelemek, yaklaşımın geleneksel demokrasi kuramıyla farkını ortaya koyup, Radikal Demokrasi yaklaşımının toplumlardaki potansiyel etkisini tartışmaktır. Çalışma temelde Radikal Demokrasi fikrinin bir eleştirisini yapmak üzerine odaklanmıştır. Radikal Demokrasi ve toplumsal çatışma da çalışmada bu bağlamda ele alınan unsurlar olmuştur.

REFERENCES

References: 

Adaklı, G. (2001) “Post-Marksizmin Kuramsal ve Siyasal Açmazları”. Praksis, s.1, Kış 2001,
Ankara.
Arslan, E. (2000) Radikal Demokrasinin Ötesi: Siyasal Metafiziğini Aşmak. (İstanbul:
Mürekkep Yay).
Barrett, Michele (1996) Marx’tan Foucault’ya İdeoloji. Çev. Ahmet Fethi. (İstanbul: Sarmal
Yayınevi)
Becker, U. (1989) “Sınıf Kuramı- Hala Eleştirel Sosyal Bilimsel Çözümlemenin Ekseni mi?”,
The Debate on Classes içinde, Ed. Erik Olin Wright. (Londra: Verso)
Best, Seven ve Kellner, Douglas (1991) Postmodern Theory: “Critical Interrogations”
(London: Macmillan)
Gamble, A. (1987) Class Politics and Radical Democracy. New Left Review, s.164.
Gardiner, Michael (2000) Critiques of Everyday Life: Introduction. (Florence: Routledge).
Geras Norman (1988) Ex-Marxism Without Substance: “Being A Real Reply to Laclau and Mouffe",
New Left Review, s. 166.
Hardt, Michael ve Negri, Antonio (2003) Dionysos'un Emeği: “Devlet Biçiminin Bir Eleştirisi”
(İstanbul: İletişim Yayınları)
Harvey, David (1999). Postmodernliğin Durumu. Çev. Sungur Savran, 2.bs. (İstanbul: Metis
Yayınları)
Hunter, Ailen (1988) "Post-Marxism and the New Social Movements", Theory and Society,
s. 17.
Jameson, Fredric (2000). Kültürel Dönemeç. Çev. Kemal İnal. (Ankara: Dost Yayınları).
Keyman, F. (2000) Türkiye ve Radikal Demokrasi: Geç Modern Zamanlarda Siyaset ve
Demokratik Yönetim. (İstanbul: Alfa Yayınları)
Laclau, E. (1985). İdeoloji ve Politika. Çev. H. Sanca. (İstanbul: Belge Yayınevi)
Laclau, E. (2000). Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme. Çev. E. Başer. (İstanbul. Birikim Yay.)
Laclau, E. ve Mouffe C. (1992) Hegemonya ve Sosyalist Strateji. Çev. Ahmet Kardam-Doğan
Şahiner. (İstanbul: Birikim Yayınları)
Laclau, E. ve Mouffe, C. (b) " Amansız Fakatsız Marksizm Sonrası". Çev. Ahmet Kardam.
Gelecek Dergisi, Sayı 5,1992, s.33–34.
Lefort, Claude (1998) Democracy and Political Theory. (Cambridge: Cambridge University
Pres)
Lenin, V.I. (1977). İşçi Sınıfı ve Köylülük. (Ankara: Sol Yay.)
Mouffe, Chantal (editör) (1992) Radikal Demokrasinin Boyutları: Çokçuluk, Yurttaşlık,
Topluluk. (New York: Verso)
Mouffe, Chantal (1993) The Return of the Political. (London – New York: Verso)
Mouffe, Chantal, “ Radikal Demokrasi: Modern mi? Postmodern mi?”,
Modernite Versus Postmodernite. Der: Mehmet Küçük. (Ankara: Vadi Yayınları)
Murphy John W. (1995) Postmodern Toplumsal Analiz ve Postmodern Eleştiri. Çev.
Hüsamettin Arslan (İstanbul: Eti Yayınları)
Savran G. (1990) “Öz’lerin Reddinden Sınıf Politikasının Reddine”, 11. Tez, Onuncu
Kitap, (İstanbul: Belge-Uluslararası Yayıncılık)
Slater, Don (1997). Consumer Culture and Modernity. (Cambridge: Polity Pres)
Wallerstein, Immanuel (2000) Bildiğimiz Dünyanın Sonu. (İstanbul: Metis Yay).
Wood, E.M. (1992) Sınıftan Kaçış –Yeni ‘Hakiki’ Sosyalistler. Çev. Şükrü Alpagut.
(İstanbul: Akış & Dönem Yayıncılık)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com