Buradasınız

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ VE GİRİŞİMCİLİK: BİREYLERİ GİRİŞİMCİLİĞE YÖNLENDİREN ETKENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

UNIVERSITY EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP: A RESEARCH ON FACTORS DIRECTING PEOPLE TOWARDS ENTREPRENEURSHIP

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The process of entrepreneurship, whether individual or corporate, is essentially a human creative act, to which the entrepreneur is central. Furthermore, entrepreneurs are products of their society. Thus, responses to events which affect them are determined by the value system of the society, earlier formative experiences, and their personal characteristics. Moreover, individuals may enter into entrepreneurship as a result of push and pull factors at work within their social context, such as unemployment, family tradition, need for independence, or lack of personal or financial security. Economic policy of a country may encourage entrepreneurship or discourage it. The idea of entrepreneurship is developed as a cure for the various problems in a country’s economy, especially during the period of recession and unemployment. In this study, after evaluating the former studies on entrepreneurs and entrepreneurship, the attitudes of university students towards entrepreneurship are evaluated based on a survey in order to search whether building their own businesses are considered as career option by university students or not.
Abstract (Original Language): 
Girişimcilik süreci, bireysel ya da kurumsal, girişimcinin merkezinde yer aldığı yaratıcı bir insan faaliyetidir. Bunun yanı sıra, girişimciler yaşadıkları toplumların birer ürünüdürler. Girişimcilerin kendilerini etkileyen olaylara verdikleri tepkiler toplumun değer sistemi, geçmiş eğitim deneyimleri ve karakter nitelikleri ile belirlenmektedir. Sonuç olarak, girişimciler girişimcilik faaliyetlerine, işsizlik, aile geleneği, bağımsızlık gereksinimi ya da kişisel veya finansal güvencenin eksikliği gibi kendi toplumsal çevrelerinde bulunan birtakım itici ve çekici faktörlerin etkisi ile başlamaktadırlar. Bir ülkenin ekonomi politikası girişimciliği teşvik edebildiği gibi engelleyebilmektedir de. Girişimcilik bir ülkenin ekonomisinde özellikle de resesyon ve işsizlik dönemlerinde ortaya çıkan birçok soruna çözüm olarak geliştirilmektedir. Bu çalışmada, girişimciler ve girişimcilik üzerine önceki çalışmalar gözden geçirildikten sonra üniversite öğrencilerinin kendi işlerini kurmayı bir kariyer seçeneği olarak görüp görmediklerini araştırmak üzere bir alan araştırması ile üniversite öğrencilerin girişimciliğe karşı tutumları değerlendirilmektedir.

REFERENCES

References: 

