Buradasınız

ADANA İLİ TOPTAN SEBZE VE MEYVE FİYATLARININ ÇEŞİTLİ FAKTÖRLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the relations among the prices and the amount of some fresh fruits and vegetables, which were presented by Adana city Wholesale Market for Fresh Fruits and Vegetables during the year 2008 were analyzed. 12 products are discussed within the scope of the study and they are vegetables (tomatoes, cucumber, onion, old potatoes), fruits (watermelon, melon, white grapes, peach) and citrus fruits (grapefruit, seed bearing mandarin, lemon, native orange) whose trading volume is the highest within Wholesale Market for Fresh Fruits and Vegetables connected to Adana City Metropolitan Municipality. The amount of fresh fruits-vegetables and citrus fruits included in the study has a proportion of 64% with 300.962.525 kg among 148 different products presented in Wholesale Market in 2008 whose total quantity is 470.259.857 kg and total amount is 146.389.456 TL and they have a proportion of 53% with 78.919.216 TL in amount. The relations between the amount of each fresh fruit and vegetable presented to Wholesale Market and formed prices were analyzed; the structure of price formation in seasonal, monthly, weekly and daily periods was assessed. Daily, weekly, monthly and seasonal price fluctuations were defined in selected fresh fruits and vegetables which were included in the study. Following the study, it is understood that an increase in the unit price of a product increases the production amount of product and elapsing time may cause a decrease in amount of product.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Adana ili Toptancı Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğü’nde 2008 yılı süresince arz edilen seçilmiş bazı yaş sebze ve meyvelerin miktarları ile oluşan fiyatlar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma kapsamında 12 ürün ele alınmış olup bunlar, Adana ili Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Toptancı Sebze ve Meyve Hali bünyesinde işlem hacmi en yüksek ürünler olan sebzeler (domates, salatalık, kuru soğan, eski patates) meyveler (karpuz, kavun, beyaz üzüm, şeftali) ve turunçgil grubu olarak (greyfurt, çekirdekli mandalina, limon, yerli portakal) dır. Araştırmaya dahil edilen yaş meyve-sebze ve turunçgil miktarı, 2008 yılı Toptancı Hal’de arz edilen ve toplam miktarı 470.259.857 kg, toplam tutarı 146.389.456 TL olan 148 çeşit ürün içerisinde 300.962.525 kg ile % 64’lük, tutarda ise 78.919.216 TL ile %53’lük bir paya sahiptir. Seçilmiş her bir yaş sebze ve meyvenin toptancı haline arz edilen miktarı ile oluşan fiyatları arasındaki ilişkiler analiz edilerek; mevsimlik, aylık, haftalık ve günlük periyotlardaki fiyat oluşumunun yapısı incelenmiştir. Araştırmaya dahil edilen seçilmiş yaş sebze ve meyvelerde günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik fiyat dalgalanmaları belirlenmiştir. Araştırma sonucunda ürünün birim fiyatının artması, ürünün üretim miktarını artırdığı, zaman ilerlemesi ürünün miktarı azalmaya neden olacağı saptanmıştır.
1-13

REFERENCES

References: 

