Buradasınız

BANKACILIK VE RİSK YÖNETİMİNİN BİR BANKA ÜZERİNDE UYGULANMASI VE SONUÇLARININ HUKUKSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KONUSUNDA UYGULAMALI ÇALIŞMA

AN APPLİED STUDY ABOUT THE APPLİCATİON OF BANKİNG AND RİSK MANAGEMENT ON A BANK AND ASSESSMENT OF RESULTS JURALLY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Crisis experienced in finance sector required an amendment of risk management structure of banks because of economic problems and effects of global crisis in recent years. Because banks are in the finance sector, their structures of management and organization were more sensitized concerning risk management in this period in which the risk is affective. Structuring differences have occurred considerably in structures of personal and commercial banking due to the effects of global crisis which was faced in Turkey and various world countries after the years of 2000 and 2002. The unit which attracted the attention mostly in this structuring is risk management unit. Units and departments of risk management work comprehensively to minimize the extended credits and bank risks. Financial failure and structure of national economy necessitate the reinforcement of risk management system of banks multi-directionally. We carried out a study including operation of risk management units, structures of banks and attitudes and behaviours concerning their credibility in our applied study. The application of study was practised on a bank, which is involved in private banking system, and its employees; results and suggestions were concluded by using statistical analysis methods in line with the acquired data. Likert scale survey was used in application process and as a method and data acquired from these surveys were analyzed with SPSS 15 statistical program.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda yaşanan ekonomik sorunlar ve küresel krizin etkileri nedeniyle, finans sektöründe yaşanan krizler bankaların risk yönetim yapısını düzenlemesini zorunlu hale getirmiştir. Bankaların finans sektörü içinde bulunmaları nedeni ile riskin etkili olduğu bu dönemde yönetim ve organizasyon yapıları risk yönetimi konusunda daha duyarlı hale getirilmiştir. 2000 ve 2002 yıllarından sonra Türkiye ve birçok dünya ülkesinde yaşanan küresel krizin etkileri nedeni ile bireysel ve ticari bankacılık yapılarında önemli derecede yapılanma farklılıkları oluşmuştur. Bu yapılanma içinde en fazla dikkati çeken birim ise risk yönetim birimidir. Risk yönetim birimleri ve departmanları verilen kredilerin ve banka risklerinin en minimize edilmesi yönünde kapsamlı olarak çalışmaktadır. Mali başarısızlıklar ve ülke ekonomisinin yapısı nedeniyle bankaların çok yönlü olarak risk yönetim sistemini güçlendirmelerini zorunlu kılmaktadır. Yaptığımız uygulamalı çalışmada bankaların risk yönetim birimlerinin işleyişi, yapıları, kredibilitelerine yönelik tutum ve çalışmalarını kapsayan çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın uygulamasında özel bankacılık sistemi içinde yer alan bir banka üzerinde ve çalışanlarında uygulama gerçekleştirilmiş olup, elde edilen bulgular doğrultusunda İstatistik analiz yöntemleri kullanılarak sonuç öneri çıkarılmıştır. Uygulama sürecinde ve yönteminde likert ölçekli anket kullanılmış ve bu anketlerden elde edilen veriler SPSS 15 istatistik programı ile analiz edilmiştir.

REFERENCES

References: 

AKGÜÇ, Ö., (1975), “Cumhuriyet Döneminde Bankacılık Alanındaki Gelişmeler”, TBB
Yayınları, No. 71, Konferanslar Serisi, No: 2, Ankara.
ALABAY, M. N., (2008), “CRM Rekabet Stratejisi Olarak Müşteri İlişkileri Yönetimi”, İlke
Yayın Evi Ankara: 75
PARASIZ, İ, P., “Para Banka ve Finansal Piyasalar”, Ezgi Kitap Evi, Bursa 2008 s. 198
AUTHEMAN, A., (1996), “La Banque imperiale ottomane”, Paris: Comitepour 1’Histoire
economique et financiere de la France:
AYSAN, M. A., (2007), “Kurumsal Yönetim ve Risk”, Boyut Yayın Evi İstanbul: 142
DEMİRCİ, G., (2005), “Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü”,
BDDK ARD Çalışma Raporları 2005/8, Ekim,
DOWD, Kevin, Beyond Value At Risk, London: 4
DALLAS, M. F., (2006), “Value and Risk Management”, (Oxford: Blackwell Publishing).
EREN, E., (2008), “İşletme Yönetimi ve Organizasyon”, Ezgi Kitap Evi Bursa: 200 – 201
GÖKÇE, D., (1993), "Faiz Politikalarının Esasları ve Türkiye'de Faiz Politikası
Uygulamaları", İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul: 241
GÜR, T., & TOSUNER, A., (2002), “Para ve Finansal Krizlerinin Öncü Göstergeleri”, HÜ
IIBF Dergisi, Cilt 20, 1
KOZANOĞLU, Hayri , “Uluslararası Bankacılıkta Risk Yönetimi”, (Marmara
Üniversitesi, 1996). Yüksek Lisans Tezi
KILIÇBAY, Ahmet, “Türkiye’de Piyasa Ekonomisi” İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayınları No
509 İstanbul 1985
SHAW, John C. (2003) Corporate Governance and Risk, (New Jersey: John Wiley & Sons).
Temel Bankacılık Bilgileri, Şeker bank Eğitim Yayınları, 2003 Ankara
Türkiye’de Bankacılık 1999, TBB Yayını İstanbul
WİLLİAMS, C. Arthur, Heins, Richard (1989) Risk Management and Insurance, (Singapore:
McGraw – Hill)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com