1. ARIKAN, S. (2004), Girişimcilik / Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, 2. Baskı,
Ankara: Siyasal Kitabevi.
2. BARON, R.A. (2000), “Counterfactual Thinking and Venture Formation: The Potential
Effects of Thinking about ‘What Might Have Been’,” Journal of Business Venturing, 15,
pp. 79-92.
3. BARON, R.A. (2002), “OB and Entrepreneurship: The Reciprocal Benefits of Closer
Conceptual Links,” Research in Organizational Behavior, 24, pp. 225-269.
4. BYGRAVE, W.D. & HOFER, C.W. (1991), “Theorizing about Entrepreneurship,”
Entrepreneurship: Theory & Practice, 16(2), pp. 13-22.
5. DRUCKER, P. (1993), Innovation and Entrepreneurship, New York, USA:
HarperCollins.
6. HISRICH, R.D., PETERS, M.P. & SHEPHERD, D.A. (2005), Entrepreneurship, 6th
Edition, New York, USA: McGraw-Hill.
7. İRAZ, R. (2005), Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve KOBİ’ler, Konya:
Çizgi Kitabevi.
8. KIRZNER, Israel M. (1973), Competition and Entrepreneurship, Chicago, USA: The
University of Chicago Press.
9. KOH, H.C. (1995), “Factors Associated with Entrepreneurial Inclination: An Empirical
Study of Business Undergraduates in Hong Kong,” Journal of Small Business &
Entrepreneurship, Vol. 12, No. 2, pp.29-41.
10. KOH, H.C. (1996), “Testing Hypotheses of Entrepreneurial Characteristics: A Study of
Hong Kong MBA Students”, Journal of Managerial Psychology, Vol. 11 No. 3, pp. 12-25.
11. Küçük, O. (2005), Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, 2. Baskı, Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 26 Eylül – Ekim 2011
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
18
12. LORDKIPANIDZE, M., BREZET, H. & BACKMAN, M. (2005), “The Entrepreneurship
Factor in Sustainable Tourism Development,” Journal of Cleaner Production, 13(8), pp.
787-798.
13. LUECKE, R. (2008), Girişimcinin El Kitabı, Çeviren: Ümit Şensoy, İstanbul: Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları.
14. MORRISON, A., RIMMINGTON, M. & WILLIAMS, C. (2005), Entrepreneurship in the
Hospitality, Tourism and Leisure Industries, Oxford, UK: Elsevier Butterworth
Heinemann.
15. NAHAPIET, J. & GHOSHAL, S. (1998), “Social Capital, Intellectual Capital, and the
Organizational Adavatage,” Academy of Management Review, 23, pp. 242-266.
16. NEBLETT, J. & GREEN, M.B. (2000), “Linking Development, Indigenous
Entrepreneurship and Tourism, with Special Reference to Barbados,” Geography Online,
1(2), Fall 2000, http://www.siue.edu/GEOGRAPHY/ ONLINE/neblett.htm
17. ORHAN M. & SCOTT, D. (2001), “Why Women Enter into Entrepreneurship: An
Explanatory Model,” Women in Management Review, 16(5), pp. 232-243.
18. REYNOLDS, P.D. (1991), “Sociology and Entrepreneurship: Concepts and
Contribution,” Entrepreneurship: Theory & Practice, 16(2), pp. 47-70.
19. RUSSELL, R. & FAULKNER, B. (2004), “Entrepreneurship, Chaos and the Tourism
Area Lifecycle,” Annals of Tourism Research, 31(3), pp. 556-579.
20. SAKARYA, S., KOSA, G. & NAMAL, B. (2006), “Girişimcilik Sürecinde Fırsat ve
Kırgızistan Örneği,” Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 25-27 Mayıs 2006, Bişkek,
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, Uluslararası
Girişimcilik Kongresi, 25-27 Mayıs 2006, Bişkek, Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi Yayınları: 86, Kongreler Dizisi: 11, ss. 99-118.
21. SCHUMPETER, J.A. (1975), Capitalism, Socialism and Democracy, New York, USA:
HarperPerennial.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 26 Eylül – Ekim 2011
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
19
22. STROH, L.K. & REILLY, A.H. (1999), “Gender and Careers: Present Experiences and
Emerging Trends,” In: G.N. Powell, (Editor), Handbook of Gender and Work, (pp. 307-
324), Thousand Oaks, CA: Sage.
23. TIMMONS, J.A. & SPINELLI, S. (2003), New Venture Creation / Entrepreneurship for
the 21st Century, 6th Edition, Singapore: McGraw-Hill.
24. TOP, S. (2006), Girişimcilik / Keşif Süreci, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
25. TÜTÜNCÜ, Özkan (2001). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Müşteri Tatmininin Ölçülmesi,
Ankara: Turhan Kitabevi.
26. VENKATARAMAN, S. (1997), “The Distinctive Domain of Entrepreneurship Research:
An Editor's Perspective.” In: J. Katz and R. Brockhaus, (Editors), Advances in
Entrepreneurship, Firm Emergence, and Growth, (pp. 119–138), Greenwich, CT: JAI
Press.
27. WENNEKERS, S. & THURIK, R. (2002), “Linking Entrepreneurship and Economic
Growth,” Small Business Economics, 13(1), pp. 27-56
28. WICKHAM, P.A. (2006), Strategic Entrepreneurship, 4th Edition, Essex, UK: Prentice
Hall.
29. WINN, J. (2004), Entrepreneurship: Not an Easy Path to Top Management for Women,
Women in Management Review, 19(3), 143-153.
30. ZIMMERER, T.W. & SCARBOROUGH, N.M. (2005), Essentials of Entrepreneurship
and Small Business Management, 4th Edition, New Jersey, USA: Pearson Prentice Hall.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com