ANONİM., (2004b). “II. Tarım Surası Sonuç Raporu”, Ankara.
(http://tarimsurasi.tarimgov.tr)
ANONİM., (2006), “Sebze Ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Ve Toptancı Halleri”
www.faostat.fao.org
ANONYMOUS., (2006b). FAO, 2006. FAO Statictics Division, http://faostat.fao.org
ANONYMOUS., (2006c). Organik Tarımsal Üretim Verileri. http://www.tarim.gov.tr
ANONYMOUS., (2008a). http://www.karstarim.gov.tr/TeknikBilgi/adi_fig.doc
ARIKBAY, C., (1996), “Türkiye’nin İşlenmiş Domates Dışsatımı: Durum Değerlendirmesi
ve Avrupa Topluluğu’na Tam Üyeliğin Olası Etkileri”, Doktora Tezi (basılmamış).
ÇINAR, A., (2004), “Ülkemiz Turunçgil Tarımının Yapısı ve Son Yıllardaki Bazı
Gelişmeler”, Cine Tarım Dergisi, 7 (57): 14-17.
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI, (2002),
ERAKTAN, G., (1997), “Avrupa Birliğinde Meyve ve Sebze Sektörüne Yönelik Politikalar
ve Türkiye’nin Uyumu İçin Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama
Sempozyumu”, 17-22. Yalova:
ERKAL B., (1989), “Türkiye’de Soğan Üretimi ve Pazarlamasının Ekonomik Yönden
Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma”, Atatürk Kültürleri Merkez Araştırma
Enstitüsü Yayınları Yalova:
FAO, (2006), “Statistical database of food and agriculture organization of the United
Nations”, http://faostat.fao.org/faostat/. erişim tarihi: Ağustos 2006.
Görüşü, Genel Merkez (Www.Zmo.Org.Tr
GÜNER, Ü, Ü. YORGANCI., (2009), “Afyon ve Bolu İllerinde patateslerdeki Virüs
Hastalıklarının Tanılanması ve Hastalık Oranları”, Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi
Bildirileri, 231 s., 15-18 Temmuz, Van:
GÜNEŞ, A., ve M. AKTAŞ., (1996), “Değişik NO3 - / NH4 + / Üre Oranlarının Domateste
Verim ve Kaliteye Etkisi”, TÜBİTAK, Tr. J. Agriculture and Forestry 20: 35-40.
GÜNEŞ, T., (1990), “Tarımsal Pazarlama”, I. Ankara Üniveristesi Ziraat
Fakültesi Yayınları: 1175 Ders Kitabı, 333, Ankara:
Http://Www.Tzob.Org.Tr/Tzob_Web/Basin_Bulten/2008/28_12_2008.Htm
KARAHOCAGİL, P., (2003), “Turunçgiller Durum ve Tahmin”, 2003/2004. Tarımsal
Ekonomi Araştırma Enstitüsü.
KOÇ SUBAŞI D., (2008), Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Www.Tgdf.Org.Tr
SARI, N., YETİŞİR, H., EKİZ, H., EKBİÇ, E., YÜCEL, S., (2004a). “Kavunda Fusarium
Solgunluğuna Dayanıklı F1 Hibrit Çeşit Islahı”, DPT Projesi Kesin Sonuç Raporu, 89
s, Adana:
TAHHUŞOĞLU H., ( 2007), “Hatay İli’nde Yaş Sebze Meyve Dış Satımının Yapısı Ve
Geliştirme Olanakları”, Ç.Ü., Fen Bilimleri Ens., Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Adana:
TÜİK, 2008, Http://Tuikapp.Tuik.Gov.Tr/Adnksdagitapp/Adnks.Zul
Türkiye Gıda Ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Raporu
Türkiye Tarım Ürünleri Raporu, Aralık-2008, -Yaş Sebze Ve Meyve Raporu Türkiye Ziraat
Odaları Birliği Yaş Sebze Ve Meyve Raporu‐Aralık‐2008
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Basın Toplantısı 28 Aralık 2008
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 26 Eylül – Ekim 2011
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
13
VURAL, H., (1992a). “Türkiye’de Yaş Meyve Ve Sebze Pazarlaması”, Yaş Meyve Ve Sebze
Pazarlama Sempozyumu Ankara, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayın No: 171, S. 30-
46
www.dpt.gov.tr
www.fao.org
YERMAN E.,OĞUZCAN Z., (2010), “Mersin, Ülkelerden Çeşitli Meyve Ve Sebze
Haberleri-Dünya Yaş Meyve Sebze Üretim Trendi” Www.Yms.Org.Tr
ÇELİK H, ÇELİK S, KUNTER BM, SÖYLEMEZOĞLU G, BOZ Y, ÖZER C, ATAK A.,
(2005), “Bağcılıkta Gelişme ve Üretim Hedefleri. VI. Türkiye Ziraat Mühendisliği
Teknik Kongresi”, 3-7 Ocak, Ankara:

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com